Ждан В. Н., Штомпель В. Ю., Іваницький І. В., Штомпель П. С.

АСПЕКТИ ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ


Про автора:

Ждан В. Н., Штомпель В. Ю., Іваницький І. В., Штомпель П. С.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті зазначено важливу роль профілактичних заходів у зниженні смертності населення від найбільш поширених хронічних захворювань, що переконливо доведено науковими дослідженнями. Під- кресено, що зміцнення превентивного напрямку охорони здоров’я потребує об’єднання зусиль багатьох немедичних і медичних структур,перебудови медичної освіти з урахуванням навчання здоровому способу життя. Зазначена важлива роль просвітницької і профілактичної діяльності сімейного лікаря. Приведено дані власних досліджень з інформованості хворих про фактори ризику найпоширеніших хронічних захворювань та аналізом об’єму та ефективності превентивних заходів на рівні первинної ланки медичної допомоги. Під- креслено недостатнє навчання та прихильність пацієнтів до контролю факторів ризику та їх корекції, необ- хідність удосконалення діагностики та модифікації патогенетичних чинників хвороб. Показано наукові на- прямки проведення донозологічної діагностики за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Ключові слова:

профілактика, фактори ризику, хронічні неінфекційні захворювання, сімейна медицина

Список цитованої літератури:

  • Аспекти профілактичної медицини в програмах підготовки сімейного лікаря / В. М. Ждан, Л. М. Шилкіна, З. О. Борисо- ва, В. Ю. Штомпель // Актуальні проблеми сімейної медицини. – 2010. – Т. 10, Вип. 2(30). – С. 151-152.
  • Горбась І. М. Профілактика хронічних неінфекційних захворювань – реальний шлях поліпшення демографічної ситуації в Україні / І. М. Горбась // Здоров`я України – 2008. – № 21/1. – С. 16-17.
  • Здоровий спосіб життя – необхідність сьогодення / В. М. Ждан, В. Ю. Штомпель, Л. М. Шилкіна, П. С. Штомпель // Формування здорового способу життя студентів-медиків засобами освіти. М-ли навч. -метод. конф. – Полтава. – 2011. – С. 84-86.
  • Ефективність заходів вторинної профілактики у хворих на ішемічну хворобу серця на рівні первинної ланки охорони здоров`я / В. М. Ждан, В. Ю. Штомпель, Л. М. Шилкіна [та ін.] // Мат. наук. -прак. конф. « Щорічні терапевтичні читання, присвячені 30-річчю з дня заснування ДУ «Інститут терапії імені Л. Т. Малої АМН України». – 15-16 квітня 2010 року. – Харків, 2010. – С. 71.
  • Інформованість про фактори ризику і виконання заходів з вторинної профілактики у хворих, що перенесли інфаркт міокарда і мозковий інсульт / В. М. Ждан, В. Ю. Штомпель, Л. М. Шилкіна [та ін.] // М-ли ХІІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. – Львів, 2010. – С. 226.
  • Кулішов С. К. Математичне моделювання, програмування алгоритмів діагностики адаптаційних ішемічних і реперфузійних синдромів у хворих на ішемічну хворобу серця / С. К. Кулішов, П. С. Штомпель // Перший Всеукраїнський з`їзд «Медична та біологічна інформатика». Збірник праць. – Київ, 2010. – С. 229-230.
  • Метаболічний синдром і серцево-судинний ризик / В. М. Ждан, В. Ю. Штомпель, Л. М. Шилкіна, І. В. Іваницький // Кримський терапевтичний журнал. – 2010. – № 2(15), Т. ІІ. – С. 223-224.
  • Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо профілактики серцево-судинних захворювань // Раціональна фармакотерапія. – 2008. – № 2/1. – С. 1-12.
  • Сіренко Ю. М. Ефективність профілактичних заходів для попередження розвитку серцево-судинних захворювань / Ю. М. Сіренко // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 50-52.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 119-122 сторінки, код УДК 616 – 084 : 614. 255. 3