Заболотний Т. Д., Матвійчук Х. Б., Шамлян О. В.

Загострення генералізованого пародонтиту як стресова реакція у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею


Про автора:

Заболотний Т. Д., Матвійчук Х. Б., Шамлян О. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

з метою оцінки впливу стресу на стан тканин пародонта обстежено 19 хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (ВХдпк) та 35 пацієнтів із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, ускладненою кровотечею (ВХдпкук). Виявлено вірогідно вищу концентрацію адреналіну в добовій сечі хво­ рих на ВХдпкук – 32,6 ± 15,9 мкг/добу у порівнянні з хворими на ВХдпк – 13,7 ± 5,1 мкг/добу (р < 0,001). Істотно гірший гігієнічний стан порожнини рота був характерний для хворих на ВХдпкук. позитивну пробу Шіллера­писарєва істотно частіше виявлено у хворих на ВХдпкук (р < 0,05). Відзначено статистично віро­ гідно більшу вираженість запально­деструктивного процесу у тканинах пародонту за пІ A. L. Russel – гп II ступеня – у хворих на ВХдпкук – 52,2 % у порівнянні з ВХдпк – 18,7 % (р < 0,05). проведене дослідження дає підстави вважати, що поява ускладнення ВХдпк – кровотечі – призводить до виникнення психоемо­ ційного стресу у хворих, що стає вагомою причиною погіршення стану ротової порожнини та загострення пародонтиту.

Ключові слова:

генералізований пародонтит, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, кровотеча, стрес.

Список цитованої літератури:

 • білоус І. В. адаптаційний синдром як загальна неспецифічна нейроендокринна реакція організму на стрес / І. В. білоус, В. а. левицький, о. т. білоус // галицький лікарський вісник. – 2011. – т. 16, № 3. – с. 111 – 116.
 • белоклицкая г. Ф. стоматологические проявления в ротовой полости у больных с заболеваниями желудочно­кишеч­ ного тракта / г. Ф. белоклицкая, н. В. савченко, т. и. дзицюк // український стоматологічний альманах. – 2010. – т. 2, № 2. – с. 66 – 67.
 • Вплив інтервальних гіпоксичних тренувань на ультраструктуру, про­ та антиоксидантний баланс у м’яких тканинах па­ родонта за умов гострого іммобілізаційного стресу / о. Є. подгаєцька, к. В. розова, о. о. гончар [та ін.] // Фізіол. журн. – 2007. – т. 53, № 1. – с. 33 – 40.
 • годована о. І. аспекти етіології та патогенезу запальних і дистрофічно­запальних захворювань пародонту / о. І. годо­ вана // новини стоматології. – 2010. – № 3 (64). – с. 69 – 73.
 • горбачева и. а. единство системных патогенетических механизмов при заболеваниях внутренних органов, ассоци­ ированных с генерализованным пародонтитом / и. а. горбачева, а. и. кирсанов, л. Ю. орехова // стоматология. – 2004. – № 3. – с. 6 – 11.
 • давиденко с. В. патологічні зміни в кістковій тканині пародонта щурів із експериментальною виразкою шлунка та цу­ кровим діабетом / с. В. давиденко, к. с. непорада // український стоматологічний альманах. – 2009. – № 2. – с. 3 – 5.
 • данилевский н. Ф. заболевания пародонта / н. Ф. данилевский, а. В. борисенко. – к.: здоров’я, 2000. – 464 с.
 • дерейко л. В. Взаємозв’язок між пародонтом і загальним станом здоров’я / л. В. дерейко, В. В. плєшакова // пародонтологія. – 2011. – № 2 (22). – с. 77 – 84.
 • дурягіна л. Х. ефективність комплексної терапії і профілактики захворювань пародонта у віддалені терміни спосте­ реження за даними психологічного обстеження пацієнтів / л. Х. дурягіна, к. М. косенко, В. а. Вербенко // Вісник стоматології. – 2013. – № 3. – с. 24 – 29.
 • заболотний т. д., борисенко а. В., Марков а. В., Шилівський І. В. генералізований пародонтит / т. д. заболотний, а. В. борисенко, а. В. Марков, І. В. Шилівський. – львів : галдент, 2011. – 240 с.
 • изменения нервной системы и их значение в патогенезе генерализованного пародонтита / М. р. пузин, Ю. а. петро­ вич, т. В. сухова [и др.] // рос. стом. журнал. – 2001. – № 1. – с. 38 – 41.
 • камышников В. с. справочник по клинико­биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике / В. с. ка­ мышников. – Минск : Медпресс – информ, 2004. – 920 с.
 • проданчук а. І. захворювання пародонта і соматична патологія / а. І. проданчук, І. д. кіюн, М. о. кройтор // буковинсь­ кий медичний вісник. – 2012. – т. 16, № 2 (62). – с. 164 – 168.
 • роль хелікобактерної інфекції в розвитку захворювань травного тракту і пародонту / Є. п. Маслова, Ю. М. Ілляшенко, д. В. Маслов [та ін.] // клінічна та експериментальна патологія – 2010. – т. ІХ, № 4 (34). – с. 137 – 139.
 • скидан к. В. роль психо­эмоциональных расстройств в формировании ранних рецидивов воспалительного процесса в десневой ткани у больных генерализованным пародонтитом / к. В. скидан // современная стоматология. – 2004. – № 4. – с. 56­56.
 • тарасенко л. М. Факторы, детерминирующие стрессорное повреждение органов полости рта (обзор) / л. М. тарасен­ ко // український стоматологічний альманах. – 2003. – № 4. – с. 27 – 30.
 • ульянов а. В. обоснование применения комплексного обследования пациентов для определения плана лечения за­ болеваний пародонта / а. В. ульянов // український медичний альманах. – 2010. – т. 13, № 2. – с. 54 – 55.
 • Шпуліна о. о. сучасні основи патогенезу пародонтиту (огляд літератури) / о. о. Шпуліна // український медичний альманах. – 2004. – т. 7, № 6. – с. 189 – 193.
 • Marko J. Periodontal emotional stress­syndrom / J. Marko // J. Periodont. – 2006. – Vol. 47. – P. 67 – 70.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 350-354 сторінки, код УДК 616. 314. 18­002. 4­036. 11­02:616. 8­008. 615. 1:616. 34­002. 44