Назарян Р. С., Іскоростенська О. В., Мікулінська-Рудич Ю. М., Мись В. О., Власов А. В.

Зміни у кістковій тканині, асоційовані зі спадковими синдромами у стоматології дитячого віку (огляд літератури)


Про автора:

Назарян Р. С., Іскоростенська О. В., Мікулінська-Рудич Ю. М., Мись В. О., Власов А. В.

Рубрика:

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

остеопороз є симптомом багатьох спадкових захворювань. Хромосомні хвороби можут су­ проводжуватись прогредієнтним розвитком клінічної картини, яка призведе до появи признаків порушення цілості кісткової тканини. саме це дає підстави для розгляду хромосомних хвороб як однієї з причин «сим­ птоматичного» остеопорозу. Все більш уваги до проблем остеопорозу приділяють лікарі – стоматологи. Вибір адекватної комплексної терапії захворювань пародонту стоїть досить гостро для лікарів практичної медицини. у практиці дитячого стоматолога зустрічається ціла ниска захворювань (синдромів), які характе­ ризуються тими чи іншими порушеннями у кістковій тканині та, відповідно, у зубощелепній системі дитини, на тлі загального захворювання. у данній статті представлена частина синдромів, при яких діти мають зміни з боку твердих тканин зубів та альвеолярної кістки на тлі генералізованого остеопорозу.

Ключові слова:

остеопороз, синдроми, стоматологічний статус, пародонтит

Список цитованої літератури:

 • балин В. н. симптомы и синдромы в стоматологической практике / В. н. балин, а. с. гук, с. а. епифанов, с. п. кро­ потов. – спб. – 2001. – 200 с.
 • беляков Ю. а. наследственная патология эмали и дентина. обзор молекулярно­генетических исследований / Ю. а. беляков, В. М. елизарова, В. а. кротов, о. е. блинникова // стоматология. – 2000. – № 1. – с. 8­9.
 • беляков Ю. а. наследственные заболевания и синдромы в стоматологической практике / Ю. а. беляков. – ортодент­ инфо, 2000. – 294 с.
 • беневоленской л. и. руководство по остеопорозу / л. и. беневоленской. – М.: биноМ. лаборатория знаний, 2003. – 524 с.
 • беневоленской л. и. клинические рекомендации. остеопороз. диагностика, профилактика и лечение / л. и. бенево­ ленской, о. М. лесняк. – М.: гЭотар­ Медиа. – 2005. – 176 с.
 • гречаніна Ю. б. спадкові захворювання і остеопороз / Ю. б. гречаніна, о. я. гречаніна, о. п. романенко. – Харків, 2011. – 890 с.
 • ершова о. б. современные подходы к профилактике остеопороза / о. б. ершова // качество жизни. – Медицина, 2006. – № 5(16). – с. 69­75.
 • корж н. а. остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение / н. а. корж, В. В. повороз­ нюк, н. В. дедух, и. а. зупанец. – книга плюс, 2002. – 648 с.
 • крись­пугач а. п. класифікація, діагностика та лікування остеопорозу у детей та підлітків / а. п. крись­пугач // осте­ опороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение. – Х.: золотые страницы, 2002. – с. 130­134.
 • крысь­пугач а. п. остеопороз у детей и подростков / а. п. крысь–пугач, т. а. кинчая­полищук, о. М гайко // остеопо­ роз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение. – Х.: золотые страницы. – 2002. – с. 162 – 188.
 • лорренс ризз б. остеопороз: этиология, диагностика, лечение / б. лорренс ризз, Ш. л. джозеф Мелтон. – спб.: би­ ноМ: нев. диалект, 2000. – 558 с.
 • лукьянова е. М. Вторичный остеопороз у детей / е. М. лукьянова л. и. омельченко, е. М. лукьянова // Doctor. – 2004. – № 4. – с. 10­13.
 • Марова е. и. классификация остеопороза / е. и. Марова // остеопороз и остеопатии. – 1998. – № 1. – с. 8­12.
 • поворознюк В. В. структурно­функціональний стан кісткової тканини у дітей та підлітків україни / В. В. поворознюк // педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – № 4. – с. 154.
 • поворознюк В. В. остеопенічний синдром у дітей та підлітків: фактори ризику, діагностика, профілактика. Метод. по­ сіб. / В. В. поворознюк, а. б. Віленський, н. В. григор ‘єва. – к., 2001. – 27 с.
 • поворознюк В. В. костная система и заболевания пародонта / В. В. поворознюк, и. п. Мазур. – 2003. – 316 с.
 • поворознюк В. В. захворювання кістково­м’язової системи в людей різного віку / В. В. поворознюк. – к., 2004. – 480 с.
 • почкайло а. с. диагностика и лечение дефицита костной массы и остеопороза у детей. учеб­метод. пособие / а. с. почкайло. – Минск, 2011. – 56 с.
 • ревелл п. а. патология кости / п. а. ревелл. – Москва, 1993. – 368 с.
 • рожинская л. я. остеопороз: диагностика нарушений метаболизма костной ткани и кальций – фосфорного обмена (лекция) / л. я. рожинская // клиническая лабораторная диагностика. – 1998. – № 5. – с. 25­32.
 • руденко Э. В. остеопороз: диагностика, лечение и профилактика / Э. В. руденко. Минск: бел. наука, 2001. – 153 с.
 • сміян І. с. проблеми остеопорозу / л. б. романюк, л. я. ковальчук. – тернопіль : укрмедкнига, 2002. – 260 с.
 • Фаломеева о. В. научные основы профилактики остеопороза у детей, подростков и юношеском возрасте на популя­ ционном уровне / о. В. Фаломеева // Международный эндокринологический журнал. – 2009. – № 1. – с. 56­66.
 • Фролова т. В. остеопенические нарушения у детей школьного возраста алгоритм диагностики прогностические критерии / т. В. Фролова, о. В. охапкина, н. Ф. стенковая // Международный медицинский журнал. – 2008. – т. 14, № 4. – с. 30­36.
 • Фролова т. В. остеопороз у детей и подростков: современный взгляд на проблему (часть 1) / т. В. Фролова, о. В. охапкина, а. В. берус // здоровье ребёнка. – 2006. – № 2. – с. 106­110.
 • Хоменко л. а. клинико­рентгенологическая діагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков / л. а. Хоменко, е. и. остапко, н. В. биденко. – киев : «книга плюс», 2004. – 200 с.
 • Хоменко л. а. терапевтическая стоматология детского возраста / л. а. Хоменко. – киев : «книга плюс», 2007. – 816 с.
 • Щеплягина л. а. проблемы остеопороза в педиатрии: возможности профілактики / л. а. Щеплягина, т. Ю. Моисеева // русский медицинский журнал. – 2003. – № 27 (199). – с. 1554­1556.
 • Щеплягина л. а. Минерализация костной ткани у детей / л. а. Щеплягина // российский педиатрический журнал. – 2003. – № 3. – с. 16­22.
 • Cassidy J. T. Osteopenia and Osteoporosis in children / J. T. Cassidy // Clin. Exp. Rheumatol. – 1999. – Vol. 17, № 2. – P. 245­250.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 17-25 сторінки, код УДК 616. 31–053. 2–018. 4–008. 9–056. 7:616. 71–007. 234