Панченко М. С.

Кардіоваскулярний ризик та непсихотичні порушення психічної сфери: медико - психологічний контент


Про автора:

Панченко М. С.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

у дослідження визначені частота та характер непсихотичних порушень психічної сфери у паці­ єнтів з різним рівнем кВр та доведено наявність найбільш високої частоти реакцій психічної дезадаптації в структурі цих порушень (р < 0,05). доведено, що частота соматогенного астенічного симптомокомплексу є найбільшою серед пацієнтів з реалізованим кардіоваскулярним ризиком та перевищує (р0,01) відповідний показник групи пацієнтів з високим кВр практично в 2,5­3,0 рази. пацієнти з високим кВр характеризуються достовірно (р 0,01) більшою частотою гострих невротичних розладів та невротичних розладів з затяжним перебігом у порівнянні з хворими на ссз.

Ключові слова:

кардіоваскулярний ризик, непсихотичні порушення психіки, медико – психологічний супровід

Список цитованої літератури:

 • горбась І. М. Шкала SCORE у клінічній практиці: переваги й обмеження / І. М. горбась // здоров’я україни. – 2008. – № 11(1). – с. 40­41.
 • личко а. е. Медико­психологическое обследование соматических больных / а. е. личко, н. я. иванов // Журн. невро­ патологии и психиатрии им. с. с. корсакова. ­1980. – т. 80, № 8. – с. 1195­1198.
 • лищук В. а. информатизация клинической медицине / клин. информатика и телемедицина. – 2004. – № 1. – с. 7­13.
 • нетяженко В. з. пацієнт високого кардіоваскулярного ризику: як покращити прогноз / В. з. нетяженко, о. г. пузано­ ва // Внутрішня медицина. – 2008. – № 5­6. – с. 123­129.
 • органов р. г. новый способ оценки индивидуального сердечно – сосудистого суммарного риска для населения рос­ сии / р. г. органов, с. а. Шальнова, а. М. калинина // кардиология. – 2008. – № 5. – с. 85­89.
 • панченко М. с. Медико­психологічні, санологічні та генеалогічні передумови формування підвищеного серцево­су­ динного ризику у пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково­кишкового тракту / М. с. панченко // проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 4. – т. 118. – с. 280­287.
 • панченко М. с. прогностичне значення медико­психологічних факторів в оцінці серцево­судинного ризику / М. с. пан­ ченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, т. 1. – с. 193­197.
 • панченко М. с. психологічні особливості хворих з соматичною патологією та кардіоваскулярний ризик / М. с. панченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, т. 2. – с. 149­153.
 • панченко М. с. санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці / М. с. панченко, с. п. Шкляр, д. п. перцев, л. В. черкашина // проблеми екологічної та медичної гене­ тики і клінічної імунології : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 6 (108). – с. 457­467.
 • приходько В. Ю. пациент высокого риска – кто он ? / В. Ю. приходько // здоров’я україни. – 2010. – № 3. – с. 18­19.
 • сіренко Ю. М. ефективність профілактичних заходів для попередження розвитку серцево – судинних захворювань / Ю. М. сіренко // сімейна медицина. – 2006. – № 1. – с. 52­60.
 • соціальна медицина та організація охорони здоров’я / заг. ред. Москаленко В. М., Вороненко Ю. В. / підручник. – тернопіль, 2002. – с. 50­75.
 • соціометрична оцінка якості медичної допомоги в амбулаторіях загальної практики­сімейної медицини / Методичні рекомендації Моз україни; укладачі: с. п. Шкляр, І. М. кравченко, л. В. черкашина, о. І. сердюк, М. с. панченко // затверджено ЦМк Моз україни. – київ, 2013. – 20 с.
 • Шальнова с. а. оценка суммарного риска сердечно – сосудистых заболеваний. комментарии к европейским реко­ мендациям по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний / с. а. Шальнова, о. В. Вихирева // рациональная фармакотерапия. – 2005. – № 3. – с. 54­56.
 • Шкляр с. п. санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів / с. п. Шкляр, М. с. панченко, д. п. перцев, л. В. черкашина // проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : зб. наукових праць. – 2011. ­Вип. 6 (108). – с. 495­505
 • Bhatt D. L. International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk factors in outpatients with atherothrom­ bosis / D. L. Bhatt, P. G. Steg, E. M. Ohman // JAMA. – 2006. – № 295. – р. 180–189.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 201-210 сторінки, код УДК 616. 33­002. 44:616. 61­002. 3