Фролова Г. О., Богданова С. О.

Статеві особливості стрес-реактивності білих щурів з урахуванням індивідуально - типологічних особливостей у відкритому полі


Про автора:

Фролова Г. О., Богданова С. О.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

досліджено вплив соціальної ізоляції (72 години) на поведінкові показники самців і самиць білих щурів з урахуванням індивідуально­типологічних особливостей. Встановлено, що у щурів із початко­ во різним рівнем активності динаміка поведінкових показників у відкритому полі суттєво відрізняється. у тварин з початково високим рівнем активності на тлі дії стресу (соціальної ізоляції) розвивається вираже­ ний поведінковий дефіцит, який свідчить про індукцію депресивно­подібного стану у щурів даної підгрупи. Виявлено, що самці показали більшу чутливість до дії саме соціальної ізоляції, що може бути обумовлено наявністю жорсткої ієрархічності всередині груп тварин. у групі самців не чутливими до дії стресу є початко­ во низькоактивні тварини, у самиць – щури із низьким та середнім рівнями активності в контролі. соціальна ізоляція індукує зростання емоційності у тварин не залежно від статі і рівня поведінкової активності.

Ключові слова:

стрес, поведінкова активність, відкрите поле, емоційність

Список цитованої літератури:

  • августинович д. Ф. Влияние однократного жесткого стресса на поведение самцов и самок мышей линий CBA/Lac и C57bl/6J / д. Ф. августинович, и. л. коваленко, л. а. корякина // росс. физиол. журн. им. и. М. сеченова. – 2006. – т. 92, № 5. – с. 567­572.
  • амикишиева а. В. поведенческое фенотипирование: современные методы и оборудование / а. В. амикишиева // Вестник Вогис. – 2009. – т. 13, № 3. – с. 18­25.
  • дмитриева т. б. клиническая нейрохимия в психиатрии / т. б. дмитриева, а. з. дроздов, б. М. коган. – М., 1998. – 300 с.
  • исмайлова Х. Ю. индивидуальные особенности поведения (моноаминергические механизмы) / Х. Ю. исмайлова, т. М. агаев, т. п. семенова. – баку : нурлан, 2007. – 229 с.
  • калуев а. В. стресс, тревожность и поведение: актуальные проблемы моделирования тревожного поведения у живот­ ных / а. В. калуев. – к.: CSF, 1998. – 98 с.
  • судаков к. В. Экспериментальные подходы к индивидуальной медицине: зависимость эффектов фармакологическо­ го воздействия от характера поведения животных / к. В. судаков, а. В. котов, с. с. перцов // Вестн. уральской мед. академической науки. – 2004. – № 1. – с. 51­57.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 245-249 сторінки, код УДК 616­008. 61:57. 017. 32.