Велика А. Я.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ НИРОК ЩУРІВ ПРИ СУЛЕМО- ВІЙ НЕФРОПАТІЇ ЗА УМОВ СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ


Про автора:

Велика А. Я.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Антиоксидантна система організму бере участь у знешкодженні активних форм кисню. Отру- єння щурів розчином сулеми веде до зруйнування клітинної мембрани та спричиняє активацію процесів вільнорадикального окиснення макромолекул. У кірковому шарі нирок виявлено зміни ТБК-реакційних про- дуктів та активності ферментів антиоксидантного захисту (глутатіон-S-трансферази та каталази). Отримані результати підтверджуються багатофакторним регресійним аналізом.

Ключові слова:

сулема, каталаза, глутатіон-S-трансфераза, ТБК-реакційні продукти, регресійний аналіз

Список цитованої літератури:

  • Велика А. Я. Зміна активності антиоксидантних ферментів при водному і сольовому навантаженні у нирках щурів / А. Я. Велика // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16, № 1(61). – С. 116-119.
  • Велика А. Я. Зміна показників пероксидного окиснення ліпідів і білків нирок щурів за умов водного та сольового наван- таження / А. Я. Велика, В. П. Пішак, І. В. Мацьопа // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6, № 4. – С. 38-40.
  • Владимиров И. А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / И. А Владимиров, А. И. Шерстнев. – М.: Наука, 1972. – 252 с.
  • Гоженко А. І. «Приховане» ушкодження проксимального відділу нефрону / А. І. Гоженко, Ю. Є. Роговий, О. С. Федорук // Одеський медичний журнал. – 2001. – №5 (67). – С. 16-19.
  • Гоженко А. И. Функциональное состояние почек в условиях водной и солевой загрузок при беременности у крыс на фоне сулемовой нефропатии / А. И. Гоженко, А. Н. Слученко // Нефрология. – 2006. – Т. 10, № 1. – С. 72 –76.
  • Гончарюк Є. Г. Вільнорадикальне окиснення як універсальний неспецифічний механізм пошкоджуючої дії шкідливих чинників довкілля (огляд літератури та власних досліджень) / Є. Г Гончарюк., М. М. Коршун // Журн. акад. мед. наук України. – 2004. – Т. 10, № 1. – С. 131-150.
  • Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова [и др.] // Лабораторное дело. – 1988. – №1. – С. 16–19.
  • Habig H. W. Glutathione – S-Transferases / H. W. Habig, M. J. Pabst, W. Jacoby // The Journal of Biological Chemistry. – 1974. – Vol. 249, №22. – P. 7130–7139.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 81-83 сторінки, код УДК 616. 61 – 008. 6 – 099 – 092. 9