Загуровський В. М.

ФАКТОРИ КОНСОЛІДАЦІЇ СТРУКТУРИ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОСОМАТИЧ- НОЇ ПАТОЛОГІЇ


Про автора:

Загуровський В. М.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження присвячене факторам, консолідуючим соматичні й психічні ланки у єдиний пато- генетичний механізм перманентних і пароксизмальних проявів психосоматичної патології. Досліджено 302 хворих вегето-судинною дистонією, 298 – гіпертонічною хворобою I-‪I ст. методами психодіагностичного, клініко-психопатологічного, інструментального досліджень і статистичної обробки даних. Клініка кризів складається з 2 синдромів: власне психовегетативної дисфункції й стресорної реакції та представлена психосоматичним і соматопсихічним типами. В анамнезі хворих виявлені психологічні й вегетосоматичні особливості, що формують психосоматичний спосіб поведінки. Гостра дестабілізація психовегетативної регуляції, що супроводжується стресорною реакцією й афективно звуженим станом свідомості форму- ють психосоматичний спосіб реагування. Способи поведінки й реагування представляють рівні стратегії поведінки особистості. Фіксацію їх у єдиний патогенетичний механізм забезпечують гостра стресорна реакція, афективно звужений стан свідомості й спряженість негативних емоційних переживань.

Ключові слова:

спосіб поведінки, спосіб реагування, психосоматика, психосоматичні особливості, стресорна реакція

Список цитованої літератури:

  • Бройтигам В. Психосоматическая медицина. / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад. – СПб. : Питер, 2009. – 376 с.
  • Вегетативные расстройства. Клиника. Диагностика. Лечение / Под ред. А. М. Вейна. – М. : Медицинское информаци- онное агентство, 2011. – 752 с.
  • Визель Т. Г. Основы нейропсихологии. / Т. Г. Визель. – М. : АСТ, 2009. – 384 c.
  • Долженко М. Н. Три названия одной болезни, или как лечить вегетативный криз? / М. Н. Долженко // Журнал «Артери- альная гипертензия». – 2008. – № 1(1). – С. 43-51.
  • Практическая психодиагностика / Под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара : Бахрах, 2007. – 672 с.
  • Загуровский В. М. Роль психо-вегетативного синдрома в реализации неотложных состояний / В. М. Загуровский // Неотложная медицинская помощь. Сборник статей Харьковской городской клинической больницы скорой неотлож- ной медицинской помощи. – Харьков : «Основа». – 2001. – Вып. 4. – С. 175-177.
  • Загуровский В. М. Болезнь как острый или хронический стрессор / В. М. Загуровский, В. В. Никонов // Неотложная медицинская помощь. Сборник статей Харьковской городской клинической больницы скорой неотложной медицин- ской помощи. – Харьков : «Основа». – 2002. – Вып. 5. – С. 170-173.
  • Судаков К. В. Функциональные системы / К. В. Судаков. – М. : «Издательство РАМН», 2011. – 320 с.
  • Судаков К. В. Системная организация психической деятельности / К. В. Судаков // Психологический журнал. – 2013. – Т. 34, № 5. – С. 72-81.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 110-116 сторінки, код УДК 616-039. 31:[616. 89-06:616. 1]-083. 98:615. 851