Львов О. С.

ВПЛИВ М’ЯЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП


Про автора:

Львов О. С.

Рубрика:

ФІЗІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проблема підвищення працездатності і функціональних можливостей в умовах значного збільшення навчального навантаження студентів представляється в даний час досить актуальним завданням. Фізична культура є найбільш дієвим фактором збереження і зміцнення здоров’я. Увага вчених, які вивчають процеси адаптації, переважно спрямована на ступінь і характер зміни основних фізіологічних показників у здорових людей і осіб, що займаються спортом. Однак питання оптимізації фізичних навантажень студентів, віднесених за станом здоров’я до СМГ, висвітлені недостатньо. Метою нашого дослідження було вивчення впливу рухової активності на стан здоров’я студентів спеціальних медичних груп з урахуванням їх конституції тіла і захворюваністю. Дослідження проводилося відповідно до загальноприйнятих біоетичних норм з дотриманням відповідних принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину і відповідних законів України щодо проведення експериментальних і клінічних досліджень. Всі особи, які брали участь в дослідженні, дали згоду на обстеження і участь у випробуваннях, цифрові результати яких в нашому дослідженні. Дослідження проведено на базі кафедри анатомії і фізіології людини і тварин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У дослідженні брала участь група студентів, які займаються в спеціальних медичних групах. Загальна кількість волонтерів склала 298 юнаків. Таким чином, наші дослідження показали, що для представників кожного типу статури різні рухові режими по-різному впливають на вдосконалення рухових якостей, а також існують певні особливості, пов’язані зі специфікою впливу дозованого м’язового навантаження на провідні або відстаючі рухові якості і показники фізичної працездатності.

Ключові слова:

спеціальні медичні групи, фізичні навантаження, фізична готовність

Список цитованої літератури:

  • 1. Единак Г.А. Индивидуализация процесса развития двигательных качеств юношей 15-17 лет разных соматических типов на уроках физической культуры: автор, дис. ... канд. пед. наук / Г.А. Единак. — М., 1992. — 25 с.
  • 2. Лазарева Э.А. Изучение особенностей энергетической структуры мышц 17-21-летних юношей технического университета, занимающихся спортом / Э.А. Лазарева // Адаптация учащихся всех ступеней образований в условиях современного образовательного процесса: материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 90-91.
  • 3. Лёвушкин С.П. Самоконтроль студента при занятиях физической культурой и спортом: учебно-методическое пособие / С.П. Лёвушкин, В.А. Хамзина. — Ульяновск, 2008. — 51 с.
  • 4. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии / Э.Г. Мартиросов. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 200 с.   
  • 5. Сафронова И.Н. Физическая культура и спорт в реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья / И.Н. Сафронова [и др.] // Адаптация учащихся всех ступеней образования в условиях современного образовательного процесса: материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 198-201. 
  • 6. Синельников Ю.А. Предварительные результаты массового мониторинга физической работоспособности студентов в вузе / Ю.А. Синельников // Адаптация учащихся всех ступеней образований в условиях современного образовательного процесса: материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Арзамас: АГПИ, 2006. — С. 72-73.
  • 7. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе / Н.К. Смирнов. — М.: АПК и ПРО, 2002. — 256 с.
  • 8. Степанова О.Н. Мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями и спортом как базовый фактор планирования образовательно-воспитательного процесса по физической культуре в вузе / О.Н. Степанова, Н.Е. Бегашвили // Совершенствование подготовки кадров в области физической культуры и спорта в условиях модернизации профессионального образования в России: тезисы докладов III-й научно-практической конференции. — М.: Флинта, 2005. — С. 279-282.
  • 9. Тимошина И.Н. Адаптивное физическое воспитание детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях / И.Н. Тимошина, Л.А. Парфенова // Медико-физиологические проблемы экологии человека: материалы Всероссийской конференции с международным участием. — Ульяновск: УлГУ, 2007. — С. 259-260.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 2 (127), 2016 рік , 279-283 сторінки, код УДК 611.112