Безвушко Е. В., Малко Н. В.

Біохімічні показники сироватки крові та гомогенатів ясен у щурів при експериментальному гінгівіті, викликаному комбінованою дією важких металів та дефіцитом фтору та йоду


Про автора:

Безвушко Е. В., Малко Н. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведене дослідження сироватки крові та гомогенатів ясен у щурів дозволило встановити, що при інтоксикації організму токсичними речовинами, а також при дефіциті йоду та фтору підвищується вміст маркерів запалення – еластази та уреази у гомогенатах ясен та збільшуються показники протеазно­ін­ гібіторної системи, причому, інтенсивність змін більш виражена при комбінованому ксенобіотичному впливі на тлі гінгівіту.

Ключові слова:

гінгівіт, щурі, сироватка крові, токсичні фактори

Список цитованої літератури:

 • Виноградов В. М. Фармакология с рецептурой. – 5­е изд. испр. / В. М. Виноградов, е. б. каткова, е. а. Мухин. – спб.: спецлит, 2009. – 864 с.
 • клінічна ефективність комплексної профілактики карієсу і гінгівіту у дитячого населення екологічно несприятливих регіонів / о. В. савичук, Ю. п. немирович, І. М. голубєва // новини стоматології. – 2007. – № 3. – с. 82­84.
 • комар В. М. стан здоров’я, фізичний та нервово­психічний розвиток дітей, що мешкають у регіоні з підвищеним вмістом фтору у питній воді : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 10 «Педиа­ трия» / В. М. комар. – київ, 2008. – 29 с.
 • крюченко н. о. наличие фтора в подземных водах украины и заболевания, связанные с ним / н. о. крюченко// по­ шукова та екологічна геохімія. – 2001. – № 1. – с. 9­13.
 • левицкий а. п. Взаимосвязь между уровнями протеиназ, их ингибированием и хозяйственно­полезными признаками зерна пшеницы / а. п. левицкий, В. г. адамовская, с. В. Вовчук // научно­техн. бюлл. Всги. – 1990. – № 3 (37). – с. 25­30.
 • леус п. о. пілотний проект: «оптимізація системи стоматологічної допомоги дитячому населенню / п. о. леус // Вісник стоматології. – 2010. – № 2. – с. 141­146.
 • лозовий М. п. результати моніторингу вивчення впливу стану атмосферного повітря на здоров’я дитячого населення / М. п. лозовий, а. В. нікітіна, л. І. кузьменко // науковий вісник нМу ім. о. о. богомольця. – 2010. – № 27. – с. 143­145.
 • остапко о. І. Вплив чинників довкілля на рівень стоматологічного здоров’я дітей україни / о. І. остапко // наук. вісн. нМу ім. о. о. богомольця. – 2007. – с. 162­164.
 • петровська М. здоров’я населення львівської області як результат реакції на зміни природного середовища / М. пе­ тровська // Вісник львівського ун­ту. серія геогр. – 2011. – Вип. 39. – с. 267­277.
 • яковлев М. Ю. «Эндотоксиновая агрессия» как предболезнь или универсальный фактор патогенеза заболеваний че­ ловека и животных / М. Ю. яковлев // успехи современной биохимии. – 2003. – № 1. – с. 31­40.
 • Visser L. The use of p­nitrophenol –N butyl­oxycarbonyl­α­alanylilate as substrate for elastase / L. Visser, E. R. Blout // Bio­ chem. Biophys. Acta. – 1972. – Vol. 268. – № 1. – р. 275­280.
 • World Health Organization. Oral Health Surveys Methods, 5th Ed. – WHO Yeneva, 2013.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 343-345 сторінки, код УДК 616. 311. 2­002:616. 314­002:612. 018