Новицька І. К., Терешина Т. П.

Механізм зниження салівації у хворих з соматичною патологією при порушенні функціональної активності слинних залоз різного генеза


Про автора:

Новицька І. К., Терешина Т. П.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження полягала у вивченні швидкості салівації у осіб з соматичною патологією з урахуванням тривалості дії етіологічного чинника, що викликав зниження функції слинних залоз. результати досліджень показали, що у осіб з різною соматичною патологією виявлено зменшення об’єму виділеної слини. Механізм зниження салівації різний і заснований, як на порушенні утворення слини, так і її виділення. на підставі проведених досліджень, виявлено, що при неспецифічних сіалоаденітах є паренхіматозне і протокове запалення. В результаті слід чекати порушення утворення і виділення слини. Механізм зниження салівації при хворобі Шегрена – пов’язаний з порушенням утворення слини, оскільки клітини, що секрету­ ють її, повністю руйнуються. при стресогенних розладах переважає дисфункція виділення слини, що має зворотний характер. Механізм зниження салівації у хворих цукровим діабетом обумовлений гіперфункцією слинних залоз, що призводить до їх виснаження, часткової або повної атрофії паренхіми і подальшої гіпофункції залоз. тому зменшення виділення слини пов’язане зі зменшенням її утворення. у пацієнтів після променевої терапії в області голови і шиї зниження салівації пов’язане з поразкою па­ ренхіми і протоків слинних залоз і, отже, порушенням і утворення і виділення слини. при прийомі лікарських препаратів антихолінестеразної дії, гіпосалівація є наслідком порушення пара­ симпатичної регуляції утворення і виділення слини.

Ключові слова:

гіпосалівація, соматична патологія, слиноутворення, слиновиділення

Список цитованої літератури:

 • афанасьев В. В. слюнные железы. болезни и травмы: руководство для врачей / В. В. афанасьев. – М.: гЭотар­Ме­ диа, 2012. – 296 с.
 • денисов а. б. слюнные железы. слюна / а. б. денисов. – М., 2000. ­362 с.
 • леонтьев В. к. биохимические методы исследования в клинической и экспериментальной стоматологии / В. к. леон­ тьев, Ю. а. петрович // Методическое пособие. – омск, 1976. – 95 с.
 • Митриков б. В. лимфоэпителиальные поражения слюнных желез у пациентов с болезнью Шегрена: клинико­мор­ фологические аспекты диагностики / б. В. Митриков, а. М. панин, и. В. гайдук [и др.] // Медицинская помощь. – 2008. – № 3. – с. 29 – 31.
 • Мячина о. В. особенности грВ биоэлектрографии секретов больших слюнных желез у больных сахарным диабетом / о. В. Мячина, а. а. зуйкова, а. н. пашков [и др.] // успехи современного естествознания. – 2012. – № 7. – с. 46­49.
 • ронь г. и. радиационно­индуцированная ксеростомия, ее клинические проявления, лечение / г. и. ронь, а. д. гетьман // институт стоматологии. ­2006. – №33. – с. 70­71.
 • трошин В. д. стресс и стрессогенные расстройства. диагностика, лечение и профилактика / В. д. трошин. – М.: Ме­ динформагенство, 2007. – 784 с.
 • Флейшер г. М. нежелательные эффекты, возникающие в полости рта при приеме лекарственных препаратов / г. М. Флейшер // стоматология детского возраста и профилактика. – 2004. – № . 3­4. – с. 12­ 19.
 • Frederick S. Anatomy and Physiology of the Salivary Glands / Frederick S. Rosen, MD Byron J. – Bailey, 2001. – 437 р.
 • Torsten W. Remmerbach. пониженное слюновыделение. причины и последствия / Torsten W. Remmerbach // квинтэс­ сенция. – 2002. – № 2. ­с. 33­42.
 • Wong David т. Salivary Diagnostics / Wong David т. – Wiley­Blackwell, 2008. – 320 р.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 369-374 сторінки, код УДК 616. 316­008. 811+611­06