Чайковська С. Ю., Масна З. З.

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ПЕРЕБУДОВИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Про автора:

Чайковська С. Ю., Масна З. З.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Закономірності вікової перебудови щелепно-лицевої ділянки нерозривно пов’язані з фізіологічними процесами вікових змін організму в цілому, перебуваючи, при цьому, під дією низки локальних чинників. Мета роботи: вивчення вікової динаміки величини кута, а також співвідношення висоти коміркової та основної частин тіла нижньої щелепи у дітей періоду формування та функціонування молочного прикусу. Дослідження проведено на 80 рентгенограмах щелепно-лицевої ділянки дітей у віці до 6-ти років – пацієнтів відділень дитячої стоматології стоматологічних поліклінік м. Львова, а також 15 черепів дітей досліджуваної вікової групи з фондів кафедри нормальної анатомії ЛНМУ імені Данила Галицького. Об’єкти дослідження було поділено на 4 групи – новонароджені, діти 1-2 років, 3-4 років та 5-6 років. Висоту коміркової та основної частин тіла нижньої щелепи визначали на рівні різцевих сегментів та сегментів великих кутніх зубів. Отримані результати засвідчили, що ріст тіла нижньої щелепи у висоту під час досліджуваного періоду характеризується переважанням ростових процесів основної чи коміркової частин впродовж різних вікових проміжків і має різну динаміку на рівні різцевих сегментів та сегментів великих кутніх зубів. Зменшення величини кута нижньої щелепи впродовж досліджуваного періоду підтверджує просторовий характер вікової перебудови ЩЛД і нижньої щелепи зокрема.

Ключові слова:

нижня щелепа, коміркова частина, вікова динаміка

Список цитованої літератури:

  • 1. Адамович О.О. Закономірності співвідношення кефалометричних показників у осіб різної статі в залежності від конституційних особливостей / О.О. Адамович, Я.М. Тарасюк, Д.П. Ковалик // Морфологічні дослідження – виклики сучасності: збірник тез доповідей науково-практичної конференції (Суми, 23−24 квітня 2015 р.). – Суми, 2015. - С. 13-15.
  • 2. Анализ частоты встречаемости патологических форм прикуса, связанных с ростом и развитием нижней челюсти, у подростков с разными конституционными типами строения черепа / С.Ю. Чайковская, З.З. Масна, Х.И. Павлив [и др.] // Материалы VIІ международной конференции «Современные аспекты реабилитации в медицине». - Ереван, 2015. – С. 294-296.
  • 3. Король Д.М. Стан кісткової тканини щелеп за даними гістограмної морфометрії ортопантомограм / Д.М. Король, І.М. Ткаченко, Г.Ю. Алєкунов, С.М. Білий // Український стоматологічний альманах. – 2011. — № 6. — С. 6-8
  • 4. Криницький Р.П. Анализ возрастной динамики изменений костной ткани альвеолярной части нижней челюсти у женщин зрелого возраста / Р.П. Криницький, З.З. Масна // Материалы Международной научной конференции «Актуальные вопросы морфологии» посвященный 70-летию Государственного медицинского и фармацевтического университета им. Николая Тестемицану. - Кишинэу, 2015 . – С. 262-266.
  • 5. Масна З.З. Закономірності вікової перебудови коміркової частини нижньої щелепи в онтогенезі / З.З. Масна, Х.І. Павлів, С.Ю. Чайковська, Л.О. Дахно, Р.П. Криницький // Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ. – Київ. – 2013. – С. 302-303.
  • 6. Орехова Л.Ю. Сравнительная характеристика информативной ценности различных методов лучевой диагностики / Л.Ю. Орехова, А.Л. Дударев, И.В. Березкина // Пародонтология. – 2008. – № 3. – С. 48-50.
  • 7. Особливості перебудови коміркових відростків щелеп та їх співвідношення з коренями постійних зубів у віковому аспекті / Л.О. Дахно, Р.П. Криницький, Х.І. Павлів, З.З. Масна, О.З. Масна-Чала // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, т. 1. – С. 136-139. 
  • 8. Порівняльний аналіз стану кісткової тканини коміркових ділянок верхньої та нижньої щелеп у осіб зрілого віку за умови збереження зубних рядів, при адентії та після дентальної імплантації / Р.П. Криницький, Л.О. Дахно, З.З. Масна, Х.А. Рижук, Ю.І. Кухлевський // Стоматологічні новини. Вип. 14: Актуальні проблеми стоматології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю з дня народження доктора медичних наук, професора Евальда Яновича Вареса. - Львів : ГалДент, 2015. – С. 38-39.
  • 9. Рогацкин Д.В. Радиодиагностика челюстно-лицевой области. Конусно-лучевая компьютерная томография. Основы визуализации / Д.В. Рогацкин. – Львов : ГалДент, 2010. – 148 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (128), 2016 рік , 284-287 сторінки, код УДК 611.711.1 – 018.4:616-071.3:616-055