Пікас О. Б.

ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРА ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ У ХВОРИХ НА КАЗЕОЗНУ ПНЕВМОНІЮ


Про автора:

Пікас О. Б.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження – вивчити та оцінити спектр жирних кислот (ЖК) ліпідів у плазмі крові у хво- рих на казеозну пневмонію і визначити їх роль у розвитку хвороби. Склад жирних кислот у плазмі крові виз- начали біохімічним методом на газорідинному хроматографі «Цвет – 500». Були встановлені суттєві зміни спектра жирних кислот ліпідів у плазмі крові у хворих на казеозну пневмонію, які проявлялись вірогідним підвищенням сумарного вмісту насичених жирних кислот на тлі зни- ження сумарного вмісту ненасичених і поліненасичених жирних кислот, в результаті посиленої активації процесів пероксидації ліпідів. Кількість арахідонової ЖК (С20:4) збільшується в 1,33 рази (р < 0,05), а рівень лінолевої (С18:2) і олеїнової (С18:1) ЖК зменшується – відповідно у 3,63 і 2,01 рази (р < 0,001) порівняно з групою контролю.

Ключові слова:

спектр жирних кислот, плазма крові, казеозна пневмонія

Список цитованої літератури:

 • Афонина Г. Б. Липиды, свободные радикалы и иммунный ответ [Текст] / Г. Б. Афонина, Л. А. Куюн. – Киев, 2000. – 287 с. – ISBN 966– 02–1867–2.
 • Барабой В. А. Перекисное окисление и радиация [Текст] / В. А. Барабой, В. Э. Орел, И. М. Карнаух. – К. : Наукова думка, 1991. – 264 с.
 • Барабой В. А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии [Текст] / В. А. Барабой, Д. А. Сутковой; [под ред. Ю. А. Зозули]. – К. : Чернобыль–интеринформ, Наукова думка, 1997. – Ч. 1. – 202 с.
 • Блихар Е. И. Свободно-радикальное окисление мембранных липидов у больных туберкулезом легких [Текст] / Е. И. Блихар // Лікарська справа / Врачебное дело. – 1996. – № 2. – С. 53–56.
 • Владимиров Ю. А. Роль нарушений свойств липидного слоя мембран в развитии патологических процессов [Текст] / Ю. А. Владимиров // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1989. – № 4. – С. 7–19.
 • Влияние низкодозового облучения на формирование механизмов воспаления больных хроническими болезнями ор- ганов дыхания [Текст] / З. В. Лавор, Л. Г. Борткевич, Е. Ф. Конопля [и др.] // Пульмонология. – 1996. – № 2. – С. 35–40.
 • Газохроматографический метод определения липидных показателей крови при ишемической болезни сердца [Текст] / С. Г. Гичка, Т. С. Брюзгина, Г. М. Вретик [и др.] // Український кардіологічний журнал. – 1998. – № 7–8. – С. 50–52.
 • Ливчак М. Я. Липидный обмен в легких [Текст] / М. Я. Ливчак // Метаболизм легких при неспецифических забо- леваниях органов дыхания. – Л., 1979. – С. 55–61.
 • Омега 3 ПНЖК – новый лекарственный препарат [Текст] / Ю. И. Фещенко, В. К. Гаврисюк, А. И. Ячник [и др.] ; под ред. Ю. И. Фещенко, В. К. Гаврисюка. – Киев, 1996. – 124 с. – ISBN 5–7707–0309–1.
 • Сизоненко Л. В. Вивчення ліпідних показників сироватки крові у вагітних з прееклампсією в динаміці лікування [Текст] / Л. В. Сизоненко, Я. М. Вітовський, Т. С. Брюзгіна // Медична хімія. – 2003. – № 1. – С. 86–88.
 • Antisense oligodeoxynucleotides to inducible NO synthase rescue epithelial cells from oxidative stress injury [Теxt] / T. Per- resleni, E. Noiri, W. F. Baiiou, M. S. Goligorsky // Am. J. Physiol. – 1999. – Vol. 270. – P. F. 971–977.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 177-180 сторінки, код УДК 616. 24 – 002. 53:616. 15:577. 115:577. 125. 3