Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Козловська А. А., Зіма А. Ф.

МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПУПКОВОГО КАНАТИКА ПРИ ПОРУШЕННІ ФОРМУВАННЯ ПЛАЦЕНТИ


Про автора:

Абдул – Огли Л. В., Дем’яненко І. А., Козловська А. А., Зіма А. Ф.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження проводилося на ембріонах, плодах людини з 8-го по 42-ий тиждень пренаталь- ного онтогенезу. У наших дослідженнях ми показали, що гемодинамічні процеси ранньої плаценти та пупко- вого канатика взаємопов’язані. Порушення формування пупкового канатика в першу чергу пов’язані з роз- ташованими у ньому судинами, які мають різний період закручування і реципрокної пульсації, яка, в свою чергу, забезпечує трофічну функцію для плаценти і, в подальшому, для ембріона і плода. Також важливими показниками розвитку пупкового канатика є його антропометричні данні. В результаті досліджень при нормальному розвитку хоріона к 9-му тижню кількість витків складала 11, а до закінчення першого триместру (на 13 тижні) – 14 завитків. Тобто протягом 4 тижнів в середньому спо- стерігалось формування 5-ти завитків. Необхідно зазначити, що в ембріогенезі інтенсивність формування завитків більш виражена у порівнянні з плодним періодом і з урахуванням морфо метричних показників. Але при порушеннях формування хоріона, що підтверджувалося діагностичними критеріями нормального ходу пренатального розвитку, спостерігалася тенденція до гіпозвивистості, тобто до зменшення кількості зави- тків. Так, довжина пупкового канатика змінювалася протягом плодного періоду пренатального онтогенезу з 17,0 ± 1,3 см в 13 –15 тижнів до 62,7 ± 0,5см в 40–42 тижні, а кількість завитків змінювалася від 8-9 в 9 тижнів до 11 в 13 тижнів.

Ключові слова:

ембріогенез, морфологічні зміни хоріона, ворсинки хоріона, судинне русло хоріона, пупковий канатик

Список цитованої літератури:

  • Василенко И. В. Эпителиально-мезенхимальная и другие трансформации в норме / И. В. Василенко, Б. Б. Брук, Ю. К. Гульков [и др.] // Патологія – 2009. – Т. 6, № 2. – С. 4 -10.
  • Гагаев Ч. Г. Динамика роста диаметра пуповины и ее сосудов при беременности / Ч. Г. Гагаев, Н. В. Калмыкова, К. К. Отарян [и др.] // Сборник тезисов Междунар. конф. по ультразвуковой диагностике, приуроченной к десятиле- тию кафедры ультразвуковой диагностики РМАПО МЗ РФ «Ультразвуковая и функциональная диагностика». – Мо- сква, 2002. – № 2. – С. 150-151.
  • Давиденко І. С. Використання теорії інформації для оцінки структурної організації різних типів хоріальних ворсин пла- центи при фізіологічній вагітності / І. С. Давиденко // Вісник морфології. – 2005. – Т. 11, № 1. – С. 5-10.
  • Милованов А. П. Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности / А. П. Милованов, В. Е. Радзинский. – Москва, 2004. – 393 с.
  • Милованов А. П. Внутриутробное развитие человека / А. П. Милованов, С. В. Савельев. – Москва, 2006. – 383 с.
  • Петренко В. М. Основы эмбриологии. Вопросы развития в анатомии человека / В. М. Петренко // Изд. второе исп. и доп. – СПб.: СПбГМА, Издательство ДЕАН, 2004. – 400 с.
  • Цареградская Ж. В. Ребёнок от зачатия до года / Ж. В. Цареградская. – М.: ООО«Излательство Астрель» : ООО «Из- лательство АСТ», 2003. – 281 с.
  • Черкасов В. Г. Гемомікроциркуляторне русло плаценти при ії структурних змінах у жінок з передчасними пологами / В. Г. Черкасов, Т. М. Лизин // Вісник морфології. – 2007. – № 2. – С. 482.
  • Strong T. H. Jr The umbilical coiling index / T. H. Strong Jr., D. L. Jarles, J. S. Vega, D. B. Feldman // Amer. Journ. Obstet. Gynecol. – 1994. – Vol. 170, № 1, Pt. 1. – P. 29 -32.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 3 (112), 2014 рік , 254-257 сторінки, код УДК 611. 12:611. 013. 8:572. 7