Лапкина І. І.

Особливості викладання методів фізіотерапевтичного лікування пацієнтів з ускладненою короткозорістю в системі післядипломнї освіти


Про автора:

Лапкина І. І.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

післядипломна підготовка лікарів­офтальмологів має свої особливості, пов’язані з швидким прогресом цієї області медицини, появою нових методів діагностики і лікування очних захворювань, впро­ вадженням в клінічну практику сучасної апаратури і ліків, що вимагає постійного професійного зростання фахівців. на прикладі лікування різних стадій ускладненої короткозорості у 141 пацієнта (264 ока) у віці від 18 до 59 років показана ефективність озонотерапії, як фізіотерапевтичного методу лікування. Встановлено, що застосування озону як внутрішньовенно, так і в комбінації внутрішньовенного і пара­ бульбарного введення призвело до підвищення гостроти зору в середньому на 19 % (від 24 % до 12 % за­ лежно від стадії короткозорості), до розширення сумарних меж поля зору на 26 %, до поліпшення реґіонар­ ного кровообігу і біохімічних показників, до зниження активності процесів вільно­радикального окислення з одночасним підвищенням активності антиоксидантного захисту організму. отриманий ефект обумовлений впливом озону на основні патогенетичні механізми, які супроводжують розвиток хоріоретинальних дистро­ фічних змін при міопії. доповнення курсу фізіотерапії в офтальмології методами озонотерапії дозволяє підвищити професійний рівень фахівців, що, в свою чергу, приведе до поліпшення якості і ефективності лікування хворих з ускладне­ ною короткозорістю.

Ключові слова:

післядипломна освіта, фізіотерапія, ускладнена короткозорість, озонотерапія

Список цитованої літератури:

 • аветисов Э. с. близорукость / Э. с. аветисов – М.: Медицина, 1999. – 284 с.
 • аветисов Э. с. роль биохимических исследований патогенеза миопии / Э. с. аветисов, М. и. Винецкая // Миопия : сб. научн. ст. – рига, 1979. – с. 5­9.
 • аветисов Э. с. комбинированный метод улучшения гемодинамики глаза: метод. рекомендации / Э. с. аветисов, н. н. стишковская. – М.: Медицина. – 1980. – 6 с.
 • антропов г. М. неинвазивные методы лечения дистрофии сетчатки и атрофии зрительного нерва различной этиоло­ гии / г. М. антропов, и. а. болдышева, а. п. стромаков, д. а. чернов // Материалы 11 Международной конференции по нейрокибернетике. – ростов­н/д, 1995. – с. 35­36.
 • аппарат «озон уМ – 80» [Электронный ресурс]. – режим доступа: http: www. medozone. com. ua/. . . ozonator/72­ apparat­ozonoterapii­universalny.
 • арефьева и. а. исследование процессов свободнорадикального окисления липидов в ликворе детей с гидроцефа­ лией / и. а. арефьеваЮ М. л. демчук, а. а. артанян, д. а. Мирсадыкова // Вопросы медицинской химии. – 1998. – т. 44, № 4. – с. 388­392.
 • бояринов г. а. растворимость и распад озона в физиологическом растворе / г. а. бояринов, а. с. гордецов // нижего­ родский медицинский журнал. – 2000. – № 2. – с. 40­45.
 • Валькова и. В. применение электропунктурной рефлексотерапии при близорукости / и. В. Валькова, о. Ю. нюрен­ берг // Вестник офтальмологии. – 1989. – № 1. – с. 33­35.
 • зайкова М. В. наш опыт применения постоянного магнитного поля магнитоэластов в офтальмологической практике / М. В. зайкова // офтальмологический журнал. – 1981. – № 6. – с. 28 – 31.
 • иванов д. Ф. действие ультразвука на работоспособность аккомодационной мышцы / д. Ф. иванов, а. Ф. неделька // офтальмологический журнал. – 1980. – № 8. – с. 474­476.
 • компанеец е. б. способ лечения атрофии зн и дистрофических заболеваний сетчатки на базе неинвазивной электро­ стимуляции / е. б. компанеец, В. В. петровский, с. и. джинджихашвили // 2­й Международный симпозиум по реф­ ракционной хирургии, имплантации иол и комплексному лечению атрофии зрительного нерва. – М., 1991. – с. 194.
 • линник л. Ф. результаты комбинированного лечения амблиопии у детей методом магнитостимуляции и лазерстиму­ ляции сетчатки / л. Ф. линник, н. а. Шигина, о. к. оглезнева, В. и. никитенко // актуальные вопросы детской офталь­ мологии. – М., 1990. – с. 63­67.
 • Максимова М. В. гемодинамические показатели в оценке состояния глаза и результатов лечения при прогресси­ рующей миопии / М. В. Максимова // Функциональная реабилитация в офтальмологии: сб. науч. тр. – М., 1990. – с. 128­137.
 • Маланова н. л. использование медицинского озона в терапии патологии сетчатки и зрительного нерва/ н. л. Ма­ ланова, а. а. Мурзин, с. п. перетягин // озон в биологии и медицине: тезисы ІІ Всероссийской конференции. – н. новгород, 1995. – с. 82­83.
 • Мармур р. к. ультразвук в офтальмологии / р. к. Мармур. – к.: здоровье, 1987. – 152 с.
 • пономарчук В. с. Влияние фосфенэлектростимуляции на остроту зрения и аккомодацию у больных с близорукостью / В. с. пономарчук, с. б. слободяник // офтальмологический журнал. – 1998. – № 1. – с. 21­23.
 • пятаев н. а. оптимизация дозирования озона при инфузии озонированого физиологического раствора / н. а. пятаев, г. а. бояринов, и. с. котлов // озон и методы эфферентной терапии в медицине: Матер. IV Всероссийской научно­ практической конференции – н. новгород, 2000. – с. 24.
 • сапак с. В. гемо­ и гидродинамика глаз с прогрессирующей близорукостью после лазерной стимуляции / с. В. сапак, о. н. черемухина // тезисы докладов 8­й Международной конференции офтальмологов «одесса – генуя». – одесса, 1993. – с. 169.
 • тимошина е. л. современное состояние последипломного образования в сибирском государственном медицинском университете / е. л. тимошина, В. М. алифирова // бюллетень сибирской медицины. – 2002. – № 1. – с. 77­79
 • Федоров с. н. исследования функционального состояния сетчатки при миопии слабой и средней степени / с. н. Фе­ доров, з. М. Миронова, а. и. ивашина, я. н. еднева // офтальмологический журнал. – 1984. – № 1. – с. 18­21.
 • Цикова т. д. лазерпунктура в комплексном лечении миопии слабой степени у детей школьного возраста / т. д. Цико­ ва // офтальмологический журнал. – 1990. – № 91. – C. 39­42.
 • чевари с. определение антиоксидантных параметров крови и их диагностическое значение в пожилом возрасте / с. чевари, т. андял, я. Штренгер // лабораторное дело. – 1991. – № 10. – с. 9­13.
 • черикчи л. е. реабилитирующие возможности физиотерапии в офтальмологии / л. е. черикчи // офтальмологиче­ ский журнал. – 1980. – № 5. – с. 259­262.
 • Shapira R. S. Effective non­invasive treatment of pain and disease with acupuncture magnets / R. S. Shapira, о. Rapid // Amer. J. Acumunct. – 1987. – № 1. – Vol . 15. – P. 43­47.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 59-65 сторінки, код УДК 614. 25: 615. 83: 617. 753. 29