Шкляр А. С.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ ТІЛА ЛЮДИНИ НА ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ: ВІКО-СТАТЕВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ


Про автора:

Шкляр А. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На основі прямої антропометрії виявлені закономірності формування компонентів маси тіла людини на етапах постнатального онтогенезу, які проявляються різною частотою дисгармонійності. Роз- виток класичної методології антропометрії, зокрема обґрунтованих інноваційних методик дозволяє за- безпечити визначення онтогентично дисгармонійної тілобудови за рахунок м’язової, кісткової чи жирової компонент маси тіла, враховуючи онтогенетичні та статеві особливості. Отриманими результатами можно пояснити віко-статеві відмінноситі у частоті формування функціональних розладів, донозологічних, а також нозологічно окреслених патологічних станів, як проявів загального процесу росту та розвитку в постнаталь- ному онтогенезі.

Ключові слова:

анатомія, антропометрія, онтогенез, компоненти маси тіла, тілобудова

Список цитованої літератури:

 • Бунак В. В. Антропометрия / В. В. Бунак. – М. : Наркомпрос РСФСР. – 1941. – 384 с.
 • Жафярова С. А. Конституция и морфофункциональные особенности детского организма / С. А. Жафярова // Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии: Матер. научной конференции. – Красноярск, 1997. – С. 31-32.
 • Калашникова Е. В. Ювенильный остеопороз: новый взгляд на природу заболевания и перспективы исследований / Е. В. Калашникова, А. М. Зайдман, Т. И. Арсенович / Ортопедия, травматология и протезирование. – 2000. – № 2. – С. 112.
 • Каменская В. Г. Конституция дошкольника / В. Г. Каменская, В. И. Клопова, Л. А. Рудкевич // Материалы IV международ- ного конгресса по интегративной антропологии. – СПб. : Изд. СПбГМУ, 2002. – С. 148-151.
 • Комиссарова Е. Н. Соматотипология и пальцевая дерматоглифика у девочек, проживающих в Северо-Западном ре- гионе России / Е. Н. Комиссарова, Л. А. Сазонова, Н. Р. Карелина // Тез. докл. VI Конгресс этнографов и антропологов России. – 2005. – C. 372.
 • Корнетов Н. А. Клиническая антропология – методологическая основа целостного похода в медицине / Н. А. Кор- нетов // Акт. вопросы интегративной антропологи. Сборник трудов республиканской конференции. – Красноярск : издательство КрасГМА, 2001. – Т. 1. – С. 36-44.
 • Никитюк Б. А. Конституция человека / Б. А. Никитюк // Итоги науки и техники : Антропология. – Москва : ВИТИНИ, 1991. – Т. 4. – 152 с.
 • Обґрунтування та впровадження системи регіонального моніторингу здоров’я дітей, підлітків та осіб молодого віку в умовах реформування МПСД населенню України // Заключний звіт про виконання наукового проекту (прикладна НДР) МОЗ України. – Держ. реєстрація № 0107U001392. – Харків : ХНМУ, 2009. – 253 с.
 • Охапкіна О. В. Соматотип та тілобудова: дефінітивний аналіз у контексті онтогенетичного розвитку / О. В. Охапкіна, А. С. Шкляр // Науково-практична міжвузівська конф. «Демографія, здоров’я, медицина». – Харків, 2008. – С. 85-88.
 • Пат. 66300 U, Україна, МПК (2011. 01) А61В 5/00. Спосіб оцінки жирової компоненти тіла з урахуванням соматотипу людини Терещенко А. О. (UA), Шкляр А. С. (UA), Барчан Г. С. (UA), Шкляр С. П. (UA). – Харківська медична академія післядипломної освіти (UA). – Заявка №u201108103; Заявлено 29. 06. 2011; Опубліковано 26.12.2011, Бюл. №24, 2011.
 • Пат. 78521 U. Україна, МПК (2013. 01) A61B 10/00. Спосіб оцінки онтогенетичної дисгармонійності м’язової компо- ненти тіла дітей та підлітків / Шкіряк-Нижник З. А. (UA), Цодікова О. А. (UA), Пархоменко Л. К. (UA), Шкляр А. С. (UA),Черкашина Л. В. (UA), Барчан Г. С. (UA), Шкляр С. П. – ХМАПО (UA). – Заявка № u201209537; Заявл. 06.08.2012; Опубл. 25. 03. 2013, Бюл. №6, 2013.
 • Пат. 78523 U. Україна, МПК (2013. 01) A61B 10/00. Спосіб оцінки онтогенетичної дисгармонійності кісткової компонен- ти тіла дітей та підлітків / Г. С. Барчан (UA), Л. І. Омельченко (UA), О. М. Хвисюк (UA), А. С. Шкляр (UA), О. А. Цодікова (UA), Л. В. Черкашина (UA), С. П. Шкляр– ХМАПО (UA). – Заявка № u201209080; Заявл. 06.08.2012; Опубл. 25. 03. 2013, Бюл. №6, 2013.
 • Поворознюк В. В. Особенности фактического питания у детей и подростков: результаты украинско-беларусского ис- следования / В. В. Поворознюк, Э. В. Руденко, Н. В. Григорьева [и др.] // Проблеми остеології. – 2006. – Т. 9. – С. 98-99.
 • Поворознюк В. В. Структурно–функциональное состояние костной ткани у детей и подростков: результаты украин- ско-белорусского исследования / В. В. Поворознюк, Э. В. Руденко, Е. В. Бутылина [и др.] // Проблеми остеології. – 2006. – Т. 9. – С. 99-100.
 • Процюк Т. Л. Особливості компонентного складу маси тіла і соматотипологічних показників у дітей молодшого шкільного віку, хворих бронхіальною астмою / Т. Л. Процюк, А. І. Кожем’яка, І. В. Гунас [и др.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2007. – Вип. 1. – С. 133-137.
 • Процюк Т. Л. Порівняльна характеристика змін антропометричних показників товщини підшкірно-жирових скла- док, показників компонентного складу маси тіла та соматотипу у хворих на бронхіальну астму міських школярів // Український медичний альманах. – 2006. – Т. 9, № 5. – С. 116-118.
 • Сегеда С. Основи антропології / С. Сегеда. – К. : Либідь, 1995. – 208 с.
 • Семенова Л. К. Исследования по возрастной морфологии за последние пять лет и перспективы их развития / Л. К. Семенова // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1986. – Т. XCI, Вып. 11. – С. 80-85.
 • Фролова Т. В. Вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини з урахуванням екологічних та демографічних особливостей: поширення остеопенії / Т. В. Фролова, В. A. Ольховський, С. П. Шкляр // Патологія. – 2006. – Т. 3, № 1. – С. 39-43.
 • Фролова Т. В. Регіональний моніторинг здоров’я дітей та підлітків: порушення кісткоутворення та накопичення кісткової маси. Міждисциплінарний підхід / Т. В. Фролова, О. В. Охапкіна, А. С. Шкляр [та ін.] // Вісник проблем біології та медицини. – 2007. – № 4. – С. 162-167.
 • Шкляр А. С. Кісткова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогенезу (Методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) / А. С. Шкляр // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 4, Т. 2. – С. 231-237.
 • Шкляр А. С. М’язова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогене- зу (Методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) / А. С. Шкляр // Зб. наукових праць : Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ-Луганськ, 2013. – Вип. 5 (119). – С. 44-52.
 • Шкляр А. С. Жирова компонента маси тіла людини: антропометрична оцінка на етапах постнатального онтогене- зу (Методологічні, інноваційні та прикладні аспекти) / А. С. Шкляр // Зб. наукових праць : Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ-Луганськ, 2014. – Вип. 1 (121). – С. 34-44.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (113), 2014 рік , 313-317 сторінки, код УДК 616-056. 7-02:616. 248-053. 2