Шумейко О. В., Клименко О. В., Шумейко M. В., Савченко С. Є.

Науково-методичні основи викладання фармакології лікарських засобів, що впливають на тонус та скоротливу активність міометрію студентам медичних факультетів


Про автора:

Шумейко О. В., Клименко О. В., Шумейко M. В., Савченко С. Є.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

аналіз наукових досліджень і теоретичної бази фармакодинаміки і фармакокінетики засобів, що впливають на тонус і скоротливу активність міометрія свідчить про практичне значення для студентів патогенезу порушень скорочувальної функції міометрію, розробки ефективної і раціональної фармакоте­ рапії. завдання викладання студентам медичних факультетів на лекціях і практичних заняттях основних по­ нять щодо попередження передчасних пологів, зупинки маткових кровотеч, прискорення інволюції матки , сприятиме грунтовному засвоєнню студентами теоретичної бази для вивчення гінекології та інших клінічних дисциплін.

Ключові слова:

фармакологія, кредитно­модульна система, ECTS, науково­методичні основи

Список цитованої літератури:

 • бароян р. г. клиническая фармакология для акушеров­гинекологов: практическое руководство для врачей / р. г. ба­ роян. – М.: Медицинское информационное агентство, 1997. – 224 с.
 • Эксперименты на изолированных препаратах гладких мышц [пер. с англ.] / р. блаттнер, Х. классен, Х. денерт [и др.]. – М.: Мир, 1983. – 208 с.
 • быстрова М. В. особенности действия мелатонина на моделях гиперстимуляции миометрия / М. В. быстрова, и. В. савчук // научно­технический процесс в медицине: обл. научн. ­практ. конф. молодых ученых­медиков, 23­24 сент. 1987 г.: тезисы докл. – Х., 1987. – с. 150.
 • Венцківський б. М., особливості патогенезу невиношування вагітності в терміні 22­28 тижнів / б. М. Венцківський, л. а. Жабіцька // Вісник наук. досліджень. – 2006. – № 2. – с. 41­44.
 • доброхотова Ю. Э. угроза преждевременных родов. новые аспекты и возможности комплексной терапии / Ю. Э. до­ брохотова, Э. М. джабава, н. б. Моисеева // рос. вестник акушера­гинеколога. – 2005. – т. 5, № 3. – с. 60­61.
 • к изучению токолитического действия мелатонина / с. М. дроговоз, В. и. грищенко, и. М. рыженко [и др.] // актуаль­ ные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщины / сб. науч. тр. – Харьков : изд­во Харьков­ ского мед. ин­та, 1986. – с. 3–5.
 • Машковский М. д. лекарственные средства: в 2 т. / М. д. Машковский. – М.: 2002. – т. 1 – 450 с.
 • регистр лекарственных средств россии. рлс – энциклопедия лекарств / под ред. г. л. Вышковского. – М., 2003. – 410 с.
 • Мохорт М. а. оцінка ефективності та безпечності антагоніста окситоцину – атосибану порівняно з бета­агоністами при передчасних пологах (абстракт) / М. а. Мохорт, І. В. геращенко // Жіночий лікар. – 2009. – № 1. – с. 12.
 • чекман І. с. удосконалення викладання положень доказової медицини при вивченні фармакології і клінічної фармакології / І. с. чекман, н. о. горчакова // Медична освіта. – 2008. – № 3. – с. 73–74.
 • Фармакологія: підручник / [І. с. чекман, н. о. горчакова, В. а. туманов та ін.]; за ред. І. с. чекмана. – [4­е вид.]. – к.: Вища шк., 2001. – 598 с.
 • Фармакология. рецептура. практические занятия: учеб. для иностр. студентов / [и. с. чекман, н. а. горчакова, п. а. галенко­ярошевський и др.]; под ред. и. с. чекмана. – [5­е вид.]. – к.: ооо «рада», 2008. – 832 с.
 • Andersen L. F. Oxytocin receptor blockade: a new principle in the treatment of preterm labor? / L. F. Andersen, J. Lyndrup, M. Akerlund, P. Melin // Am J. Perinatol. – 1989. – Vol. 6. – P. 196­199.
 • Matsuhisa а. В. Treatment of preterm labor with the oxytocin antagonist atosiban / а. В. Matsuhisa, T. M. Goodwin, G. Valen­ zuela, H. Silver // Am J. Perinatol. – 1996. – Vol. 13. – P. 143 – 146.
 • Moutquin J. M. Double­blind randomized, controlled trial of atosiban and ritodrine in the treatment of preterm labor: a mul­ ticenter effectiveness and safety study / J. M. Moutquin, D. Sherman, H. Cohen, P. T. Mohide // Am J. Obst. Gyn. – 2000. – Vol. 3. – P. 182­185.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 75-83 сторінки, код УДК 37. 016:61