Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Дорошенко А. М., Чекман І. С., Ульберг З. Р.

Синтез наночастинок заліза та характеристика їх біобезпечності


Про автора:

Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Дорошенко А. М., Чекман І. С., Ульберг З. Р.

Рубрика:

НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Методом хімічної конденсації у водному середовищі за розробленим оригінальним протоколом синтезована стерильна висококонцентрована водна дисперсія сферичних наночастинок нуль­валентного за­ ліза 40 нм. синтезовані наночастинки охарактеризовані як біобезпечні за показниками цитотоксичності, ге­ нотоксичності, мутагенності, фізіологічним та біохімічними маркерами. Встановлено, що за показниками LD50 наночастинки заліза належать до IV класу токсичності при внутрішньовенному та до V класу токсичності при внутрішньошлунковому шляхах введення за класифікацією Hodge H. C. і Sterner L. H.

Ключові слова:

наночастинки заліза, синтез, фізико­хімічна характеристика, біобезпечність, цитотоксич­ ність, генотоксичність, мутагенність, LD50

Список цитованої літератури:

 • безруков В. В. Вплив залізодефіцитної анемії вагітних на фізичний та психомоторний розвиток дітей раннього віку / В. В. безруков // буковинський медичний вісник. – 2002. – т. 6, № 2 – с. 135­137.
 • доклінічні дослідження лікарських засобів (методичні рекомендації) / за ред. о. В. стефанова. – к.: авіценна, 2002. – 527 с.
 • Марушко Ю. В. залізодефіцитні стани у дітей на сучасному етапі / Ю. В. Марушко, о. о. лісоченко // здоров’я україни. – 2008. – № 10/1. – с. 25­27.
 • Методичні рекомендації «оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів», затверджені науково­експертною радою дер­ жавного експертного центру Моз україни (протокол № 8 від 26. 09. 2013). – київ, 2013. – 108 с.
 • Anaemia in low­income and middle­income countries / Y. Balarajan, U. Ramakrishnan, E. Ozaltin [et al.] // Lancet. – 2011. – Vol. 378, № 9809. – р. 2123–2135.
 • Crichton R. R. Iron metabolism: from molecular mechanisms to clinical consequences / R. R. Crichton // John Wiley & Sons, Chichester, U. K., 2009. – 488 p.
 • Crichton R. R., Danielson B. G., Geisser P. Iron therapy with special emphasis on intravenous administration / R. R. Crichton, B. G. Danielson, P. Geisser. – Bremen : UNI­MED Verlag AG, 2005. – 96 p.
 • Finney D. J. Probit Analisis. – 3rd edition, chapt. 3 and 4. / D. J. Finney. – Cambridge : Cambridge University Press, 1971. – 333 р.
 • Hodge н. с., Sterner L. H. Tabulation of toxicity classes / н. с. Hodge, L. H. Sterner // Am. industr. Hyg. Ass. Quart. – 1943. – Vol. 10(4). – P. 93.
 • Iron Deficiency Anemia. Assessment Prevention and Control. A Guide for Programme Managers. – Geneva : WHO; 2001. –132 p.
 • OECD. Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 4: Health Effects Test No. 425: Acute Oral Toxicity – Up­and­Down­ Procedure (UDP). Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, France : 2008. – 27 p.
 • Qunibi W. Y. The efficacy and safety of current intravenous iron preparations for the management of iron­deficiency anaemia: a review / W. Y. Qunibi // Arzneimittelforschung. – 2010. – Vol. 60(6a). – р. 399–412.
 • Characterization of zero­valent iron nanoparticles / Y. ­P. Sun, X. Li, J. Cao, W. Zhang [et al.] // Advances in Colloid and Interface Science. – 2006. – Vol. 120, № 1–3. – P. 47–56.
 • Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005: WHO global database on anaemia / Ed. by B. de Benoist, E. McLean, I. Egli, M. Cogswell. – 2008. – 48 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 319-323 сторінки, код УДК 615. 07