Потапов С. М.

Морфологія ембріонального раку і пухлини жовткового мішка яєчка


Про автора:

Потапов С. М.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведено аналіз захворюваності ембріональним раком і пухлиною жовткового мішка яєчок в період з 1993 по 2013 р. р. за даними прозектури Харківського обласного клінічного центру урології і нефро­ логії ім. В. І. Шаповала, а також морфологічне дослідження даних пухлин, що дозволило виявити їх частоту, вікові тенденції та макро­ і мікроскопічні особливості. представлені дані про частоту ангіоінвазіі, апоптозу, вторинних змін, частоту проростання в паратестікулярні структури. підкреслюється необхідність викорис­ тання прогностичних імуногістохімічних маркерів з метою удосконалення критеріїв діагностики ембріональ­ ного раку та пухлини жовткового мішка.

Ключові слова:

пухлини яєчок, ембріональний рак, пухлина жовткового мішка

Список цитованої літератури:

 • бурова е. а лечение семиномы яичка I стадии / е. а. бурова, а. а. буланов, а. а. трякин [и др.] // онкоурология. – 2010. – № 3 – с. 7–11.
 • Возіанов о. Ф. онкоурологія сьогодні: досягнення, проблеми, перспективи / о. Ф. Возіанов, а. М. романенко, І. о. клименко // онкология. – 2006. – т. 8, № 2. – с. 152–158.
 • гарин а. М. герминогенные опухоли яичка: состояние проблемы и научный прогресс / а. М. гарин, с. а. тюляндин, а. В. соколов [и др.] // Вестник раМн. – 1995. – № 4. – с. 33­37.
 • имянитов е. н. Эпидемиология и биология герминогенных опухолей / е. н. имянитов // практическая онкология. – 2006. – т. 7, № 1. – с. 1–5.
 • лили р. патогистологическая техника и практическая гистохимия / р. лили. – М.: Мир, 1960. – 648 с.
 • Меркулов г. а. курс патологогистологической техники / г. а. Меркулов. – М.: Медицина, 1961. – 339 с.
 • Микроскопическая техника : руководство / под ред. д. с. саркисова, Ю. л. перова. – М.: Медицина, 1996. – 544 с.
 • пирс Э. гистохимия (теоретическая и прикладная) / Э. пирс. – М.: иностран. литература, 1962. – 962 с.
 • Федоров В. д. опухоли яичка / В. д. Федоров, М. Ю. пикунов, а. и. Щеголев е. а. [и др.] // Хирургия. – 2007. – № 5. – с. 75–80.
 • Albers P. Guidelines on Testicular Cancer / P. Albers, W. Albrecht, F. Algaba [et al.] // Europ. Urol. – 2005. – Vol. 48. – P. 885 – 894.
 • Mostofi F. K. Tumours of the Testis and Paratesticular Tissue. Introduction // Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs / F. K. Mostofi, I. A. Sesterhenn / Ed. John N. Eble, Guido Sauter, Jonathan I. Epstein, Isabell
 • Sesterhenn. – Lyon : IARC Press, 2004. – P. 220.
 • Parkin D. M. Global cancer statistics / D. M. Parkin, P. Pisani, J. Ferlay // CA сancer. J. Clin. – 1999. – Vol. 49. – P. 33–64.
 • WHO histological classification of testis tumours, In: Eble J. N., Sauter G., Epstein J. I., Sesterhenn I. A., Eds. Pathology & Genetics. Tumours of the urinary system and male genital organs. – Lyons : IARC Press, 2004. P. 218, 250–262.
 • Winstanley A. M. Handling and Reporting of Biopsy and Surgical Specimens of Testicular Cancer / A. M. Winstanley, G. Mikuz, F. Debruyne [et al.] // Europ. Urol. – 2004. – VOL. 45. – P. 564 – 573.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 324-328 сторінки, код УДК 616. 681 – 006. 6 – 053. 13 – 091