Макєєв В. Ф., Скальський В. Р., Кирманов О. С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ РУЙНУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО НЕЗНІМНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ


Про автора:

Макєєв В. Ф., Скальський В. Р., Кирманов О. С.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Тимчасові протези, на період виготовлення постійної конструкції, захищають зуби та їх пульпу після препарування, виконують естетичну та фонетичну функції – попереджують переміщення зубів завдяки відновленню втрачених міжоклюзійних та міжзубних контактів, нормалізують стан тканин маргінального па- родонту та запобігають “насуванню” ясен на уступ у випадку під’ясенного препарування. Проте, недостатня міцність пластмас, які використовуються для виготовлення тимчасових коронок та мостоподібних протезів, часто стає причиною зламів конструкції у процесі експлуатації. Метою дослідження була оцінка міцнісних характеристик та типів руйнування полімерів для тимчасово- го протезування за результатами сигналів акустичної емісії під час квазістатичного розтягу пластинчастих зразків із провізорних матеріалів ProtempTM 4 (3M ESPE, США), Akrodent (АО СТОМА, Україна), Struсtur 2SC (VOCO, Німеччина), Tempron 1-1PKG (GC, Японія), Ceramill PMMA (AmannGirrbach, Австрія). На основі проведеного аналізу діаграм руйнування, мікроструктури поверхні матеріалів та значень кри- теріального показника типів руйнування “κ” можна стверджувати, що всі стоматологічні полімери, які ви- користано в експериментах, руйнуються квазікрихко. Найміцнішим є матеріал ProtempTM 4, а найкрихкішим можна вважати – Struсtur 2SC. Полімер Ceramill PMMA має найменшу міцність, але починає руйнуватись за навантажень, що перевищують цей показник для решти полімерів.

Ключові слова:

тимчасові незнімні протези, полімерні матеріали, акустична емісія, місність та типи руйнування

Список цитованої літератури:

 • Арутюнов С. Д. Анализ прочностных характеристик конструкционного материала “Акродент”, используемого в тех- нологии провизорных протезов / С. Д. Арутюнов, Е. Н. Чумаченко // Панорама ортопедической стоматологии. – № 4. – 2005. – С. 34–37.
 • Божидарнік В. В.  Діагностування  скловолоконних  композитів  методом  акустичної  емісії  / В.  В.  Божидарнік, В. Р. Скальський, Ю. Я. Матвіїв. – К.: Наукова думка, 2012. – 255 с.
 • Голік В. П. Клініко – технологічні передумови удосконалення лікування із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій / В. П. Голік, А. В. Яворова, І. В. Янішен // Вісник проблем біології медицини – 2014 – Вип. 2, Т. 1 (107). – С. 104-110.
 • Діагностування механізмів руйнування сталі 38ХН3МФА за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії / В. Р. Скальський, Л. Р. Ботвіна, О. М. Станкевич [та ін.] // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2011. – №. 3. – С. 12–17.
 • Добеши И. Десять лекций по вейвлетам / Ингрид Добеши; [пер. с англ.]. – Ижевск, 2001. – 464 с.
 • Лабунець В. А. Забезпеченість дорослого міського населення України зубними протезами / В. А. Лабунець // Одесь- кий медичний журнал. -2000. – №2. – С. 53. 55.
 • Мираева Н. С. Временное пластмасове CEREC-реставрации для лечебно-диагностического этапа у пациентов с на- рушением окклюзии зубних рядов : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.01.14 «Сто- матология» / Н. С. Мираева. – Москва, 2010. – 18 с.
 • Онищенко В. С. Возмещение дефектов зубних рядов цельнолитыми конструкціями несъемных зубних протезов / В. С. Онищенко, В. И. Беда, О. М. Овчаренко, М. Тодорович // Современная стоматология. – 2000. – № 4. – С. 46-48.
 • Портативна система SKOP-8M для вимірювання та аналізу сигналів акустичної емісії / В. Р. Скальський, Б. П. Клим, Р. М. Плахтій [та ін.] // Наука та інновації. – 2010. – № 6(3). – С. 20–29.
 • Трезубов В. Н. Комментарии о роли временных зубных протезов / В. Н. Трезубов // Панорама ортопедической стома- тологии. – 2005. – № 4. – С. 38-39.
 • Babcic V. Selected Mechanical Properties of Temporary Crown and Bridge / A. Babcic, R. Perry, G. Kugel [Virtual Resource]. – Access Mode: URL: https://iadr. confex. com/iadr/2008Dallas/techprogram/abstract_99941. htm. – Title from Screen (20. 03. 2014).
 • Choi N. -S. Acoustic emission characterization of the marginal disintegration of dental composite restoration / Nak-Sam Choi, Ja-Uk Gu, Kazuo Arakawa // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. – 2011. – Vol. 42(6). – P. 604–611.
 • Jordan R. D. Immediate fixed partial dentures / R. D. Jordan, S. A. Aqualilino, J. M. Leary // J. Prosthet. Dent. – 1998. – Vol. 60, №5. – P. 529-531.
 • Kim S. H. In vitro study of edge-strength of provisional polymer-based crown and fixed partial denture materials / S. H. Kim, D. C. Watts // Dent. Mater. – 2007. – Vol. 23(12). – P. 1570–1573.
 • Mechanical properties of provisional crown and bridge materials: chemical-curing versus dual-curing systems / M. Balkenhol, M. Ch. Mautner, P. Ferger [et al.] // Journal of Dentistry. – 2008. – Vol. 36 (1). – P. 15–20.
 • Mirzhari B. Temporary restorations / B. Mirzhari // A. Alpha Omegan. – 2007. – № 100(2). – С. 80-84.
 • Monotonic flexure and fatigue strength of composites for provisional and definitive restorations / S. S. Scherrer, A. H. Wiskott, Vol. Coto-Hunziker [et al.] // J. Prosthet. Dent. – 2003. – Vol. 89(6). – P. 579–588.
 • Ni Q. -Q. Wavelet transform of acoustic emission signals in failure of model composites / Qing-Qing Ni, Masaharu Iwamoto // Engineering Fracture Mechanics. – 2002. – Vol. 69. – P. 717–728.
 • ProtempTM   4  [Virtual  Resource].  –  Access  Mode:  URL:  http://multimedia.  3m.  com/mws/mediawebserver?mwsId = SSSS- SufSevTsZxtUOx2Bmx_GevUqevTSevTSevTSeSSSSSS--&fn = protemp_pl_clin_result. pdf. – Title from Screen (02.04.2014).
 • Provisional crown and fixed partial denture materials: mechanical properties and degree of conversion / M. Balkenhol, P. Fer- ger, M. C. Mautner [et al.] // Dent. Mater. – 2007. – Vol. 23. – P. 1574–1583.
 • Structur 2SC / Structur Premium [Virtual Resource]. – Access Mode: URL: http://www. voco. com/ru/products/_products/ structur_2_SC/Structur_Premium_Structur_2_RU_0710. pdf. – Title from Screen (29.03.2014).
 • Yilmaz A. Fracture resistance of various temporary crown materials / A. Yilmaz, S. Baydas // J. Contemp. Dent. Pract. – 2007. – Vol. 8(1). – P. 44–51.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 222-228 сторінки, код УДК 616. 379-008. 64: 616. 36. 369