Каськова Л. Ф., Уласевич Л. П., Бережна О. Е., Новікова С. Ч., Моргун Н. А.

Гіпертрофія аденоїдів – як фактор ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей


Про автора:

Каськова Л. Ф., Уласевич Л. П., Бережна О. Е., Новікова С. Ч., Моргун Н. А.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей становить, за даними різних авторів, близько 80 %. причинами його виникнення є місцеві та загальні фактори, серед яких значне місце займають і захво­ рювання лор­органів. при обстеженні дітей у віковій групі від 3 до 5 років із супутньою патологією лор­органів, а саме гіпертро­ фією аденоїдів, виявлено наявність переважно ротового дихання, декомпенсована форма карієсу, погіршен­ ня гігієни порожнини рота, чого не спостерігаємо у здорових дітей. Це в свою чергу підтверджує важливість вивчення стану порожнини рота у даної групи, а також вказує на необхідність проведення профілактичних заходів, спрямованих на підвищення резистентності твердих тканин зубів.

Ключові слова:

діти, карієс тимчасових зубів, гіпертрофія аденоїдів

Список цитованої літератури:

  • аденоиды, аденоидит и аллергический ринит [Электронный ресурс] / с. М. пухлик [и др.] режим доступа : http://kiai. com. ua/article/232. html.
  • борзов е. В. Воспалительные и невоспалительные заболевания глоточной миндалины у детей (эпидемиология, диа­ гностика, прогноз и лечение) [текст] : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.09, 14.00.04 / борзов евгений Валерьевич ; иван. гос. мед. акад. МзрФ – М., 2003. – 44 с.
  • лайко а. а. обсяг і методи обстеження об’єктивного статусу дітей з лор­патологією [текст] / а. а. лайко, д. І. забо­ лотний, В. В. синяченко. – к.: логос, 2000. – 137 с.
  • Мітін Ю. В. оториноларингологія (лекції) [текст] / Ю. В. Мітін – к.: Фарм арт, 2000. – 304 с. – ISBN 966­7887­00­6
  • ранній карієс у дітей: стан проблеми в україні і в світі [елетронний ресурс] / біденко н. В. режим доступу : http://lib. komarovskiy. net/rannij­kariyes­u­ditej­stan­problemi­v­ukrayini­i­v­sviti. html.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 361-363 сторінки, код УДК 616. 314. 9­002. 4:616. 323­007. 61]­053. 37