Шевченко Б. Ф., Бабій А. М., Макарчук В. А., Ошмянська Н. Ю., Петішко О. П.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ЕТАПАХ ЇЇ ФІБРОЗНОЇ ТРАНСФОР- МАЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ


Про автора:

Шевченко Б. Ф., Бабій А. М., Макарчук В. А., Ошмянська Н. Ю., Петішко О. П.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчений морфофункциональний стан підшлункової залози (ПЗ) у 66 хворих з ускладнення- ми хронічного панкреатиту (ХП), залежно від ступеня фіброзної трансформації тканини ПЗ, встановленої морфологічно при дослідженні біоптатів органу, отриманих при хірургічному втручанні. Встановлено, що при I ступеню фіброзу в ПЗ фіброзна тканина складала (11,18 ± 4,10) %, екзокринна – (85,23 ± 6,59) %, при II – (29,97 ± 2,95) % і (63,33 ± 4,57) %, при ІІI – (68,36 ± 2,14) % і (25,98 ± 2,08) %, а при ІV – (77,69 ± 4,53) % і (2,36 ± 0,64) % відповідно. При ІІІ і ІV ступеню фіброзної трансформації ПЗ зміни в ацинарній тканині пов’язані з розвитком жирової дистрофії (25,7 % і 66,7 % випадків відповідно), аж до повного жирового переродження ПЗ (7,6 % випадків). Фіброзна трансформація ПЗ при ускладненнях ХП супроводжується: інтенсифікацією вільнорадикального окислення ліпідів (збільшення концентрації малонового діальдегіду в 1,7 рази (p < 0,001); ендогенною інтоксикацією (збільшення концентрації молекул середньої маси в 1,7 рази (p < 0,001)); пору- шенням зовнішньосекреторної функції органу; переважанням синтезу колагену (збільшення змісту оксипро- ліну білковозв’язаного в 1,4 рази (p < 0,001) і гіалуронової кислоти в 2,3 рази (p < 0,001)) над його розпадом (зниження змісту оксипроліну вільного в 1,7 рази (p < 0,05)); ознаками холестазу (збільшення вмісту жовчних кислот в 1,4 рази (p < 0,05), Х-ліпопротеїну в 1,8 рази (p < 0,01) і гамма-глутамілтранспептидаза в 3,9 рази (p > 0,05)); порушенням вуглеводного обміну (збільшення концентрації глікозильованого гемоглобіну в 1,4 рази (p < 0,05)).

Ключові слова:

підшлункова залоза, хронічний панкреатит, ступінь фіброзної трансформації, біохімічні маркери, морфологія біоптатів

Список цитованої літератури:

 • Горячковський О. М. Клінічна біохімія: Довідковий посібник / О. М. Горячковський. – Одеса : Астропринт, 1998. – 608 с.
 • Губергриц Н. Б. Раціональна терапія гастроезофагеального рефлюксу при хронічному панкреатиті / Н. Б. Губергриц, І. В. Василенко, О. М. Агібалов [та ін.] // Вестник клуба панкреатологов. – 2009. – № 3. – С. 70-86.
 • Данилов М. В. Хирургия поджелудочной железы: руководство для врачей / М. В. Данилов, В. Д. Федоров. – М. : Ме- дицина, 1995. – 512 с.
 • Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике / В. С. Камышников. – Минск : Беларусь, 2002. – 463 с.
 • Коваленко С. В. Деякі показники стану сполучної тканини хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С. В. Коваленко // Український терапевтичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 54-56.
 • Ланг Т. А. Как описывать статистику в медицине. Руководство для авторов, редакторов и рецензентов / Т. А. Ланг, М. Сесик. – М. : Практическая медицина, 2010. – 485 с.
 • Логинов А. С. Скрининг-метод определения общей липолитической активности крови / А. С. Логинов, К. Ю. Асташен- кова // Лаб. дело. – 1986. – № 8. – С. 463-466.
 • Маев И. В. Хронический панкреатит / И. В. Маев, А. Н. Казюлин, Ю. А. Кучерявый. – М. : Медицина, 2005. – 240 с.
 • Николайчик В. В. Способ определения «средних молекул» / В. В. Николайчик, В. М. Моин, В. В. Кирковский // Лаб. дело. – 1991. – № 10. – С. 13-16.
 • Овсянникова М. М. Біохімічні та біофізичні методи оцінки порушень окислювального гомеостазу в осіб, що зазна- ли радіаційного впливу внаслідок аварії на ЧАЕС (методичні рекомендації) / М. М. Овсянникова, С. М. Альохіна, О. В. Дробінська. – К., 1999. – 6 с.
 • Оноприев В. И. Отдаленные результаты хирургического лечения различных клинико-морфологических форм хрони- ческого осложненного панкреатита / В. И. Оноприев, М. Л. Рогаль, Г. С. Жуков [и др.] // Анналы хирургич. гепатоло- гии. – 2004. – Т. 9, № 1. – С. 142-149.
 • Осадчук М. А. Белковосвязанный оксипролин плазмы крови при остром вирусном гепатите / М. А. Осадчук, В. М. Ка- пустин // Лабораторное дело. – 1987. – № 7. – С. 16-18.
 • Паклина О. В. Морфологические изменения и механизм фиброза при хроническом панкреатите / О. В. Паклина, Г. А. Галил-Оглы, В. В. Цвиркун // Сб. работ КБ№ 119 ФМБА РФ. – 2005. – № 12. – С. 129-134.
 • Резекционные и дренирующие оперативные вмешательства в лечении больных с осложненными формами хрониче- ского панкреатита / Н. Н. Велигоцкий, А. Н. Велигоцкий, С. Э. Арутюнов [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2012. – Т. 53, № 2. – С. 7-9.
 • Сирота Т. В. Новый подход в исследовании аутоокисления адреналина и использование его для измерения активно- сти супероксиддисмутазы / Т. В. Сирота // Вопросы мед. химии. – 1999. – Т. 45, № 3. – С. 263-272.
 • Сычева Н. Л. Принципы применения сегментарных резекций поджелудочной железы, основанные на результатах морфологического изучения ее резецированных участков / Сычева Н. Л. // Сб. научн. тр. «Вопросы теоретической и клинической медицины», посв. 85-летию со дня основания Краснодарского Военного госпиталя. – Краснодар, 2006. – С. 152-157.
 • Gold E. W. The quantitative spectrophotometric estimation of total sulfated glycosaminoglican levels / E. W. Gold // Biochem- ica et Biophysica Acta. – 1981. – Vol. 673. – P. 408-415.
 • Detlefsen S. Fibrogenesis in alcogolic chronic pancreatitis: the role of tissue necrosis, macrophages, myofibroblasts and cy- tokynes / S. Detlefsen, B. Spos, B. Feyerabend [et al.] // Mod. Pathol. – 2006. – Vol. 19, № 8. – P. 1019-1026.
 • Morgenroth K. Pancreatitis / K. Morgenroth, W. Kozuschek // Walter de Gruyter. – Berlin-New York, 1991. – 88 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 305-312 сторінки, код УДК 616. 37-002+616-006. 327+572. 7