Ковальцова М. В.

ЦИТОКІНИ, МАКРО ТА МІКРОЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПОРУШЕННІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ВАГІТНИХ ЩУРІВ ТА ЇХ ПОТОМСТВА ВНАСЛІДОК ГІПОКАЛОРІЙНОЇ ДІЄТИ


Про автора:

Ковальцова М. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У підшлунковій залозі вагітних щурів, які отримували гіпокалорійну дієту, та у їх нащадків виявлені морфофункціональні зміни: зменшення обсягу паренхіми та площі ацинусів, набряк, фіброз та ліпоматоз строми, її запальна інфільтрація, дистрофічні зміни ядер та цитоплазми, активізація апоптозу ациноцитів; у щурят так само спостерігалася незрілість паренхіми, повнокров’я капілярів; дисбаланс про- та протизапальних цитокінів з переважанням маркерного цитокіну Th1-лімфоцитів (ІЛ-12); дисбаланс макро- та мікроелементів у тканині підшлункової залози (гіпер- або гіпокальціемія, гіпомагніемія, зниження вмісту цинку). Подібні морфофункціональні зміни підшлункової залози у тварин, свідчать про те, що гіпокалорійна дієта вагітних щурів є істотним чинником ризику розвитку хронічної патології підшлункової залози (у тому числі цукрового діабету) не тільки у самих щурів, а й у їх потомства.

Ключові слова:

гіпокалорійная дієта, морфофункціональний стан підшлункової залози, вагітні щури та їх нащадки, цитокіни, макро- та мікроелементи.

Список цитованої літератури:

  • Балуш Л. В. Гістохімічні та електронномікроскопічні дослідження підшлункової залози та тлі експериментального цу- крового діабету / Л. В. Балуш, А. М. Ященко, В. І. Ковалишин // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – Т. 8, №1.– 2009. – С. 37-43.
  • Болевич С. Б. Молекулярные механизмы в патологии человека: Руководство для врачей / С. Б. Болевич, В. А. Войнов.– М.: ООО «Изд-во «Медицинское информационное агентство». – 2012. – С. 8-10.
  • Губергриц Н. Б. Клиническая панкреатология / Н. Б. Губергриц, Т. Н. Христич. – Донецк : ООО «Лебедь», 2000. – 416 с.
  • Пат. 81453 UA, G09В 23/28 (2006. 01), G09В 23/34 (2006. 01) Спосіб моделювання аліментарної білкової недостатності [текст] / Ніколаєва О. В., Ковальова М. В., Євтушенко Т. Г. (UA); заявник Харківський національний медичний універси- тет (UA). – № u 2013 01910, заявл. 18. 02. 2013; опубл. 25. 06. 2013. Бюл. № 12. – 4 с.
  • Тотолян А. А. Клетки иммунной системы / А. А. Тотолян. – СПб.: Наука, 2000. – 231с.
  • Herchuelz, A. Na(+)/Ca (2+) exchange and the plasma membrane Ca(2+)-ATPase in β-cell function and diabetes /A. Herchuelz, E. Nguidjoe, L. Jiang, N. Pachera // Adv. Exp. Med. Biol. – 2013. – Р. 385-94.
  • O’Garra, A. Commitment factors for T helper cells / A. O’Garra // Curr. Biol. – 2000. – Vol. 10, № 13. – P. R492-R494.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 164-168 сторінки, код УДК 616. 37–091. 8–092. 9:[612. 017. 1+577. 118]