Шевченко В. В.

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ НАД- ЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ОПЕРАТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ І ТОПОГРАФІЧНОЮ АНАТОМІЄЮ


Про автора:

Шевченко В. В.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проаналізовано та узагальнено досвід управління навчальним процесом в межах кафедри ме- дицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією як первинної струк- турної навчальної одиниці вищого медичного навчального закладу. Перевагами управління навчальним процесом за допомогою сучасних інформаційних технологій є, зокрема, об’єктивізація та прозорість ви- значення рівня отриманих студентом знань, умінь і практичних навичок та скорочення часу викладача на їх оцінювання. Основними завданнями сучасного етапу управління навчальним процесом є удосконалення місцевої кафедральної підсистеми електронної освіти з виходом до мережі інтернет та розробка електро- нної навчально-методичної літератури з її подальшою сертифікацією, а також підвищення у викладачів рівня володіння сучасними інформаційними технологіями для можливості здійснення дистанційного навчання. Автори сподіваються, що у поєднанні з традиціями сучасної вітчизняної медичної школи електронна освіта підвищить якість підготовки кадрів у вищих медичних навчальних закладах.

Ключові слова:

управління навчальним процесом, електронна освіта, оперативна хірургія, топографіч- на анатомія, медицина надзвичайних ситуацій

Список цитованої літератури:

 • Балакина А. Т. Эффективность управления вузом и педагогический менеджмент / А. Т. Балакина, Н. В. Солнцева // Высшее образование сегодня. – 2002. – № 10. – С. 12–16.
 • Науково педагогічний підхід до викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії серед студентів – іноземців медичного факультету / О. М Проніна, А. М Білич, С. І. Данильченко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (37). – С. 148-149.
 • Проблеми мовної підготовки студентів- медиків на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії / О. М Проніна, А. М Білич, С. І. Данильченко [та ін.] // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів». – Харків, ХНАДУ, 29-31 жовтня 2012 року. – Т. 3. – С. 96-97.
 • Пронина Е. Н. Цели, этапы и проблемные вопросы реформирования здравоохраниния Украины / Е. Н. Пронина, В. В. Шевченко, С. И. Данильченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1 (110). – С. 289-291.
 • Упровадження клінічних напрямків у навчальний процес із топографічної анатомії та оперативної хірургії на стоматологічному факультеті / О. М Проніна, А. М Білич, С. І. Данильченко [та ін.] // Європейський вибір – невід’ємна складова розвитку вищої медичної освіти України: матеріали навчально-методичної конференції. – Полтава, 2013. – С. 162-163.
 • Шевченко В. В. Навчально-методичні питання викладання дисципліни «цивільний захист» / В. В. Шевченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2011. – Вип. 2, Т. 1. – С. 32-33.
 • Шевченко В. В. Питання викладання дисципліни «цивільний захист» студентам стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України / В. В. Шевченко // Український морфологічний альманах. – 2011. – Т. 9 (3), додаток. – С. 99-100.
 • Шевченко В. В. Проблеми викладання дисциплін «медицина надзвичайних ситуацій» та «цивільний захист» під час інтеграції закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища / В. В. Шевченко // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів». – Харків, ХНАДУ, 29-31 жовтня 2012 року. – Т. 3. – С. 123-125.
 • Шевченко В. В. Можливості удосконалення англомовного навчання іноземних студентів з дисциплін «Медицина над- звичайних ситуацій» та «Цивільний захист» в умовах інтеграції вищої освіти до європейського освітнього середовища / В. В. Шевченко // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (37). – С. 193-195.
 • Цели , этапы и проблемные вопросы реформирования здравоохраниния Украины / Е. Н. Пронина, С. И. Данильченко, В. В. Шевченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1 (110). – С. 289-291.
 • . Шевченко В. В Шляхи подальшого удосконалення англомовного навчання іноземних студентів на кафедрі медици- на надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією / В. В. Шевченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 3, Т. 2. – С. 74-77.
 • Шевченко В. В. Шляхи подальшого удосконалення англомовного навчання іноземних студентів на кафедрі медици- ни надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією / Шевченко В. В. // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 3, Т. 2 (103). – С. 74-77
 • Шевченко В. В. Сучасне управління навчальним процесом при викладанні «медицини надзвичайних ситуацій і цивільного захисту» / В. В. Шевченко // Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих медичних на- вчальних закладах: Зб. наук. тр. наукової конференції з міжнародною участю. – Полтава, 2014. – С. 235-236.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 23-26 сторінки, код УДК 616 – 089+614. 88]:378. 14