Попадинець О. Г.

Реактивні зміни у передміхуровій залозі у відповідь на дію холоду


Про автора:

Попадинець О. Г.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

у роботі представлено результати комплексного дослідження морфофункціонального стану структурних компонентів передміхурової залози відразу після дії холоду, яке проводилося в експерименті на 20 статевозрілих білих безпородних щурах­самцях. В усіх частках простати (вентральних, дорсальних, коагуляційних залозах) виявлено однотипні реактивно­дистрофічні зміни кровоносних судин, залозистого епітелію, сполучнотканинного каркасу, при цьому, ініціюючими та домінуючими були саме ангіоперетворен­ ня. простата, загалом, є органом із вираженою термолабільністю.

Ключові слова:

простата, статевозрілі щурі, загальна глибока гіпотермія

Список цитованої літератури:

  • граевская е. Э. Влияние холодового стресса и адреналовой нагрузки на дегрануляцию перитонеальных тучных кле­ ток крыс / е. Э. граевская, М. я. ахалая, е. н. гончаренко // бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2001. – № 4. – с. 396 – 398.
  • кудряшов Ю. а. адренергическая реактивность органных вен при действии на организм гипоксии и гипотермии / Ю. а. кудряшов, М. с. табаров, б. и. ткаченко // бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2000. – № 11. – с. 524 – 526.
  • Маханова н. а. Влияние стресса, вызванного охлаждением в раннем постнатальном онтогенезе на артериальное дав­ ление и функцию сердца у нормо­ и гипертензивных крыс / н. а. Маханова // бюллетень экспериментальной биоло­ гии и медицины. – 2000. – № 12. – с. 660 – 663.
  • никишкова и. н. особенности моделирования общего умеренного периодического охлаждения у крыс линии Вистар / и. н. никишкова, а. е. кутиков // проблемы криобиологии. – 2000. – № 2. – с. 113 – 114.
  • пат. 65225 а україна, Мпк 7 а61В 5/01. спосіб моделювання загальної глибокої гіпотермії в експерименті / Шутка б. В., попадинець о. г., Жураківська о. я. – № 2003065678; заявл. 19. 06. 03; опубл. 15. 03. 04, бюл. № 3.
  • струков а. и. Воспаление. общая патология человека / струков а. и., пучков В. с., кауфман я. я. – М.: Медицина, 1990. – 74 с.
  • Шутка б. В. загальна глибока гіпотермія / богдан Васильович Шутка – Івано­Франківськ, 2006. – 300 с.
  • Lujan Galan M. Macroscopic and histologic analysis of the rat prostate after denervation / Lujan Galan M. // Archivos Espa­ noles de Urologia. – 1998. – Vol. 51, № 3. – P. 219 – 225.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 306-309 сторінки, код УДК 611. 637 + 572. 7 + 611. 161 + 616. ­089. 583. 29