Мельник Н. С.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ІФНМУ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА»


Про автора:

Мельник Н. С.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статі наведеного опис сучасної інтерактивної методики навчання, а саме, кейс-методу, та до- свід викладання розділу «Захворювання тканин пародонта» на кафедрі терапевтичної стоматології ІФНМУ із використанням цього методу. Описано методику проведення заняття за кейс-методом і зроблено висновок, що ця інноваційна технологія дозволяє підвищити якість навчання студентів, оскільки спонукає їх до само- стійного вивчення наукової i методичної літератури, сприяє формуванню навиків самоосвіти, дозволяє ово- лодіти методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються. Метод «сase-study» сприяє розвитку спілкування в практичній стоматологічній діяльності, допомагає студентам колегіально вирішувати конкрет- ні клінічні проблеми. Кейс-метод дозволяє об’єктивно оцінити знання, практичні навички, професійні вміння студентів, розвиває клінічне мислення кожного окремого студента та його інтелектуальний потенціал. Ви- користання методу підвищує ефективність діяльності викладача та сприяє його професійному зростанню.

Ключові слова:

інтерактивні методики, кейс-метод, терапевтична стоматологія, захворювання тканин пародонта

Список цитованої літератури:

 • Братусь В. Д. Шляхи інтеграції медичних університетів у систему медичної освіти країн Заходу / В. Д. Братусь, Т. Д. Фомін // Мистецтво лікування. – 2004. – № 6. – С. 15-21.
 • Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Ю. В. Гущин // Психологический журнал. – 2012. – № 2. – С. 1-18.
 • Данилевський М. Ф. Терапевтична стоматологія / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун // Захворювання пародонту [Т. 3.]. – К. : Медицина, 2008. – 615 с.
 • Колеченко А. К. Энциклопедия педагоги-ческих технологий : пособие для преподавателей / А. К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2004. – 368 с.
 • Медична освіта в Україні / Поляченко Ю. В., Передерій В. Г., Волосовець О. П. [та ін.]. – К. : Книга плюс, 2005. – 384 с.
 • Мухина С. А. Современные инновационные технологии обучения / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – М. : ГЭО-ТАР- Медиа, 2008. – 360 с.
 • Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 176 с.
 • Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.]. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
 • Підвищення ефективності викладання розділу «Лікування генералізованого пародонтиту» з використанням сучасних педагогічних технологій / А. В. Борисенко, К. Є. Печковський, Н. А. Зелтська [та ін.] // Современная стоматология. – 2013. – № 2. – С. 149-152.
 • Хоружая Р. Е. Проблемы реструктуризации высшей медицинской школы и возможные пути реализации реформы / Р. Е. Хоружая, А. П. Педорец, А. Г. Пиляев // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2006. – Т. 7, № 4. – С. 727-731.
 • Шарко В. Д. Інтерактивні методи навчання: досвід впровадження / Під ред. В. Д. Шарко. – Херсон : ОлднПлюс, 2000. – 210 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 37-40 сторінки, код УДК 378. 147+616. 314