Тарасенко О. М., Мирончук Л. В., Забара О. Ю., Трубачова І. В.

РУХОМІСТЬ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА В САГІТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ ЗА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИ- МИ ОЗНАКАМИ ПРИ ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ В ПРАКТИЦІ МСЕ


Про автора:

Тарасенко О. М., Мирончук Л. В., Забара О. Ю., Трубачова І. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було вивчення рухомості окремих відділів хребта в сагітальній площині у пацієнтів з наслідками хребетно-спинномозкових травм поперекового відділу, для чого були проаналізовані рентгенограми і функціональні спондилограми в бічній проекції 85 пацієнтів віком від 23 до 72 років. Визна- чення величин лордозу проводилося за методикою Cobba. Прийнято виділяти чотири типи порушення рухомості хребта: гіпермобільність, гіпомобільність, неста- більність, повна відсутність рухомості. Клиноподібна деформація зі зниженням висоти до 1/2 тіла хребця була виявлена у 58 % пацієнтів, що відповідало II ступеню компресії, зі зниженням висоти більше ніж на по- ловину тіла, що відповідало III ст. компресії – у 37 % пацієнтів. У переважної більшості (82 %) пацієнтів ви- являли кістковий (або кістково-фіброзний) блок травматично ураженого хребця, частіше блок формувався з каудально розташованим хребцем. У 4 % пацієнтів виявляли кістковий блок між суставними відростками тіл хребців. У всіх пацієнтів з наслідками хребетно-спинномозкових травм поперекового відділу хребта відмічено по- рушення рухомості в поперековому відділі – у 9 % у вигляді гіпермобільності уражених сегментів, у 16 % у вигляді гіпомобільності, у 37 % у вигляді нестабільності та у 38 у вигляді повної відсутності рухомості.

Ключові слова:

лордоз, функціональні рентгенограми, хребетно-спинномозкові травми

Список цитованої літератури:

  • Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (Вертебрология): Руководство для врачей [Текст]. 3-е изд. перераб. и доп. / Я. Ю. Попелянский. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 627 с.
  • Сороковиков В. А. Формирование синдрома нестабильности позвоночно-двигательного сегмента и патогенетиче- ские обоснованные способы его коррекции [Текст] : дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук : 14.00.22 / В. А. Сороковиков. – Иркутск, 2003. – 218 с.
  • Хаджимуратова С. Х. Количественная оценка нормальных формы и подвижности позвоночника по данным рентгено- грамометрии [Текст]: автореф. дис. на соискание научной степени канд. мед. наук : спец. 14.01.13 «Лучевая диагно- стика, лучевая терапия» / С. Х. Хаджимуратова – М., 2010. – 19 с.
  • Сгибательно-разгибательная подвижность поясничного отдела позвоночника у мужчин и женщин по данням рентге- нограмметрии [Электронный ресурс] С. Х. Хаджимуратова, П. Л. Жарков, Г. С. Пуртова, И. А. Удельнова, А. В. Зуева. Режим доступа: //http: //vestnik. rncrr. ru /vestnik/v9/ 2010/papers/ hadjimuratova2_v9. htm.
  • Хирургическое лечение нейрокомпрессионных пояснично-крестцовых болевых синдромов / [Ю. А. Зозуля, Е. Г. Педа- ченко, Е. И. Слынько]. – К., 2006. – 348 [1] с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 200-203 сторінки, код УДК 616-073. 7, 612. 769; 616-001: 617. 547, 616-036. 86