Соколова С. С., Яковцова І. І., Сергієнко Л. Ю., Постніков В. О., Іванова Н. В.

ЧАСТОТА НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ З НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА ПО ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНУ ТА СТРУКТУРА ДАНОЇ ПАТОЛОГІЇ


Про автора:

Соколова С. С., Яковцова І. І., Сергієнко Л. Ю., Постніков В. О., Іванова Н. В.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

При узагальненні та аналізі результатів показників перинатальної смертності та смертності новонароджених, обчислених за даними щорічних «Звітів про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям» Харківського обласного відділу охорони здоров’я за період 2004–2014 рр., відмічено, що в Харківській області за цей період частота народження дітей з масою тіла від 500 до 2500 г склала 16678 випадків (6,05% від загальної кількості народжених). Серед мертвонароджених превалювали діти вагою 500-999 г. За період від 2005 р. по 2008 р. кількість дітей, народжених живими з низькою та надто низькою вагою, зросла майже в 2 рази, а цей показник в 2014 р. перевищив показник 2004 р. у 2,5 рази. Найбільш високі показники народження дітей з критично низькою масою тіла співпадають з періодами виникнення соціальної нестабільності (2008 р. – початок світової фінансової кризи, 2014 р. – Революція гідності, АТО). Виразне зниження відсотка летальності серед усіх категорій живих новонароджених протягом першого тижня життя вказує на покращення медичної допомоги дітям в ранньому післянатальному періоді в терміні від 2004 р. до 2014 р.

Ключові слова:

діти з низькою вагою, ЗВУР, перинатальна смертність, Харківський регіон

Список цитованої літератури:

 • 1. Акушерство. Национальное руководство [Текст] / Є.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Радзинский, Г.М. Савельева. – ГЭОТАР–Медиа, 2009. – 1200 с.
 • 2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 584 від 29.08.2006 року «Про затвердження протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні».
 • 3. Вальд И. Статистические методы, применяемые в генетике человека [Текст] / И. Вальд // Проблемы медицинской генетики. – М.: Медицина, 1970. – С. 130-153.
 • 4. Володин Н.Н. Неонатология. Национальное руководство [Текст] / Н.Н. Володин. – ГЭОТАР–Медиа, 2008. – 749 с.
 • 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика [Текст] / С. Гланц; пер. с англ. – М.: Практика,1998. – 459 с.
 • 6. Дементьева Г.М. Дифференциальная оценка детей с низкой массой при рождении [Текст] / Г.М. Дементьева, Е.В. Короткая // Вопросы охраны материнства и детства. – 1981. – № 2. – С. 15-20.
 • 7. Демина Т.Н. Синдром задержки развития плода: причины, факторы риска, пути профилактики и лечения [Текст] / Т.Н. Демина, С.А. Джеломанова // Медико-социальные проблемы семьи. – 2000. – № 1. – С. 84-90.
 • 8. Дублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов [Текст] / Е.В. Дублер. – М.: Медицина, 1978. – 294 с.
 • 9. Лакин Г.Ф. Биометрия [Текст] / Г.Ф. Лакин. – М: Высшая школа, 1990. – 352 с.
 • 10. Лизин М.А. Затримка розвитку плода (клініко-патогенетичне прогнозування і профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.01 / М.А. Лизин. – К., 2001. – 29 с.
 • 11. Медведев М.В. Задержка внутриутробного развития [Текст] / М.В. Медведев, Е.В. Юдина. – М.: РАВУЗДПГ, 1998. – 208 с.
 • 12. Могілевкіна І.О. Диференційний підхід до оцінки маси новонародженого [Текст] / І.О. Могілевкіна // Перинатологія та педіатрія. – 2000. – № 3. – С. 20-23.
 • 13. Мокія С.О. Затримка внутрішньоутробного розвитку: сучасні погляди та невирішені питання / С.О. Мокія, Н.В. Василенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – № 3. – С. 53-55.
 • 14. Никитюк В.А. Сучасні аспекти затримки внутрішньоутробного розвитку плода / В.А. Никитюк // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. – № 5. – С. 69-72.
 • 15. Статистические методы в биологии [Текст] / Л.А. Атраментова. – Горловка, 2008. – 247 с.
 • 16. Шабалов Н.П. Задержка внутриутробного роста и развития [Текст] / Н.П. Шабалов // Неонатология. – М.: МЕДпресс-инфо, 2006. – Том 1. – С. – 88-109.
 • 17. Pritchard J. Williams Obstetrics 16th. ed. / J.A. Pritchard and P.C. MacDonald. – Appleton-Century-Crofts, New York, 1980. – 1179 p. 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 106-111 сторінки, код УДК 616–053.32–07