Біляков А. М., Федотова І. А.

Вплив алкогольної інтоксикації на структуру насильницької смерті киян молодого віку за матеріалами київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за 2001 – 2005 роки


Про автора:

Біляков А. М., Федотова І. А.

Рубрика:

СУДОВА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження стало вивчення випадків насильницької смерті чоловіків і жінок віком до 30 років з урахуванням сезонності та впливу алкогольного сп’яніння за даними київського міського клінічного бюро судово­медичної експертизи за 2001­2005 роки. результати вивчення показали, що річні зміни кіль­ кості померлих насильницькою смертю як чоловіків, так і жінок не носили закономірного характеру. серед загиблих чоловіків було в 3­4 рази більше, аніж жінок. серед чоловіків влітку і восени, а серед жінок влітку та взимку спостерігалося стійке підвищення кількості випадків насильницької смерті. Відсоток осіб, які перебу­ вали в стані алкогольного сп’яніння був найнижчим в тих групах, де кількість смертельно травмованих була найменшою. проте, в групах, де кількість смертельно травмованих була найбільшою, відсоток сп’янілих осіб не завжди є найвищим.

Ключові слова:

насильницька смерть, алкогольне сп’яніння

Список цитованої літератури:

  • Велишева п. C. Экспертная оценка острого отравления алкоголем / п. C. Велишева, б. г. гольдина, B. п. богуслав­ ский, и. М. серебренникова // Второй Всесоюзный съезд судебных медиков. тезисы докладов. Москва­Минск, 1982. – с. 367­370.
  • Витер В. и. судебно­медицинские проблемы алкогольной интоксикации в современных условиях / В. и. Витер, а. В. пермяков // современные вопросы судебной медицины и экспертной практики. ижевск, В. 8., 1996. – с. 23­28.
  • лиховая с. я. насильственная смерть среди жителей г. киева, которые погибли в 2010­2012 годах: причины, тен­ денции, социальное значение / с. я. лиховая, а. н. биляков, н. н. труш // байкальский криминологический журнал. – 2013. – № 1(23). – с. 107­113.
  • лобан и. е. основные тенденции динамики насильственной смерти в ленинградской области в 1992­2006 гг. и про­ гнозирование уровня смертности / и. е. лобан // судебно­медицинская экспертиза. – 2008. – № 4. – с. 3­6.
  • руднев Ф. и. анализ детской смертности по материалам областного бюро судебно­медицинской экспертизы еао / Ф. и. руднев // избранные вопросы судебной медицины и экспертной практики. – 1998. – № 1. – с. 30­31.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 393-395 сторінки, код УДК 613. 81:616­036. 88­036. 4(477­25) «2001/2005»