Ляхова Н. О., Нестеренко О. М.

СТАН РИНКУ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


Про автора:

Ляхова Н. О., Нестеренко О. М.

Рубрика:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті аналізується стан ринку стоматологічних послуг в Україні на сучасному етапі. Вивча- ються впровадження ринкових методів господарювання в медицині, особливості ринкових відносин в галузі охорони здоров’я, зокрема в стоматології. Доводиться необхідність реформування системи стоматологіч- ної допомоги в Україні та державного регулювання її діяльності.

Ключові слова:

ринок стоматологічних послуг, ринкові відносини, державне регулювання сфери охоро- ни здоров’я

Список цитованої літератури:

 • Галузевий класифікатор «Довідник медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій» [Електронний ресурс] : офіційний сайт клініки «Гарвіс». – Режим доступу : http://www. garvis. com. ua/dovidnyk/nsi/help/ru. html.
 • Державна політика фінансування галузі охорони здоров’я в Україні: [Електронний ресурс] / Д. В. Карамишев, О. Є. Вашєв, А. С. Немченко, Б. О. Волос. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/DeBu/e-book/doc/2/02. pdf
 • Донсков Д. В. Государственное регулирование рынка стоматологических услуг Чувашской республики / Д. В. Донсков // Чебоксары, 2006. -Код доступа http://knowledge. allbest. ru/management/2c0a65625b2ac68b4c53b88521206d27_4. html
 • Ждан В. М. Напрямки реалізації програми «Здоров’я 2020: Український вимір» в Полтавській області / В. М. Ждан, І. А. Голованова, В. П. Лисак, І. В. Ксьонз // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 21-24.
 • Клименко В. И. Проблемы организации работы стоматологической службы (по данным анкетирования врачей стома- тологов-терапевтов) / В. И. Клименко, И. В. Смирнова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 153-156.
 • Концепція реформування стоматологічної служби України (основні засади) (Проект – Громадське обговорення). Ре- жим доступу http: // moz. gov. ua/ua/portal/dn_20080609_0html.
 • Лехан В. М. Модернізації вторинної медичної допомоги – шлях до підвищення ефективності охорони здоров’я / В. М. Лехан, В. Г. Гінзбург, Л. В. Крячкова, Е. В. Борвінко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 201-205.
 • Малік Є. О. Моделі організації систем фінансування охорони здоров’я, прийнятність їх для України / Є. О. Малік, Д. А. Малік // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 5-6. – С. 25-30.
 • Огляд ринку медичних послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. credit-rating. com. ua/ru/file_ viewer. html?id = 27ca24d08 b3b9751cfa88075432e306a.
 • Савчук О. В. Соціологічне дослідження як елемент інформаційної бази для оптимізації діяльності стоматологічних закладів здоров’я / О. В. Савчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 308-312.
 • Слабкий Г. А. Здоровье 2020 – новая европейская политика и стратегия в интересах здоровья населения / Г. А. Слаб- кий, Г. Я. Пархоменко, Н. Ю. Астахова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Т. 1. – С. 16-20.
 • Столяров С. А. Рынок медицинских услуг: Некоторые его характеристики, проблемы и аспекты управления : моно- графия 3-е изд. испр. и дополн. / С. А. Столяров. – Барнаул : АзБука, 2005. – 269 c.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 47-50 сторінки, код УДК 616. 31(477)