Сухіна І. С., Соколова І. І., Сплюхина О. В.

Вплив комплексу профілактичних заходів на стан порожнини рота у хворих на рак молочної залози під час проведення VI циклу поліхіміотерапії


Про автора:

Сухіна І. С., Соколова І. І., Сплюхина О. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведено вивчення впливу комплексу профілактичних заходів на прояв побічної дії цитоста­ тичного лікування в порожнині рота на підставі оцінювання даних опитування пацієнток і вивчення стану сли­ зової оболонки порожнини рота пацієнток під час проведення VI циклу поліхіміотерапії (пХт). проведення VI циклу пХт у 84,6 % пацієнток з рМз групи 1 супроводжувалося ознаками стоматотоксичності: хейліт – в 34,6 %, мукозит – 34,6 %, дисфункція слинних залоз – 69,9 %. проведення комплексу профілактичних захо­ дів сприяє достовірному зниженню частоти проявів побічної дії цитостатичного лікування в порожнині рота у пацієнток групи 2 до 52,4 %: мукозит – 11,1 %, дисфункція слинних залоз – 41,3 %. В групі 2 ознак хейліту виявлено не було.

Ключові слова:

рак молочної залози, ротова порожнина, мукозит, хіміотерапія, профілактичні заходи

Список цитованої літератури:

  • геращенко с. б. токсична дія цисплатину на слизову оболонку ротової порожнини та її корекція ентеросгелем / с. б. геращенко, о. І. дельцова, І. М. гвоздик // клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – т. 9, № 1. – с. 73­76.
  • иванова о. В. прогнозирование, профилактика и лечение осложнений в полости рта у больных, получающих цитоста­ тики и лучевую терапию : автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 00. 21 «стоматоло­ гия» / о. В. иванова. – астрахань, 2001. – 22 c.
  • Миямото кертис т. Возможно ли снизить уровень заболеваемости и тяжести орального мукозита / кертис т. Миямо­ то // Touch Briefings. – 2007. Philadelphia, USA. – с. 18–21.
  • попова т. н. комбинированный растительный препарат в профилактике и лечении мукозита, индуцированного ци­ тотоксической терапией / т. н. попова, т. п. спирина, е. а. кузеванова // Вестник оториноларингологии. – 2009. – т. 6. – с. 80­82.
  • руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний / под ред. н. и. переводчиковой. – М.: практическая меди­ цина, 2013. – с. 432­433.
  • Tooley Katie L. Mucositis and non­invasive markers of small intestinal function. / Katie L. Tooley, Gordon S. Howarth, Ross N. Butler // Cancer Biology & Therapy. – 2009. – Vol. 8, Iss. 9. – р. 753­758.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 389-392 сторінки, код УДК 616. 31:618. 19–006. 6+616–083.