Грузєва Т. С.

ІННОВАЦІЙНА СУТНІСТЬ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ЗДОРОВ’Я – 2020»


Про автора:

Грузєва Т. С.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті аналізуються основні засади нової європейської політики «Здоров’я-2020», цінності, цілі, напрями дій, завдання, пріоритетні сфери впливу тощо. Розкриваються передумови та етапи створення цього стратегічного документу. Охарактеризовано загальний контекст обґрунтування концептуальних по- ложень, сучасний стан та проблеми здоров’я і його охорони в Європейському регіоні ВООЗ. Представлено ефективні стратегії і втручання для забезпечення досягнення цілей поліпшення здоров’я і підвищення рівня добробуту населення, скорочення нерівності щодо здоров’я, зміцнення суспільної охорони здоров’я і за- безпечення наявності стійких систем охорони здоров’я, орієнтованих на потреби людей. Наведено сучасні механізми реалізації стратегії, у т. ч. форми спрямовуючого стратегічного керівництва, загальнодержавного підходу, лідерства і колективного стратегічного управління в інтересах здоров’я; активного використання міжсекторальних підходів, створення нових типів партнерств, посилення соціальної мобілізації, підвищення узгодженості політики, інвестицій, дій всіх секторів і причетних структур. Висвітлюються інтегральні показ- ники здоров’я населення України, стану охорони здоров’я, підстави, принципи формування та перспективні методичні підходи до наукового обґрунтування нової національної стратегії і програми розвитку вітчизняної охорони здоров’я з урахуванням концептуальних положень нової європейської політики «Здоров’я-2020» .

Ключові слова:

здоров’я, охорона здоров’я, політика, стратегія, цілі, принципи, завдання, напрями дій, загальнодержавний підхід, міжсекторальний підхід, стратегічне управління, лідерство, партнерство

Список цитованої літератури:

 • Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. – Женева : ВОЗ, 2004 г. – 18 с.
 • Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / Пер. с англ.; ПРООН. – М.: Весь мир, 2011. – 188 с.
 • Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью. – Женева : ВОЗ, 2010. – 82 с.
 • Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2010 г. – Женева : ВОЗ, 2013 г. – 170 с. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г. Комплекс мер MPOWER. – Женева : ВОЗ, 2008 . – 332 с.
 • Європейська база даних «Здоров’я для всіх» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://www. euro. who. int/ hfadb?language=Russian. – Назва з екрану.
 • Здоровье-2020 : основы европейской политики в поддержку действий всего государства и общества в интересах здоровья и благополучия / ЕРК ВОЗ (Мальта, 10-13 сентября 2012 г.) – 18 с.
 • Здоров’я   населення   та   діяльність   галузі   охорони   здоров’я   України   в   1990-1999   роках   (статистично- аналітичнийдовідник) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: ЦМС, 2000. – 208 с.
 • Мировая статистика здравоохранения. 2012 год. – Женева : ВОЗ, 2013. – 176 с.
 • Московская декларация: Первая глобальная министерская конференция по здоровому образу жизни и неинфекцион-ным заболеваниям (Москва, Российская Федерация, 28-29 апреля 2011 г.). – Женева : ВОЗ, 2011.
 • Новая европейская политика здравоохранения Здоровье – 2020 // Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. EUR/RC61/Inf. Doc. /4 (Баку, Азербайджан, 12–15 сентября 2011 г.). – Копенгаген : ЕРБ ВОЗ, 2011.– 129 с.
 • Основные показатели здоровья в Европейском регионе ВОЗ. 2013: В центре внимания – неинфекционные заболева- ния. – Копенгаген : ЕРБ ВОЗ, 2013. – 10 с.
 • Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2011-2012 роки. – К.: Центр медичної статистики МОЗ України, 2013. – 328 с.
 • Таллиннская хартия: Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния [электронный ресурс]. – Режим до- ступа : http://www. euro. who. int/document/E91438r. pdf. – Название с экрана.
 • McDaid D. Как могут европейские системы здравоохранения помочь в инвестировании в стратегии охраны и укрепле- ния здоровья населения и в их реализации? / D. McDaid, M. Drummond., M. Suhrcke. – ЕРБ ВОЗ, Европейская обсер- ватория по системам и политике здравоохранения, 2008. – 32 с.
 • Monitoring and surveillance of chronic noncommunicable diseases: progress and capacity inhigh-burden countries / Ala Al- wan, David R MacLean, Leanne M Riley [et al.] // The Lancet. – 2010. – Vol. 376, № 9755. – P. 1861–1868.
 • Ritsatakis A. Улучшение здоровья населения. Анализ развития стратегий борьбы с неинфекционными болезнями в европейских странах / A. Ritsatakis, P. Makara. – Женева : ВОЗ, 2009. – 265 с.
 • The world health report 2007: a safer future: global public health security in the 21st century. – Geneva : WHO, 2007. – 72 p.
 • The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. – Geneva : WHO, 2002. – 248 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 25-33 сторінки, код УДК 614. 21:362. 1