П’ятницький Ю. С., Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В.

Вплив подрібненого субстрату консервованої шкіри свині на прояви експериментального алергічного дерматиту


Про автора:

П’ятницький Ю. С., Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

у дослідах на статевозрілих морських свинках було викликано алергічний дерматит введенням 2,4­динітрохлорбензолу. у тварин вивчено динаміку показників контактного дерматиту і зміни показників ре­ зистентності клітинних мембран за умов ентерального застосування подрібненого субстрату кріоліофілізо­ ваної шкіри свині. Виявлено, що субстрат ксеношкіри має властивості гіпосенсибілізатора, який сприятливо позначається на перебігу алергічного дерматиту. Мембранопротекторний ефект спостерігається в тестовій пробі кислотного гемолізу з визначенням індексу резистентності мембран еритроцитів і лейкоцитів. таким чином, ентеральне введення подрібненого субстрату консервованої шкіри свині тваринам з експеримен­ тальним алергічним дерматитом покращує стан шкірного покриву та підвищує резистентність мембран клі­ тин крові.

Ключові слова:

алергічний дерматит, консервована шкіра, тварини

Список цитованої літератури:

 • бігуняк В. В. Можливості використання субстрату консервованої ксеногенної шкіри: проблеми і перспективи / В. В. бігуняк, В. В. дем’яненко, н. В. гуда // науково­технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів ство­ рення лікарських препаратів: матеріали ІІ­ї міжнародної науково­практичної конференції. – тернопіль : укрмедкнига, 2007. – с. 34­36.
 • дем’яненко В. В.  біофізичні  властивості  полімерних  матеріалів  і  перспективи  їх  використання  в  медицині  / В. В. дем’яненко, В. М. таран, В. В. Хаба // Материалы международной научно­практической конференции «совре­ менные вопросы лечения термических поражений и их последствий». донецк: Nord Press, 2005. – с. 20­21.
 • дем’яненко В. В. кріотехнологія виготовлення біотрансплантата з позицій сучасних уявлень про електронно­ядрову тунелізацію в біологічних макромолекулах / В. В. дем’яненко, н. В. гуда, т. В. бігуняк // Материалы международной научно­практической научно­практической конференции «современные вопросы лечения термических поражений и их последствий». донецк: Nord Press, 2005. – с. 93­94.
 • залкан п. М. Влияние синтетических моющих средств на реактивность кожи морских свинок / п. М. залкан, е. а. ив­ лева // актуальные вопросы профессиональной дерматологии. – Москва. – 1965. – с. 106­112.
 • Методи дослідження ендогенної інтоксикації організму: Метод, рекоменд. андрейчин М. а., бех М. д., дем’яненко В. В. [та ін.]. – к., 1998. – 32 с.
 • надлежащая производственная практика лекарственных средств / под ред. н. а. ляпунова, В. а. загория, В. п. геор­ гиевского, е. л. безуглой. – к.: Морион, 1999. – с. 508­545.
 • Халафян а. а. STATISTICA 6. статистический анализ данных: учебник. – 3­е изд. / а. а. Халафян. – М.: ооо «бином­ пресс», 2007. – 512 с.
 • A role for IL­25 and IL­33­driven type­2 innate lymphoid cells in atopic dermatitis / M. Salimi, J. L. Barlow, S. P. Saunders [et al.] // J. Exp. Med. – 2013. – Vol. 210 (13). – P. 2939­2950.
 • Atopic dermatitis as a systemic disease / R. Darlenski, J. Kazandjieva, E. Hristakieva, J. W. Fluhr // Clin. Dermatol. – 2014. – Vol. 32 (3). – P. 409­413.
 • Crosstalk between keratinocytes and T cells in a 3D microenvironment: a model to study inflammatory skin diseases / E. H. van den Bogaard, G. S. Tjabringa, I. Joosten [et al.] // J. Invest. Dermatol. – 2014. – Vol. 134 (3). – P. 719­727.
 • Drago L. Probiotics: immunomodulatory properties in allergy and eczema / L. Drago, M. Toscano, P. D. Pigatto // G. Ital. Dermatol. Venereol. – 2013. Vol. 148 (5). – P. 505­514.
 • Katta R. Diet and Dermatitis: Food Triggers / R. Katta, M. / Schlichte / J. Clin. Aesthet. Dermatol. – 2014. – Vol. 7(3). – р. 30­ 36.
 • Levin J. Atopic dermatitis and the stratum corneum: part 3: the immune system in atopic dermatitis / J. Levin, S. Fallon Friedlander, J. Q. Del Rosso // J. Clin. Aesthet. Dermatol. – 2013. – Vol. 6 (12). – р. 37­44.
 • Peterson L. W. Intestinal epithelial cells: regulators of barrier function and immune homeostasis / L. W. Peterson, D. Artis // Nat. Rev. Immunol. – 2014. – Vol. 14 (3). – P. 141­153.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 225-229 сторінки, код УДК 616. 5­002­056. 3­089. 844:599. 731. 1­053. 51]­092. 9