Кетова О. М.

Особливості перебігу вагітності при проведенні прегравідарної підготовки


Про автора:

Кетова О. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

ранні втрат вагітності продовжують займати одне з провідних місць у структурі акушерсько­гіне­ кологічної патології. Метою даного дослідження було з’ясування перебігу вагітності у жінок, що готувались до вагітності та стояли на обліку у жіночій консультації, а також жінок, що завагітніли без обстеження та підготовки з загрозою переривання вагітності до 12 тижнів. оцінювали вік вагітних, термін вагітності, обстеження на ін­ фекції, що передаються статевим шляхом, скарги, соматичну патологію, акушерсько­гінекологічний анамнез, загально­клінічні показники крові та сечі, результати бактеріоскопії та бактеріології піхви, дані ультразвукового обстеження. результати дослідження свідчать, що жінки з нормальним перебігом вагітності у 1,6 разів частіше мали обтяжливі фактори, а наявність умовно патогенної мікрофлори у таких жінок виявилась у 2,6 разів меншою за вагітних, що не обстежувались тому запорукою успішного планування майбутньої вагітності є ретельна під­ готовка і нагляд у кабінеті планувань сім’ї.

Ключові слова:

вагітність, самовільний аборт, планування сім’ї

Список цитованої літератури:

  • зайдиева з. с. терапия угрозы прерывания беременности в І триместре / з. с. зайдиева, д. М. Магометханова // рМЖ. – 2013. – № 3. – с. 11­14.
  • ліхачов В. к. аналіз причин завмирання вагітностей за даними жіночої консультації полтавського міського полого­ вого будинку / В. к. ліхачов, о. М. тимченко, т. п. гетманець // актуальні питання клінічної медицини. тези доповідей науково­практичної конференції. – полтава, 2009. – с. 81­82.
  • серова о. Ф. опыт применения дюфастона для лечения женщин с угрожающим прерыванием беременности в I три­ местре // Вестник российской ассоциации акушеров–гинекологов. –2000. – № 3. – с. 1–2.
  • сухих г. т. иммунология беременности / г. т. сухих, л. В. Ванько. – М.: издательство раМн, 2003. – 400 с.
  • Czeizel A. E. Validation studies of drug exposures in pregnant women / A. E. Czeizel, D. Petik, P. Vargha // Pharmacoepid Drug Safety. – 2003. – Vol. 12. – р. 409–416.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 135-137 сторінки, код УДК 618. 36