Бернік Н. В., Олійник І. Ю.

МІНЛИВІСТЬ ФОРМИ ВЕЛИКИХ ПІД’ЯЗИКОВИХ ПРОТОК ЛЮДИНИ У ПЕРЕДПЛОДІВ ТА ПЛОДІВ


Про автора:

Бернік Н. В., Олійник І. Ю.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На 111 об’єктах (60 передплодах людини 7–12 тижнів ВУР та 51 плоді 4–10 місяців ВУР) із за- стосуванням методів макроскопії, мікроскопії, графічного та пластичного реконструювання, тонкого пре- парування під контролем бінокулярної лупи, морфометрії вивчено мінливість форми великих під’язикових проток та частота їхніх проявів у передплодів та плодів людини. Вперше запропоновано систематику варі- антів форми великої під’язикової протоки (ductus sublingualis) у пренатальному онтогенезі людини з визна- ченням її як: пряма, дугоподібна та коліноподібна. У групі об’єктів дослідження найчастіше (101 випадок, або 90,99 %) спостерігали дугоподібний варіант форми вивідної протоки під’язикової слинної залози; значно рідше (6 випадків, або 5,41 %) спостерігали пряму велику під’язикову протоку; як варіант форми – колінопо- дібну форму великої під’язикової протоки – спостерігали ще рідше (4 випадки, або 3,60 %). Автори вважа- ють доцільним продовження комплексу досліджень пренатального онтогенезу під’язикової слинної залози людини з метою формування єдиних нормативних характеристик великих слинних залоз для різних методів дослідження.

Ключові слова:

під’язикова слинна залоза, велика під’язикова протока, передплід, плід, пренатальний онтогенез, людина

Список цитованої літератури:

 • Афанасьев В. В. Атлас заболеваний и повреждений слюнных желез: Учебное пособие / В. В. Афанасьев, М. Р. Абдуса- ламов. – М. : ВУНМЦ, 2008. – 191 с.
 • Ахтемійчук Ю. Т. Актуальність анатомічних досліджень у перинатальному періоді онтогенезу / Ю. Т. Ахтемійчук // На- риси перинатальної анатомії / [Ю. Т. Ахтемійчук, О. М. Слободян, Т. В. Хмара та ін.]; за ред. Ю. Т. Ахтемійчука. – Чернівці : БДМУ, 2011. – С. 9–14.
 • Ахтемійчук Ю. Т. Актуальність наукових досліджень у галузі перинатальної анатомії / Ю. Т. Ахтемійчук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т. ІI, № 1(3). – С. 15–21.
 • Ахтемійчук Ю. Т. Клініко-морфологічні аспекти дослідження великих слинних залоз / Ю. Т. Ахтемійчук, І. Ю. Олійник // Клін. анат. та операт. хірургія. – 2009. – Т. 8, № 3. – С. 76–80.
 • Бернік Н. В. Морфогенез під’язикової слинної залози в ранньому періоді пренатального онтогенезу людини / Н. В. Бернік, І. Ю. Олійник // Молодь – медицині майбутнього: міжнар. наук. конф. студ. і молод. вчених, присв. 135-річчю з дня народж. М. Д. Стражеско (м. Одеса, 28-29 квітня 2011 р.): матеріали конф. – Одеса : ОДМУ, 2011. – С. 23.
 • Бернік Н. В. Морфологічні перетворення прилеглих до зачатка під’язикової слинної залози структур у першому триместрі ембріогенезу / Н. В. Бернік // Хист. Всеукр. мед. ж. молод. вчених : IX міжнар. мед. -фарм. конф. студ. і мо- лодих вчених. Чернівці, 4-6 квітня 2012 р. : матеріали конф. – Чернівці: БДМУ, 2012. – Вип. 14. – С. 234–235.
 • Бернік Н. Особливості структурно-просторової організації вивідних проток під’язикової слинної залози людини у плодів 9-10 місяців внутрішньоутробного розвитку / Н. Бернік, І. Олійник // XV Міжнар. мед. конгр. студ. та молод. вче- них: Всеукр. наук. -практ. конф. Тернопіль, 27-29 квітня 2011 р. Секція: Морфол. в нормі та при патол. : матер. конф. – Тернопіль, 2011. – С. 291.
 • Взаимосвязь слюнных и половых желез. Экспериментальное исследование / В. В. Афанасьев О. В. Зайратьянц, С. Ю. Калинченко [и др.] // Стоматология. – 2012. – Т. 91, № 6. – С. 12–15.
 • Клініко-морфологічні аспекти кіст під’язикових слинних залоз / П. І. Ткаченко, І. І. Старченко, С. О. Білоконь [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 2, Т. 2 (93). – С. 261–264.
 • Мішалов В. Д. Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень / В. Д. Мішалов, Ю. Б. Чайковский, І. В. Твердохліб. – Київ, 2007. – 76 с.
 • Особенности диагностики и лечения объемных образований слюнных желез в зависимости от их вида и локализации / А. Г. Ушич, И. Н. Матрос-Таранец, А. Л. Иващенко [и др.] // Стоматолог. – 2008. – № 9 (124). – С. 40–46.
 • Райан С. Анатомия человека при лучевых исследованиях / С. Райан. – М. : Медпресс, 2009. – 238 с.
 • Харьков Л. В. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста / Л. В. Харьков. – Киев : Книга плюс, 2005. – 472 с.
 • Этинген Л. Е. О перспективах изучения анатомии в XXI веке / Л. Е. Этинген // Морфология. – 2008. – Т. 133, № 4. – С. 106.
 • Ghanem T. Parotid Defects / T. Ghanem // Fac. Plast. Surg. Clin. North Amer. – 2009. – Vol. 17, № 2. – P. 263–269.
 • Madani G. Anatomy of the Salivary Glands / G. Madani, T. Beale // Semin. Ultrasound, CT and MRI. – 2006. – Vol. 27, № 6. – P. 436–439.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 265-270 сторінки, код УДК 616. 316. 3-091:616-053. 34