Табачнюк Н. В., Олійник І. Ю.

ЗМІНА МОРФОЛОГІЧНИХ ТА АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ


Про автора:

Табачнюк Н. В., Олійник І. Ю.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчення вікової динаміки змін морфологічних та антропометричних характеристик прена- тального онтогенезу піднижньо-щелепної слинної залози (ПНЩСЗ) людини проведено на 51 препараті пло- дів 4–10 місяців внутрішньоутробного розвитку (81,0 – 375,0 мм тім’яно-куприкової довжини). Реалізації мети дослідження досягнуто застосуванням методів макроскопії, мікроскопії серій послідовних гістологіч- них і топографоанатомічних зрізів, графічного та пластичного реконструювання, тонкого препарування під контролем бінокулярної лупи, морфометрії. У плодовому періоді пренатального онтогенезу ПНЩСЗ людини морфологічні та антропометричні вікові особливості є проявом генетичної здатності індивідуума до фор- мування додаткових та самостійних часточок залози. Кількість додаткових (самостійних) часточок ПНЩСЗ та їх розташування відносно основного зачатка залози зумовлюють появу варіантів форми залози у плодів 4–10 місяців ВУР (81,0 – 375,0 мм ТКД) та випадки асиметрії правої та лівої ПНЩСЗ. Особливістю топографії дистального відділу піднижньощелепної вивідної протоки є анатомічне об’єднання останньої з дистальним відділом великої під’язикової протоки – внаслідок чого утворюється спільна вивідна протока обох слинних залоз із гирлом, розміщеним на дні ротової порожнини в ділянці під’язикового м’ясця по обидва боки від вуздечки язика.

Ключові слова:

піднижньощелепна слинна залоза, пренатальний онтогенез, плід, людина

Список цитованої літератури:

 • Ахтемійчук Ю. Т. Актуальність наукових досліджень у галузі перинатальної анатомії / Ю. Т. Ахтемійчук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Т. II, № 1 (3). – С. 15-21.
 • Ахтемійчук Ю. Т. Клініко-морфологічні аспекти дослідження великих слинних залоз / Ю. Т. Ахтемійчук, І. Ю. Олійник // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2009. – Т. 8, № 3. – С. 76-80.
 • Виткус А. Э. О проблеме по хронологии морфогенеза / А. Э. Виткус // Актуальні питання морфології : матер. міжнар. конф., присвяченої пам’яті академіка С. А. Сморщка (м. Тернопіль, 6-7 травня 1996 р.). – Том 1. – Тернопіль, 1996. – С. 139-140.
 • Коржевский Д. Э. Основы гистологической техники / Д. Э. Коржевский, А. В. Гиляров. – СПб. : СпецЛит, 2010. – С. 6–7.
 • Нариси перинатальної анатомії / [Ю. Т. Ахтемійчук, О. М. Слободян, Т. В. Хмара та ін.]; за ред. Ю. Т. Ахтемійчука. – Чернівці : БДМУ, 2011. – С. 9–14.
 • Спосіб 3-D реконструкції анатомічних об’єктів за макрофотографіями їх анатомічних зрізів: інформаційний лист про но- вовведення в системі охорони здоров’я / [Олійник І. Ю., Табачнюк Н. В., Колесник В. В. та ін.]. – К. : Укрмедпатентінформ, 2012. – Вип. 2 з пробл. “Морфологія людини”. – № 20 – 2012. – 7 с.
 • Табачнюк Н. В. Динамика морфологических преобразований прилегающих к поднижнечелюстной слюнной желе- зе смежных структур в первом триместре пренатального онтогенеза человека / Н. В. Табачнюк, И. Ю. Олийнык // Probleme actuale ale morfologiei: Conf. ştiinţifice internaţionale dedicată сentenarului profesorului B. Z. Perlin (Chişinău, 20-23 sept. 2012; sub redacţia Ilia Catereniuc): materialele conferinţei. – Ed. : Sirius SRL, MD: Chişinău, 2012. – P. 349-354.
 • Табачнюк Н. В. Динаміка мінливості піднижньощелепної слинної залози у плодовому періоді онтогенезу людини / Н. В. Табачнюк, І. Ю. Олійник // Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави: міжнар. наук. -практ. конф. (м. Одеса, 27-28 квітня 2012 р.): матер. конф. – Одеса : ГО «Південна фундація медицини», 2012. – С. 82-84.
 • Табачнюк Н. В. Изменение углеводных детерминант тканей в процессе раннего эмбрионального гистогенеза под- нижнечелюстной слюнной железы человека / Н. В. Табачнюк, И. Ю. Олийнык // Батыс Қазақстан медицина журналы. – 2013. – Т. 10, № 1 (37). – С. 96–98.
 • Табачнюк Н. В. Лектиногістохімічна характеристика раннього ембріонального гістогенезу піднижньощелепної слинної залози людини / Н. В. Табачнюк, І. Ю. Олійник // Матер. 95-ї підсумк. наук. конф. проф. -виклад. персоналу Буковинсь- кого державного медичного університету, присв. 70-річчю БДМУ (м. Чернівці, 17, 19, 24 лютого 2014 р.) : матеріали конф. – Чернівці : Медуніверситет, 2014. – С. 208–209.
 • Мішалов В. Д. Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень / В. Д. Мішалов, Ю. Б. Чайковский, І. В. Твердохліб. – Київ, 2007. – 76 с.
 • Шмидт Г. А. Периодизация эмбриогенеза и послезародышевого онтогенеза у человека и животных / Г. А. Шмидт // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1972. – Т. LXIII, № 8. – С. 17–28.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 296-301 сторінки, код УДК 616. 316. 1-071. 3:616-053. 34