Островська С. С.

ВМІСТ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ПРИ ДІЇ РАДІАЦІЇ ТА СВИНЦЮ


Про автора:

Островська С. С.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджена роздільна і сполучена дія опромінення і свинцю на кістковий мозок щурів. Показ- ники числа мієлокаріоцитів при одноразовому опроміненні дозами 0,5 і 5 Гр у динаміці спостережень мають дозозалежний хвилеподібний характер. Внутрішньошлункове введення ацетату свинцю протягом 10 днів ви- кликає зменшення числа мієлокаріоцитів з наступною їх регенерацією. Сполучений вплив радіації і свинцю призводить до різкого зниження здатності кісткового мозку до регенерації і збільшення смертності тварин.

Ключові слова:

кістковий мозок, радіація, свинець

Список цитованої літератури:

  • Ананьєва Т. В. Биологические эффекты комбинированного воздействия низкодозового облучения и ионов тяжелых металлов / Т. В. Ананьєва, Е. А. Лихолат, А. И. Дворецкий // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2000. – Т. 40, № 4. – С. 410–415.
  • Ахметзянова Э. Х. Роль свинца в формировании артериальной гипертензии (обзор литературы) / Э. Х. Ахметзянова, А. Б. Бакиров // Медицина труда и пром. экология. – 2006. – № 5. – С. 17–22.
  • Иваницкая Н. Ф. Сочетанное действие металлов и радиации / Н. Ф. Иваницкая // Тяжелые металлы во внешней среде: Современные гигиенические и токсикологические аспекты. – Минск : Навука і тэхніка, 1994. – С. 163–197.
  • Коршун М. М. Обгрунтування показників адекватної оцінки поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів довкілля / М. М. Коршун // Медичні перспективи. – 1999. – Т. IV, № 1. – С. 15–19.
  • Першин О. І. Вплив іонів свинцю на пероксидну оксидацію ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи в еритроцитах щурів / О. І. Першин, Г. Л. Антоняк // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. – 2005. – № 3. – C. 19–24.
  • Фриденштейн А. Я. Клеточные основы кроветворного микроокружения / А. Я. Фриденштейн, Е. А. Лурия. – М.: Меди- цина, 1980. – 320 с.
  • Anemia and unexpiained abdominal pain: loking for a leand / D. A. Tsitsikas, M. Emery, S. Pomfret [et. al.] // B. M. J. – 2012. – Vol. 2. – №. 344. – P. 2996 – 1999.
  • Kersey M. Anemia, lead poisoning and vitamin D deficiency in low-income children: do current screening recommendations match the burden of illness / M. Kersey, M. Chi, D. B. Cutts // Public. Health. Nutr. – 2011. – Vol. 14 – № 8. – P. 1424–1428
  • Luster  M.  I.  Environmentally  related  disorders  at  the  hematologic  and  immune  system  / M.  I.  Luster,  D.  Wierda, G. J. Rosentahal // Med. Clin. North. Amer. – 1990. – Vol. 74, № 2. – P. 425–440.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 174-177 сторінки, код УДК 661. 852:546. 41:616. 419