Городинська О. Ю, Самарченко Л. А., Рій Н. І, Бобирьова Л. Є.

ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДЕФІЦИТНІХ СТАНІВ НА ПОЛТАВЩИНІ


Про автора:

Городинська О. Ю, Самарченко Л. А., Рій Н. І, Бобирьова Л. Є.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Термін «йододефіцитні захворювання» (ЙДЗ), використовується для визначення всіх несприятливих впливів нестачі йоду (прямого, або видносного) на ріст і розвиток організму. Недостатність йоду є найпоширенішою причиною розумової відсталості дітей, у 43 млн. відмічається затримка психічного розвитку різного ступеня, з яких у 11 млн. – кретинізм. Нами проведенні дослідження питної води, яку ви- користовують мешканці районів Полтавської області, на вміст йоду, фтору і радіонуклідів та аналіз захворю- ваності і поширеності на патологію щитоподібної залози в Україні та Полтавській області. Слід відзначити, що пусковим моментом розвитку тиреоїдної патології в цілому в Полтавській області є помірне зниження концентрації йоду та значне підвищення фтору в навколишньому середовищі, порушення балансу між йодом і фтором, радіонуклідне забруднення обумовлює структуру тиреоїдної патології в даному регіоні. За даними Обласної психолого-медико-педагогічної комісії, де ведеться облік дітей з уродженими і придбаними захворюваннями інтелектуально-мнестичного характеру кількість дітей із подібною патологією за останні 12 років значно збільшилася. Здійснення профілактики ЙДЗ з урахуванням регіональних відмінностей йододефіциту набагато ефективніше, ніж лікування наслідків йодного дефіциту, тим більше, що деякі з них (розумова відсталість, кретинизм) практично незворотні.

Ключові слова:

йододефіцитні захворювання, затримка психічного розвитку, кретинізм

Список цитованої літератури:

 • Аметов А. С. элементный дисбаланс при патологии щитовидной железы / А С. Аметов, С. А. Рустамбекова, А. М. Пли- ашинова // Рос. мед. журн. – 2008. – № 16. – С. 341-349.
 • Бобирьова Л. Є. Регіональні особливості йоддефіцитних захворювань на Полтавщині та їх профілактика / Л. Є. Боби- рьова, О. В. Муравлева // Йоддефіцитні захворювання на Полтавщині – 2005: Обласна науково-практична конферен- ція 26 травня 2005 р. – Полтава, 2005. – С. 5–22.
 • Венцовский Б. М. Клинико-морфологическое обоснование необходимости профилактики йоддефицитных состояний во время беременности / Б. М. Венцовский, А. Я. Сенчук, Т. Д. Задорожная // Репродуктивное здоровье женщины. – 2004. – № 1(17). – С. 23-25.
 • Корзун В. Н. Роль харчування в етіології та профілактиці йододефіцитних захворювань / В. Н. Корзун, Ю. С. Котикович, О. Д. Петренко // Пробл. старения и долголетия. – 2011. – Т. 20, № 2. – С. 189-196.
 • Муравлева О. В. Распространенность патологи щитовидной железы в Полтавской области в постчернобыльский пе- риод и пути ее профилактики / О. В. Муравлева, Н. Н. Рябушко, Л. Е. Бобырева // Одеський медичний журнал. – 2004.– № 5. – С. 96-98.
 • Основні показники діяльності ендокринологічної служби України за 1980-2013 рр. – Київ, 1980-2013.
 • Тимченко А. М. Масова профілактика йододефіцитних захворювань і шляхи її вирішення / А. М. Тимченко, О. В. Коза- ков, Н. О. Кравчун. – Харків : Інститут проблем ендокринології патології ім. В. Я. Данилевського, 2004. – 11 с.
 • Тронько Н. Д. Рак щитовидной железы у детей Украины (последствия Чернобыльской катастрофы) / Н. Д. Тронько, Т. И. Богданова. – К.: Чернобыльинтеринформ, 1997. – 200 с.
 • Тронько М. Д. Йододефіцитні захворювання: діагностика, профілактика та лікування (методичні рекомендації) / М. Д. Тронько, В. І. Кравченко, В. І. Паньків. – Київ : Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка, 2003.– 28 с.
 • Рябушко М. М. Лікувально-профілактична ефективність природного сорбенту та антиоксидантів при тривалому надходженні в організм фторидів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 03. 05 «Фармакологія» / М. М. Рябушко – К., 2002. – 20 с.
 • Щеплягина Л. А. Состояние когнитивной сферы у детей в районах с дефицитом йода / Л. А. Щеплягина, Н. Д. Макуло- ва, О. И. Маслова. – Москва : Научный центр здоровья детей РАМН.
 • Ярмоненко С. П. Радиобиология человека и животных / С. П. Ярмоненко. – М.: Высш. шк.,1988. – 424 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 83-89 сторінки, код УДК 616. 441-084 (477,53)