Рихлік С. В.

Сучасні підходи до викладання гістології, цитології та ембріології


Про автора:

Рихлік С. В.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

сучасне викладання курсу гістології з цитологією та ембріологією має бути спрямоване на ово­ лодіння студентами сукупністю досягнень науки, що необхідне не тільки для подальшого засвоєння клінічних дисциплін, а й для формування системних уявлень про мікроскопічну функціональну морфологію тканин і органів тіла здорової людини, шляхи і характер розвитку його клітинних, тканинних і органних систем. Метою роботи є оцінка сучасних методичних підходів до викладання гістології з цитологією та ембріоло­ гією в медичному Внз. показано, що до сучасних принципів викладання гістології, цитології та ембріології відносяться зміна форм і змісту навчання відповідно до сучасних тенденцій, адаптація змісту навчальних програм відповідно до завдань клінічних дисциплін та майбутніх професійних потреб студентів. Використання сучасних інтер­ активних технологій дозволяє підвищити роль студента в процесі навчання, сформувати у нього особистісні та професійні якості. як спосіб підвищення якості та ефективності викладання запропоновано створення та розміщення на сайті кафедри гістології, цитології та ембріології цифрового альбому «віртуальних гістологічних препаратів», в якому повинна бути передбачена можливість міняти поля зору, збільшувати фрагменти зображення, ви­ бирати досліджувані об’єкти і робити їх позначення.

Ключові слова:

гістологія, цитологія, ембріологія, методика викладання, інтерактивне навчання

Список цитованої літератури:

  • афанасьев Ю. и. Медицинская направленность в преподавании гистологии, цитологии и эмбриологии / Ю. и. афана­ сьев, Ю. и. ухов // Морфология. – 1998. – т. 113, № 2. – с. 115–116.
  • бурцев е. М. клиническая направленность преподавания гистологии нервной системы как основа интеграции изуче­ ния неврологии в медицинском вузе / е. М. бурцев, с. Ю. Виноградов, Ю. В. погорелов // Медицинская направлен­ ность преподавания анатомии и гистологии: материалы международной учебно­методической конференции. – ива­ ново, 1997. – с. 15–17.
  • диндяев с. В. Методика интерактивного профессионально ориентированного обучения студентов гистологии, эм­ бриологии и цитологи с помощью компьютерных средств [Электронный ресурс] / с. В. диндяев. – режим доступа: www. refdb. ru/look/1337056­pall. html.
  • крачун г. п. Методологические и дидактические аспекты преподавания курса гистологии, эмбриологии, цитологии в медицинском Вузе [Электронный ресурс] / г. п. крачун // современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1. – режим доступа: www. science­education. ru/101­5455.
  • некоторые клинические аспекты в преподавании гистологии / н. а. плотникова, т. В. Харитонова, с. п. кемайкин [и др.] // Морфология. – 2007. – т. 131, № 3. – с. 86.
  • томилина л. а. использование мультимедийных программ в преподавании гистологии в ивановской государствен­ ной медицинской академии / л. а. томилина, с. В. диндяев, и. Ю. торшилова // Фундаментальные и прикладные проблемы гистологии. гистогенез и регенерация тканей: материалы научной конференции, санкт­петербург, 7­8 апреля 2004 г. / ВМа. – санкт­петербург, 2004. – с. 167–168.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 70-74 сторінки, код УДК 378. 016:611. 018:611. 018. 1:611. 013