Весніна Л. Е., Кайдашев І. П.

МІЖ ДВОХ РЕФОРМ – СУЧАСНИЙ СТАН МЕДИЧНОЇ НАУКИ (РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПІДРОЗДІЛІВ В РОБОТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ)


Про автора:

Весніна Л. Е., Кайдашев І. П.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено аналіз ролі Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ роз- витку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ) як структурного підрозділу Української медичної стома- тологічної академії за сучасних умов реформування вищої освіти відповідно до вимог Болонської конвенції та реформування медичної галузі. Наведено досвід розробки наукового напрямку з отриманням фундамен- тального результату у вигляді наукової концепції та практичного результату – сучасної методичної лабора- торної бази молекулярно-генетичних досліджень, бази даних генетичних зразків та сироваток та науково- технічної продукції у вигляді способів діагностики та лікування. Відмічено недостатню ефективність етапу впровадження науково-технічного продукту в практичну діяльність галузі охорони здоров’я. Визначені не- гативні наслідки значного скорочення фінансування наукових досліджень медичної вузівської науки.

Ключові слова:

медична реформа, реформа вищої освіти, наукові дослідження

Список цитованої літератури:

  • Кайдашев И. П. NF-kB-сигнализация как основа развития системного воспаления, инсулинорезистентности, липо- токсичности, сахарного диабета 2-го типа и атеросклероза / И. П. Кайдашев // Международный эндокринологиче- ский журнал. – 2011. – № 3 (35). – С. 35–43.
  • Кайдашев І. П. Активація NF-kB при метаболічному синдромі / І. П. Кайдашев // Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58, № 1. – С. 93–101.
  • Кайдашев И. П. Роль NF-kB в функционировании отдельных тканей, развитии и синтропии заболеваний основных систем организма / И. П. Кайдашев // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18, № 2. – С. 186–198.
  • Мельниченко Т. Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського про- цесу / Т. Ю. Мельниченко //Український географічний журнал. – 2006. – № 1. – C. 54-58.
  • Осійчук М. С. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої медичної освіти / М. С. Осійчук // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у Вищих медичних (фармацевтичному) навчальному закладах україни на новому етапі», 18-19 квітня 2013 року. – м. Тернопіль. – С. 6-10.
  • Патент 58612 України, МПК A61B 5/00. Спосіб діагностики інсулінорезистентності у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет 2 типу / Кайдашев І. П., Лавренко А. В., Расін С. М. та ін.; заявник та власник патенту ВДНЗУ «УМСА». – № a201006907; заявл. 04. 06. 2010; опубл. 26. 04. 2011, Бюл. № 8/2011.
  • Патент 58677 України, МПК A61K 31/00. Спосіб комплексної терапії хворих на метаболічний синдром / Кайдашев І. П., Савченко Л. Г., Кайдашева Е. І. та ін.; заявник та власник патенту ВДНЗУ «УМСА». – № u201009985; заявл. 12. 08. 2010; опубл. 26. 04. 2011, Бюл. № 8/2011.
  • Патент 59573 України, МПК A61K 31/00. Спосіб комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом / Лавренко А. В., Расін М. С., Куценко Л. О. та ін.; заявник та власник патенту ВДНЗУ «УМСА». – № u201011722; заявл. 04. 10. 2010; опубл. 25. 05. 2011, Бюл. № 10/2011.
  • Патент 68644 України, МПК A61K 31/00. Спосіб раціональної комплексної терапії хворих з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічного синдрому / Кайдашев І. П., Вінник Н. І., Куценко Л. О. та ін.; заявник та власник патенту ВДНЗУ«УМСА». – № u201108177; заявл. 30. 06. 2011; опубл. 10. 04. 2012, Бюл. № 7/2012.
  • Патент 72146 України, МПК A61К 38/00, A61В 10/02. Спосіб модуляції внутрішньоклітинної експресії ядерного фактору kB / Кайдашев І. П., Куценко Н. Л., Весніна Л. Е.; заявник та власник патенту ВДНЗУ «УМСА», – № u201200618; заявл. 19. 01. 2012; опубл. 10. 08. 2012, Бюл. № 15/2012.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 42-46 сторінки, код УДК 61. 001 +378