Животовська Л. В.

ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ РЕМІСІЇ


Про автора:

Животовська Л. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Психотерапія відіграє провідну роль для корекції поведінкової та психосоціальної дестабілізації при алкогольній залежності як на етапах становлення ремісії, так і в комплексі протирецидивного лікування з метою реінтеграції пацієнтів в суспільство. У статті наведено результати вивчення ефективності комплексної системи терапії у пацієнтів із залежністю від алкоголю з визначенням мішеней психотерапевтичного впливу на етапі становлення ремісії. Отримані дані свідчать про достатньо високу ефективність вказаної терапев- тичної стратегії.

Ключові слова:

алкогольна залежність, поетапна психотерапія, профілактика рецидиву

Список цитованої літератури:

  • Воробьева Т. М. Хаотическая нейродинамика мозговой системы позитивного подкрепления и ее значение в механиз- мах вторично приобретенных мотиваций / Т. М. Воробьева // Наркология. – 2010. – № 7. – С. 48-54.
  • Головко А. И. Биологические основы синдрома психической зависимости при аддиктивных заболеваниях химической этиологии / А. И. Головко, Л. В. Леонтьева, С. И. Головко // Успехи соврем. биологии. – 2006. – Т. 126, № 2. – С. 180-191. Ерышев О. Ф. Алкогольная зависимость. Формирование, течение, противорецидивная терапия / О. Ф. Ерышев, Т. Г. Рыбакова, П. И. Шабанов. – СПб.: эЛБИ-СПб, 2002. – 192 с.
  • Котов А. В. К природе феномена аддикции в механизмах целенаправленной активности / А. В. Котов // Психическое здоровье. – 2008. – № 4. – С. 57-67.
  • Крыжановский Г. Н. Патологические системы в патогенезе нервно-психических расстройств / Г. Н. Крыжановский // Матер. ХІІІ съезда психиатров России. – 2000. – С. 363.
  • Макарчук Н. Е. Современные подходы к исследованию психофизиологического состояния больных с аддиктивным поведением / Н. Е. Макарчук, Т. М. Воробьева, Л. Н. Пайкова [ и др.] // Психическое здоровье. – 2009. – № 1. – С. 48-50. Минко А. И. Антикревинговое противорецидивное лечение лиц, зависимых от алкоголя / А. И. Минко, И. В. Линский // Український вісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, Вип. 3 (68). – С. 89-93.
  • Плоткин Ф. Б. Реабилитация – важнейший этап терапии зависимостей / Ф. Б. Плоткин // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2011. – № 2. – С. 130-141.
  • Психотерапия в комплексном лечении больных с алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях / С. И. Табач- ников [и др.] – Киев-Донецк : «Медицина тонких энергий», 2010. – 96 с.
  • Сосин И. К. Наркология (Монография) / И. К. Сосин, Ю. Ф. Чуев. – Харьков : Коллегиум, 2005. – 800 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 127-130 сторінки, код УДК 616. 89-008. 441. 1-084