Семенюк Л. М., Ліхачов В. К., Добровольська Л. М.

Морфофункціональні зміни в плаценті на тлі домінування андрогенів


Про автора:

Семенюк Л. М., Ліхачов В. К., Добровольська Л. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

роботу присвячено вивченню макро­мікроскопічних, морфологічних змін плацент, отриманих при пологах у жінок з різними формами домінування андрогенів, гестаційний період яких ускладнився пла­ центарною недостатністю на тлі гіперандрогенії. поряд з компенсаторно­пристосувальними реакціями в плаценті виявленні такі патологічні зміни, як зменшення обсягу межворсинчастого простору, надлишкове відкладення материнського і плодового фібриноїду, значні вогнища інфарктів та кіст, які перевищують по­ казники норми. більш виражені зміни в плаценті виявлялися у жінок, які відмовились від медикаментозної корекції гіперандрогенії.

Ключові слова:

гіперандрогенія, плацента, вагітність, міжворсинчастий простір

Список цитованої літератури:

 1. абдурахманова р. а. особенности течения беременности, исход родов и становления лактации у женщин с гиперан­ дрогенией [текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук : спец. 14. 01. 01 «акушерство и гинекология» / р. а. абдурахманова. – М., 2002. – 22 с.
 2. анастасьева В. г. Морфофункциональные нарушения фетоплацентарного комплекса при плацентарной недостаточ­ ности [текст] / В. г. анастасьева. – новосибирск : наука, 1997. – 505 с.
 3. андронов а. М. теория вероятностей и математическая статистика [текст] / а. М. андронов, е. а. копытов, л. я. грин­ глаз. – ст­петербург : питер, 2004. – 460 с.
 4. Вихляева е. М. руководство по эндокринной гинекологии [текст] / е. М. Вихляева. – М.: Медицинское информацион­ ное агентство, 1997. – 360 с.
 5. глуховец б. и. патология последа [текст] / б. и. глуховец, н. г. глуховец. – ст­петербург : грааль, 2002. – с. 180­184.
 6. качалина т. с. гиперандрогения и невынашивание беременности [текст] / т. с. качалина // рос. вестник акушерства и гинекологии. – 2004. – № 3. – с. 61­64.
 7. Милованов а. п. патология системы мать­плацента­плод [текст] / а. п. Милованов. – М.: Медицина, 1999. – с. 30­37.
 8. сидельникова В. М. привычная потеря беременности [текст] / В. М. сидельникова. – М., 2002. – с. 41­45.
 9. старостина т. а. современные вопросы патогенеза и терапии невынашивания беременности [текст] / т. а. старости­ на // акушерство и гинекология. – 2002. – № 5. – с. 59­61.
 10. стрижаков, а. н. значение маточно­плацентарного кровотока в выборе рациональной тактики ведения беременно­ сти и метода родоразрешения [текст] / а. н. стрижаков, а. т. бунин, М. В. Медведев, г. а. григорян // акушерство и гинекология. – 1989. – № 3. – с. 24­27.
 11. Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности [текст] / под ред. В. е. радзинского, а. п. Милованова. – М, 2004. – с. 169­177

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 237-240 сторінки, код УДК 618. 36