Мельнікова С. В.

Порівняльний аналіз показників рівня глюкози крові у лікарів-стоматологів в різних умовах професійної діяльності


Про автора:

Мельнікова С. В.

Рубрика:

ФІЗІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

проведено порівняльний аналіз показників рівня глюкози крові у лікарів­стоматологів в різних умовах професійної діяльності – амбулаторний стоматологічний прийом і лекційні заняття. Виявлено, що активна професійна діяльність (амбулаторний стоматологічний прийом) у лікарів­стоматологів чоловіків і жінок супроводжується збільшенням рівня глюкози крові, що свідчить про психоемоційні навантаження в цій професійній групі. пасивна професійна діяльність (лекційні заняття) у лікарів­стоматологів курсантів чо­ ловіків і жінок супроводжується зниженням рівня глюкози крові. Виявлені гендерні особливості реагування на активну і пасивну професійну діяльність. у групі лікарів­стоматологів курсантів чоловіків після лекційних занять відзначається більше зниження рівня глюкози крові, чим у жінок, в порівнянні з початковими даними. у групі лікарів­стоматологів (активна діяльність) відзначається більше збільшення рівня глюкози крові після роботи у чоловіків. показники рівня глюкози крові до і після лекційних занять вище у лікарів­стоматологів курсантів жінок, що пов’язано з гендерними навантаженнями.

Ключові слова:

лікар­стоматолог, професійна діяльність, професійний стрес, амбулаторний стоматоло­ гічний прийом, лекційні заняття, показники рівня глюкози крові

Список цитованої літератури:

 • баевский р. М. прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / р. М. баевский. – М.: Медицина, 1970. – 255 с.
 • барышева л. М. Физиологическая характеристика труда стоматологов / л. М. барышева, л. а. Воронина, М. я. левин // гигиена труда. – 1981. – № 6. – с. 19­21.
 • Вэлком М. о. гликемия и умственная работоспособность / М. о. Вэлком, е. В. переверзев, В. а. переверзев // науч­ ные труды III съезда физиологов снг. – под ред. а. и. григорьева, о. а. крышталя, Ю. В. наточина, р. и. сепиашвили. – М.: Медицина–здоровье, 2011. – с. 110.
 • гавриленко М. а. захисні механізми в особистісній структурі лікарів­психіатрів та їхня психотерапевтична корекція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 16 «психіатрія» / М. а. гавриленко. – Харків, 2006. – 20 с.
 • горизонтов п. д. стресс. система крови в механизме гомеостаза. стресс и болезни / п. д. горизонтов // В кн. гомео­ стаз. – М.: Медицина, 1976. – с. 428­458.
 • капцов В. а. оптимизация условий труда и профилактика заболеваемости врачей ведущих специальностей : ав­ тореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук : спец. 14. 00. 50 «Медицина труда» / В. а. капцов. – М., 1986. – 46 с.
 • ларенцова л. и. профессиональный стресс стоматолога / л. и. ларенцова. – М.: Медицинская книга, 2006. – 148 с.
 • Маслова М. н. Молекулярные механизмы стресса / М. н. Маслова // российский физиол. журн. им. и. М. сеченова. – 2005. – № 91 (11). – с. 1320­1328.
 • Мельникова с. В. Вивчення накопиченої захворюваності (суб’єктивного визначення загального здоров’я) лікарів­сто­ матологів україни / с. В. Мельникова // новини стоматології. – 2007. – № 3 (52). – с. 84­89.
 • Мельникова с. В. изучение показателей сердечно­сосудистой системы у врачей­стоматологов в условиях современ­ ной профессиональной деятельности / с. В. Мельникова, т. н. запорожец // світ медицини і біології. – 2012. – № 2. – с. 247­277.
 • Мельникова с. В. Функциональные состояния вегетативной нервной системы у врачей­стоматологов после амбула­ торного приема / с. В. Мельникова, т. н. запорожец, а. В. саник // світ медицини і біології. – 2011. – № 2. – с. 138­141.
 • Мельникова с. В. изучение психологической реактивности врачей­стоматологов / с. В. Мельникова // актуальные проблемы альтернативной и социальной педагогики, клинической психологии, психиатрии: традиции и перспективы междисциплинарного взаимодействия: материалы I Международной научно­практической конференции. – Влади­ мир, 24­25 июня 2011 г. – с. 164­168.
 • Методы исследования в профпатологии (биохимические) / [под ред. о. г. архиповой]. – М.: Медицина, 1988. – 146 с.
 • Москалець с. М. гормонально­психологічні аспекти формування стресу у лікарів­анестезіологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 01. 30 «анестезіологія та інтенсивна терапія» / с. М. Москалець. – донецьк, 2004. – 18 с.
 • прокопенко н. а. комплексная оценка влияния социальных и экологических факторов на состояние здоровья челове­ ка / н. а. прокопенко, В. В. безруков // пробл. старения и долголетия. – 2008. – т. 17, № 1. – с. 66­74.
 • славин М. б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях / М. б. славин. – М.: Медицина, 1989. – 302 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 2 (111), 2014 рік , 396-400 сторінки, код УДК 612. 8: 37. 011. 32