Сирцов В. К., Алієва О. Г., Полковніков Ю. Ф., Зідрашко Г. А., Потоцька О. І.

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МОРФОЛОГІЧНИХ КАФЕДРАХ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ


Про автора:

Сирцов В. К., Алієва О. Г., Полковніков Ю. Ф., Зідрашко Г. А., Потоцька О. І.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стратегія перебудови вищої медичної освіти України в зв'язку з процесом її інтеграції в європейський освітній простір передбачає використання нових ефективних інформаційних технологій, оновлення змісту освіти, формування навчального інформаційного середовища. Морфологічні кафедри ЗДМУ активно беруть участь у створенні інформаційно-освітнього середовища університету. Процес створення єдиного інформаційного середовища ВНЗу за допомогою нових сучасних технологій носить багатогранний і комплексний характер. Інформатизація освіти створює нове середовище, що дозволяє оптимально поєднувати звичайні і комп'ютерні форми організації навчального процесу, дає нову якість в передачі і засвоєнні системи знань, засвоєнні практичних навичок майбутніх лікарів.

Ключові слова:

навчальне інформаційне середовище, інформаційні комп’ютерні технології, вища медична освіта, навчальний процес

Список цитованої літератури:

  • 1. Алиева Е.Г. Применение новых форм визуализации учебного материала в преподавании морфологических дисциплин в медицинских ВУЗах / Елена Геннадиевна Алиева // Укр. Морфологiчний альмонах. – Т. 6, № 1. — Луганськ, 2008. – С. 123-128.
  • 2. Бенюк В.О. Впровадження сучасних освітніх технологій в навчальний процес вищих медичних закладів України / В.О. Бенюк, О.А. Диндар, Т.Р. Никонюк, О.А. Щерба // Матеріали Всеукр. навч.-наук. конференції, присв. 55-річчю Терноп. держ. мед. ун-ту імені І. Я. Горбачевського “Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації” — Медична освіта. — № 3 (додаток). — 2012. — С. 20-22.
  • 3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : монография / Под. редакцией: Бадарча Дендева. – М. : ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 с.
  • 4. Колесник Ю.М. Місце тестування в системі моніторингу якості освіти Запорізького державного медичного університету / Ю.М. Колесник, Ю.М. Нерянов, В.А. Візір, О.В. Деміденко // Матеріали Всеукр. навч.-наук. конференції, присв. 55-річчю Терноп. держ. мед. ун-ту імені І. Я. Горбачевського “Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації” — Медична освіта. — № 3 (додаток). — 2012. — С. 77-80.
  • 5. Сирцов В.К. Методологічні аспекти впровадження інноваційних технологій в навчальний процес на кафедрах медико-біологічного профілю медичних ВНЗ / В.К. Сирцов, О.А. Рижов, О.Г. Алієва, І.В. Сидорова, Г.А. Зідрашко // Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнародною участю“ Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під’єднанням ВМ (Ф) НЗ України за доп. відеоконференц-зв’язку), присв. пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука (Тернопіль, 21–22 травня 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 223-225.
  • 6. Сирцов В.К. Сучасні технології навчання у викладанні морфологічних дисциплін в медичних ВНЗах / В.К. Сирцов, О.Г. Алієва, І.В. Сидорова, О.І. Потоцька, Г.А. Зідрашко // Матеріали Всеукр. наук.-метод. відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 10-11 жовтня 2013 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя, 2013. — С. 73-74.
  • 7. Сирцов В.К. Досвід використання інформаційних технологій в навчальному процесі на кафедрі гістології, цитології / В.К. Сирцов, О.Г. Алієва, І.В. Сидорова, Г.А. Зідрашко // Актуальні питання медичної науки та практики. – Т.2 (2), № 82. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-63.
  • 8. Чайковський Ю.Б. Перспективні напрямки впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих медичних навчальних закладах / Ю.Б. Чайковський, О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Українська педагогічна наука у контексті сучасних цивілізаційних процесів: міжнародні педагогічні читання, 20-21 жовтня 2011 р.: тези доп. – Т. ІІІ. – 2011. – С. 181-183.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 150-154 сторінки, код УДК 378.147.001.76.:378.661