Герасимюк І. Є., Стравський Т. Я., Пилипко І. В.

Порівняльна структурно-просторова і морфофункціональна характеристика ниркових та яєчкових артерій у щурів у нормі


Про автора:

Герасимюк І. Є., Стравський Т. Я., Пилипко І. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті на щурах вивчено особливості кровопостачання статевих залоз і нирок у щу­ рів­самців у нормі. Встановлено, що об’єм сім’яника у щура­самця у 1,91 рази більший ніж об’єм нирки, а артерія, що його кровопостачає, навпаки, має в 1,77 рази менший діаметр просвіту, що в сукупності із її зна­ чною довжиною (у 10,65 разів більшою у порівнянні з правою нирковою артерією, та у 15,35 разів більшою у порівнянні з лівою) сприяє відчутному зниженню інтенсивності кровоплину за рахунок збільшення різниці тисків у початковому та кінцевому відділах. при цьому згідно до закону пуазейля встановлено, що ліва нирка перебуває в кращих умовах кровопостачання у порівнянні з правою, так як перепад тиску у її магістральній артерії в 1.44 рази менший, ніж у правій. перепад тиску у яєчковій артерії при цьому у 42,15 разів більший ніж у правій і в 60,80 разів більший ніж у лівій нирці.

Ключові слова:

яєчкові артерії, ниркові артерії, діаметр, довжина, об’єм

Список цитованої літератури:

 • александрин В. В. Возможности линейной зависимости между напряжением сосудистой стенки и обьемным крово­ током на уровне прекортикальных артериол / В. В. александрин, п. н. александров // бюл. экспер. биол. – 2002. – т. 133, Вып. 4. – с. 399–401.
 • гриценко с. І. спосіб вимірювання об’єму біолоічних об’єтів / с. І. гриценко, о. о. Вільцанюк // Вісник морфології. – 2000. – № 2. – с. 333–334.
 • кнорре а. г. краткий очерк эмбриологии человека с элементами сравнительной, экспериментальной и патологиче­ ской эмбриологиии / а. г. кнорре . – л.: Медицина, 1967. – 222 с.
 • колчунов В. І. теоретична та прикладна гідромеханіка: навч. посібник. – к.: нау, 2004. – 336 с.
 • лабораторные животные. разведение, содержание, использование в эксперименте / и. п. западнюк, В. и. западнюк, е. а. захария, В. В. западнюк. – киев: Вища школа. головное из­дво, 1983. – 383 с.
 • люлько о. В. патоморфологічні зміни нирок під час ішемії / о. В. люлько, я. М. підгірний і ін. // Медичні перспективи. – 2006. – т. 11, № 3. – с. 16 – 25.
 • новиков Ю. В. регуляторные структуры артерий головного мозга и почек при экспериментальной гипо­ и гипертензии / Ю. В. новиков, а. В. яльцев // бюл. эксперим. биол. – 2002. – т. 133, № 2. – с. 219 – 221.
 • ноздрачев а. д. анатомия крысы / а. д. ноздрачев, е. л. поляков. – спб: издательство «лань», 2001. – 464 с.
 • пішак В. п. ембріогенез чоловічих статевих органів у нормі та патології / [В. п. пішак, т. В. Хмара, М. М. козуб]. – чернівці: Медуніверситет, 2006. – 368 с.
 • пташник г. І. кровоносні судини оболонок яєчка у чоловіків репродуктивного віку / г. І. пташник // клінічна та експери­ ментальна патологія. – 2009. – т. 8, № 4 (30). – с. 62–64.
 • Шорманов и. с. сосудистая система почек при стенозе легочного стовола с различным уровнем компенсации кровообращения / и. с. Шорманов //бюлетень экспериментальной биологии и медицины. – 2004. – т. 137, № 3. – с. 332–335.
 • Шорманов с. В. полиповидные подушки артериального русла и их роль в регуляции регионального кровообраще­ ния / с. В. Шорманов, а. В. яльцев, и. с. Шорманов [и др.] // Морфология. – 2007. – т. 131, № 1. – с. 44–49.
 • Шошенко к. а. архитектоника кровеносного русла / Шошенко к. а., голуб а. с., брод В. и. – новосибирск: наука, 1982. – 123 с.
 • Cooper CJ Is renal artery stenting the correct treatment of renal artery stenosis? The case for renal artery stenting for treatment of renal artery stenosis / CJ Cooper, TP Murphy // Circulation. – Jan 16, 2007. – Vol. 115(2). – P. 263–9; discussion 270.
 • Wright E. J. Reduction in testicular temperature after varicocelectomy in infertile men / E. J. Wright, G. P. Yong, M. Goldstein // Urology. – 1997. – № 50. – P. 257–259.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 284-288 сторінки, код УДК 611. 136. 7/8­076]­ 092. 9