Громова А. М., Громова О. Л., Кетова О. М.

Роль ультразвукових параметрів при виборі репродуктивно-пластичних операцій при лейоміомах матки


Про автора:

Громова А. М., Громова О. Л., Кетова О. М.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

лейоміома матки займає одне з провідних місць в структурі захворювань жіночої статевої сис­ теми. Метою роботи стало вивчення величини, локалізації та особливостей кровопостачання міоматозних вузлів у пацієнток репродуктивного віку перед виконанням репродуктвно­пластичних операцій, шляхом уль­ тразвукового дослідження. обстежено 22 жінки з розмірами матки від 12 до 24 тижнів вагітності, з вузла­ ми 0,5­ 22 см в діаметрі. Виявлено невиразну васкулярізацію інтерстиціально­субсерозних вузлів (макси­ мальна систолічна швидкість 32,1 ± 1,86, а індекс резистентності – 0,62 ± 0,03) з відсутнім інтрамодулярним кровотоком. у пацієнток з інтерстиціальними та субсерозно­інтерстиціальними розташуванням вузлів, ви­ явлено переважно фіброзну структуру з невиразною васкулярізацією, що сприяє меншій крововтраті при виконанні репродуктивно­пластичних операцій та дає можливості збереження репродуктивного органу та його функції.

Ключові слова:

лейоміома матки, репродуктивно­пластичні операції, ультразвукове дослідження

Список цитованої літератури:

  • гинекология / [л. н. Василевская, В. и. грищенко, н. В. кобзеева и др.]. – М.: Медицина, 1985. – 432 с.
  • громова а. М. левоноргестрелвміщуюча система «Мірена» в профілактиці та лікуванні естрогензалежної гінекологічної патології / а. М. громова, л. М. добровольська, В. к. ліхачов [та ін.] // світ медицини та біології. – 2011. – № 1. – с. 61­64.
  • липман а. д. диагностика и комплексное лечение больных миомой матки при диспансерном их ведении : авто­ реф. дис. на соискание ученой степени доктора медицинских наук : спец. 14. 00. 01 «акушерство и гинекология» / а. д. липман. – М., 2000. – 32 с.
  • Марфунини д. л. допплерометрия в гинекологии / д. л. Марфунини, е. д. лютая – М., 2000 – 51 с.
  • савельева г. М. Эмболизация маточних артерій у больных с миомой матки / г. М. савельева, В. г. бреусенко, с. а. капранов [и др.] // акушерство и гинекология. – 2004. – № 5. – с. 21­24.
  • савицкий г. а. «денервация» узла опухоли, как один из элементов патогенеза роста миомы матки / г. а. савицкий, В. г. скопчиев, В. В. ракицкая // акушерство и гинекология. – 1986. – № 2. – с. 24­27.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 260-262 сторінки, код УДК 618. 14­006­089­073. 48