Огієнко М. М., Бумейстер В. І.

Зміни тривкісних властивостей травмованої великогомілкової кістки щурів різного віку за умов загальної дегідратації організму


Про автора:

Огієнко М. М., Бумейстер В. І.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

експеримент проведений на білих лабораторних щурах – самцях молодого, зрілого та старечо­ го віку, яким наносився дірчастий перелом великогомілкової кістки в умовах загальної дегідратації організму різних ступенів важкості. Метою роботи було вивчення тривкісних властивостей травмованої кістки моло­ дих, зрілих і старих тварин експериментальної групи тварин. у ході експерименту виявили кількісні зміни і провели порівняльну характеристику між усіма групами тварин. найбільші зміни виявлені в групі тварин ста­ речого віку, а найменші – у щурів зрілого віку. Визначено закономірності змін тривкісних властивостей кістки залежно від ступеня водно – електролітних порушень. про це свідчать результати дослідження , в яких вже при легкому ступені дегідратації межа міцності на розтягування і модуль Юнга найбільш всього знижуються в групі тварин старечого віку на 7,21 % (р 0,05) та 10,98 % (р 0,05). при середньому та важкому ступенях загальної дегідратації виявляється подальше прогнозоване погіршення показників у щурів старечого віку , що проявилося в найбільшому зниженні серед всіх вікових груп характеристик тривкості травмованої вели­ когомілкової кістки (межа тривкості на розтягнення на 16,17 % (р 0,05) і 26,89 % (р 0,05), межа тривкості на стискання на 11,09 % (р 0,05) і 17,85 % (р 0,05), модуль Юнга на 21,81 % (р 0,05) і 34,88 % (р 0,05), відповідно).

Ключові слова:

загальна дегідратація, тривкісні властивості кістки, межа на стискання, межа на роз­ тягнення, модуль Юнга

Список цитованої літератури:

 • аврунин а. с. остеоцитарное ремоделированиие костной ткании: история вопроса, морфоогические маркеры / а. с. аврунин, р. М. тихилов // Морфология. – 2011. – № 1. – с. 86­94.
 • аврунин а. с. Механизм жесткости и прочности кости в норме и при старении организма. наноуровневая модель / а. с. аврунин // гений ортопедии. – 2008. – № 3. – с. 59–66.
 • арсеньев д. г. Эффективные упругие характеристики анизотропной модели пористого биологического материала, насыщенного жидкостью / д. г. арсеньев, а. В. зинковский, л. б. Маслов // научно­технические ведомости санкт­ петербургского государственного политехнического университета. – 2008. – № 3 (59). – с. 230–236.
 • Вольмир а. с. сопротивление материалов : учебник для вузов по направлениям и специальностям в области техники и технологии / а. с. Вольмир, Ю. п. григорьев, а. и. станкевич ; ред. д. и. Макаревский. – М.: дрофа, 2007. – 591 с.
 • дубровский В. и. биомеханика / В. и. дубровский, В. н. Федорова. –М.: Владос­пресс, 2004. – 672 с.
 • кавалерский г. М. лечение инфицированных несращений костей голени / г. М. кавалерский [и др.] // Врач. – 2008. – № 5. – с. 22­24.
 • колчина а. а., кузьмин Ю. Ф. актуальные вопросы травматизма криминального характера / а. а. колчина, Ю. Ф. кузь­ мин // общественное здоровье и здравоохранение. – 2008. – № 2. – с. 6­8.
 • очинский В. В. сопротивление материалов. именной и терминологический словарь. – издание 2­е, переработанное, дополненное / В. В. очинский, а. а. кожухов, Ю. а. лобейко. – М.: «колос», ставрополь : «агрус», 2009. – 192 с.
 • Kanis J. A. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women / J. A. Kanis, N. Burlet, C. Cooper [et al.] // Osteoporos. Int. – 2008. – Vol. 19(4). – P. 339­428.
 • Martel­Pelletier J. Is osteoarthritis a disease involving only cartilage or other articular tissues? / J. Martel­Pelletier, J. P. Pel­ letier // Eklem Hastalik Cerrahisi. – 2010. – № 21. – р. 2–14.
 • Meyer H. E. Higher bone mineral density in rural compared with urban dwellers:the NOREPOS study / H. E. Meyer, G. K. Berntsen, A. J. Sоgaard [et al.] // Am. J. Epidemiol. – 2004. – Vol. 160 (11). – P. 1039­1046.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 301-305 сторінки, код УДК 616. 718. 5­001. 5­008. 817­092. 9­06: 613. 31