Мялюк О. П., Кліщ І. М., Марущак М. І.

ЖОВЧОУТВОРЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ


Про автора:

Мялюк О. П., Кліщ І. М., Марущак М. І.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було вивчити жовчоутворювальну функцію печінки у динаміці експери- ментального аліментарного ожиріння. Експериментальна модель аліментарного ожиріння відтворювалась на статевозрілих нелінійних білих щурах-самцях шляхом застосування індуктора харчового потягу – натрієвої солі глутамінової кислоти та висококалорійної дієти. У ході нашого дослідження виявилося, що за умови дієт-індукованого ожиріння (28 діб спостереження) відмічалося статистично достовірне зниження вмісту в жовчі загальних жовчних кислот і підвищення рівня холестеролу (р < 0,05). Відхилення вмісту в жовчі загальних жовчних кислот і холестеролу призвели до ста- тистично значимого зменшення холато-холестеролового співвідношення через 28 діб після початку експе- рименту (на 68,42 %, р < 0,05). У цей же період відмічалося підвищення вмісту прямого білірубіну в жовчі на 28,79 %, що виявилося статистично достовірним (р < 0,05) і зумовило зростання ступеня кон’югації білірубіну. За умови експериментального дієт-індукованого ожиріння виявлено також порушення ферментного обміну, що проявляється вибірковим підвищенням активності амінотрансфераз у крові і печінці. Отже, порушення жовчоутворювальної функції печінки у щурів за умови дієт-індукованого ожиріння проявляється зміною біохімічних властивостей жовчі, що передусім характеризується підвищенням вмісту холестеролу, зниженням суми жовчних кислот зі збільшенням показників холато-холестеринового коефіцієнта, що супроводжується підвищенням проникності клітинних мембран і порушенням ферментного обміну.

Ключові слова:

дієт-індуковане ожиріння, жовчоутворювальна функція печінки

Список цитованої літератури:

  • Дедов И. И. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. – М., 2004. – 456 с.
  • Ожирение и другие нарушения метаболизма липидов / Под ред. С. И. Удинцева, В. Ю. Сереброва. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2008. – 326 с.
  • Сван О. Вплив подразнень з різних відділів жовчовивідних шляхів на стан вегетативних реакцій в експерименті / О. Сван, І. Смільська, М. Швалюк // Тези доп. ІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тер- нопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 331-332.
  • Чекман И. С. Микросомальная ферментная система оранизма / И. С. Чекман, К. А. Посохова, Е. Г. Береговая. – Киев, 1996. – 80 с.
  • Fernбndez-Sбnchez A. Inflammation, Oxidative Stress, and Obesity / A. Fernбndez-Sбnchez, E. Madrigal-Santillбn, M. Bautista [et al.] // Int. J. Mol. Sci. – 2011. – Vol. 12. – P. 3117-3132.
  • Von Diemen V. Experimental model to induce obesity in rats / V. Von Diemen, E. N. Trindade, M. R. M. Trindade // Acta Cirъrgica Brasileira. – 2006. – Vol 21 (6). – Р. 425-429.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 164-167 сторінки, код УДК 612. 357-02:616-056. 52]-092. 9