Панченко М. С.

КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ РИЗИК У МОЛОДОМУ ВІЦІ: ЧАСТОТА ТА КЛІНІЧНІ ВАРІАНТИ СОМАТОГЕН- НОГО АСТЕНІЧНОГО СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ


Про автора:

Панченко М. С.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У дослідженні визначені частота та характер клінічних варіантів САСК у пацієнтів з різним рів- нем КВР та доведено наявність найбільш високої частоти астенічного типу (р < 0,05) в групі пацієнтів з се- реднім рівнем КВР у порівнянні з іншими клінічними варіантами. Доведено, що астенічний тип САСК най- більш властивий хворим з реалізованим КВР та пацієнтам з середнім рівнем КВР (відповідно (12,7 ± 3,3) % та (11,8 ± 3,2) %), тоді як інші клінічні вароіанти САСК виявлені з однаковою частотою серед пацієнтів з різним рівнем КВР. Частота та характер САСК, насамперед у пацієнтів з високим КВР, визначають потребу у більш детальному вивченні з позицій ефективного використання засобів біхевіоральної корекції, як компоненту медико-психологічного супроводу пацієнтів з КВР.

Ключові слова:

кардіоваскулярний ризик, непсихотичні порушення, медико-психологічний супровід

Список цитованої літератури:

 • Горбась І. М. Шкала SCORE у клінічній практиці: переваги й обмеження / І. М. Горбась // Здоров’я України. – 2008. – №11(1). – С. 40-41.
 • Личко А. Е. Медико-психологическое обследование соматических больных / А. Е. Личко, Н. Я. Иванов // Журн. невро- патологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1980. – Т. 80, № 8. – С. 1195-1198.
 • Лищук В. А. Информатизация клинической медицине / В. А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. – 2004. – № 1. – С. 7-13.
 • Нетяженко В. З. Пацієнт високого кардіоваскулярного ризику: як покращити прогноз / В. З. Нетяженко, О. Г. Пузано- ва // Внутрішня медицина. – 2008. – № 5-6. – С. 123-129.
 • Органов Р. Г. Новый способ оценки индивидуального сердечно – сосудистого суммарного риска для населения Рос- сии / Р. Г. Органов, С. А. Шальнова, А. М. Калинина // Кардиология. – 2008. – № 5. – С. 85-89.
 • Панченко М. С. Медико-психологічні, санологічні та генеалогічні передумови формування підвищеного серцево-су- динного ризику у пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту / М. С. Панченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 4 (118). – С. 280-287.
 • Панченко М. С. Прогностичне значення медико-психологічних факторів в оцінці серцево-судинного ризику / М. С. Пан- ченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 4, Т. 1. – С. 193-197.
 • Панченко М. С. Психологічні особливості хворих з соматичною патологією та кардіоваскулярний ризик / М. С. Панчен- ко // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 4, Т. 2. – С. 149-153.
 • Панченко М. С. Санологія та клінічна медицина: методологія та досвід популяційного аналізу психосоматичних розладів у молодому віці / М. С. Панченко, С. П. Шкляр, Д. П. Перцев, Л. В. Черкашина // Проблеми екологічної та медичної гене- тики і клінічної імунології: Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 6 (108). – С. 457-467.
 • Приходько В. Ю. Пациент высокого риска – кто он ? / В. Ю. Приходько // Здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 18-19.
 • Сіренко Ю. М. Ефективність профілактичних заходів для попередження розвитку серцево – судинних захворювань / Ю. М. Сіренко // Сімейна медицина. – 2006. – № 1. – С. 52-60.
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Підручник / Заг. ред. В. М. Москаленко, Ю. В. Вороненко. – Тернопіль, 2002. – С. 50-75.
 • Соціометрична оцінка якості медичної допомоги в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини. Методичні рекомендації МОЗ України. Затверджено ЦМК МОЗ України / С. П. Шкляр, І. М. Кравченко, Л. В. Черкашина, О. І. Сер- дюк, М. С. Панченко. – Київ, 2013. – 20 с.
 • Шальнова С. А. Оценка суммарного риска сердечно – сосудистых заболеваний. Комментарии к европейским реко- мендациям по профилактике сердечно – сосудистых заболеваний / С. А. Шальнова, О. В. Вихирева // Рациональная фармакотерапия. – 2005. – № 3. – С. 54-56.
 • Шкляр С. П. Санологія та клінічна медицина: методичні аспекти вивчення факторів ризику психосоматичних розладів / С. П. Шкляр, М. С. Панченко, Д. П. Перцев, Л. В. Черкашина // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наукових праць. – 2011. -Вип. 6 (108). – С. 495-505.
 • Bhatt D. L. International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk factors in outpatients with atherothrom- bosis / D. L. Bhatt, P. G. Steg, E. M. Ohman // JAMA. – 2006. – № 295. – Р. 180–189.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 183-186 сторінки, код УДК 616. 33-002. 44:616. 61-002. 3