Дзевульска І. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н.

Вплив гіперосмолярних розчинів на мікроциркуляцію в корі надниркових залоз при термічному опіку у щурів


Про автора:

Дзевульска І. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

у статті описаний порівняльний аналіз впливу гіперосмолярних інфузійних розчинів на змінену мікроциркуляцію кори надниркових залоз після опіку у щурів. на основі гістологічних, ультраструктурных і морфометричних методів встановлено, що курсове введення в період опікового шоку лактопротеїна с і HAES істотно знижує кровонаповнення і стаз гемокапилярів надниркових залоз, що зменшує дистрофічні зміни в паренхімі залози. Виражений фармакологічний вплив комплексних гіперосмолярних препаратів пов’язаний з їх впливом на показники реологій крові, що чинять позитивну дію на мікроциркуляцію.

Ключові слова:

кора надниркових залоз, термічний опік, мікроциркуляція, лактопротеїн с, HAES

Список цитованої літератури:

 • алексеев а. а. ожоговая инфекция. Этиология, патогенез, профилактика и лечение / а. а. алексеев. – Вузовская кни­ га, 2010. – 416 с.
 • Мейланова р. д. Морфофункциональная оценка микроциркуляторного русла оболочек некоторых внутренних органов при ожоговом шоке и коррекции перфтораном : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.02 «анатомия человека» / р. д. Мейланова. – М., 2006. – 37 с.
 • Al­Kaisy A. A. Role of the antioxidant effect of vitamin E with vitamin C and topical povidone­iodine in the treatment of burns /
 • A. Al­Kaisy, A. S. Sahib // Ann. Burns Fire Disasters. – 2005. – Vol. 18, № 1. – P. 19­30.
 • Amino acid infusion fails to stimulate skeletal muscle protein synthesis up to 1 year after injury in children with severe burns / C. Porter [et al.] // J. Trauma Acute Care Surg. – 2013. – Vol. 74, № 6. – P. 1480­1485.
 • Busch M. The implementation and evaluation of therapeutic touch in burn patients: an instructive experience of conducting a scientific study within a non­academic nursing setting / M. Busch // Patient Educ. Couns. – 2012. – Vol. 89, № 3. – P. 439­446.
 • Fuchs P. Ch. Cortisol in severely burned patients: investigations on disturbance of the hypothalamic­pituitary­adrenal axis / P. Ch. Fuchs // Shock. – 2007. – Vol. 28, № 6. – P. 662­667.
 • Phelan H. A. Venous thromboembolism after traumatic brain injury / H. A. Phelan // Semin. Thromb. Hemost. – 2013. – Vol. 39, № 5. – P. 541­548.
 • Ravikumar T. Low molecular weight heparin induced pharmacological modulation of burn wound healing / T. Ravikumar // Ann. Burns Fire Disasters. – 2006. – Vol. 19, № 3. – P. 123­129.
 • Sclerosis therapy of bronchial artery attenuates acute lung injury induced by burn and smoke inhalation injury in ovine model / A. Hamahata [et al.] // Burns. – 2010. – Vol. 36, № 7. – P. 1042­1049.
 • Sherren P. B. Acute burn induced coagulopathy / P. B. Sherren // Burns. – 2013. – Vol. 39, № 6. – P. 1157­1161.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 289-293 сторінки, код УДК 616. 127­020:780