Абсеттарова А. І.

ЗМІНИ МОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ОПРОМІНЕННІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ КСЕНОГЕННОЙ ЦЕРЕБРОСПІНАЛЬНОЮ РІДИНОЮ


Про автора:

Абсеттарова А. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті відображені результати експерименту з дослідження впливу ксеногенної цереброспі- нальної рідини (КЦСР) на клітинний склад крові щурів лінії Вістар. Достовірне поліпшення показників крові, прискорення відновлення кровотворення, зниження токсичних наслідків опромінення і збереження гема- томедуллярного бар’єру були доведені експериментально у всіх вікових групах. Отримані дані дозволяють розглядати КЦСР в якості радіопротектора мультівекторної дії.

Ключові слова:

кров, цереброспінальна рідина, опромінення

Список цитованої літератури:

  • Бессалова Е. Ю. Морфологические эффекты ксеногенной спинномозговой жидкости на репродуктивную систему самок млекопитающих / Е. Ю. Бессалова, В. В. Ткач, В. А. Королев // Таврический медико-биологический вестник. – 2006. – Т. 9, № 3, Ч. 1. – С. 175-178.
  • Василенко, О. И. Радиационная экология / О. И. Василенко. – М. : Медицина, 2004. – 216 с.
  • Деклараційний патент на винахід «Спосіб одержання цільного лікворного препарату» / Ткач В. В., Адамень Ф. Ф., Ли- сенко В. В., Макаров О. І, Сушко А. І., Ткач В. В. (мл). Заявл. № 2003087810, от 02. 09. 2003.
  • Кривенцов М. А. Структурные изменения брыжеечных лимфатических узлов при парентеральном введении ксеноген- ной спинномозговой жидкости : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 03. 01 «Анато- мия человека» / М. А. Кривенцов. – Симферополь, 2009. – 21 с.
  • Ткач В. В. Нормальный химический состав и содержание некоторых биологически активных веществ в цереброспи- нальной жидкости крупного рогатого скота / В. В. Ткач, В. В. Ткач (мл.), В. В. Киселев // Клінічна анатомія та оператив- на хірургія. – 2004. – № 3. – С. 61.
  • Шаймарданова Л. Р. Возрастные морфофункциональные изменения костного мозга под действием спинномозго- вой жидкости : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14. 03. 01 «Анатомия человека» / Л. Р. Шаймарданова – Симферополь, 2011. – 22 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 75-78 сторінки, код УДК 611:611-018. 46:611. 832:612. 6